ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów

Na podstawie art. 49 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (Dz. U. Nr 149, poz. 982, z późn. zm. 3) ) w załączniku nr 20 wprowadza się następujące zmiany:

1) w części I. Kod tytułu ubezpieczenia w dziale 1. Podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem:

a) po wyrazach „01 11 – pracownik podlegający ubezpieczeniom społecznym i z mocy przepisów szczególnych niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu” dodaje się wyrazy:

„01 12 – osoba pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia”,

b) wyrazy „09 40 – osoba pobierająca zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne albo osoby niepobierające tych świadczeń z przyczyn określonych w odrębnych przepisach” zastępuje się wyrazami:

„09 40 – osoba zamieszkała w Polsce pobierająca zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne”

oraz po tych wyrazach dodaje się wyrazy:

„09 41 – osoba pobierająca zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, zamieszkała w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego”,

c) skreśla się wyrazy:

„14 10 – osoba, która z pomocy społecznej otrzymuje zasiłek stały

14 11 – osoba, która z pomocy społecznej otrzymuje gwarantowany zasiłek okresowy

14 20 – osoba, która z pomocy społecznej otrzymuje rentę socjalną

14 21 – osoba, która z pomocy społecznej otrzymuje zasiłek stały wyrównawczy”,

d) wyrazy „14 22 – inny świadczeniobiorca, za którego ośrodek pomocy społecznej ma obowiązek opłacać składki” zastępuje się wyrazami:

„14 22 – świadczeniobiorca, za którego jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek opłacać składki”,

e) wyrazy „18 10 – student lub uczestnik studiów doktoranckich podlegający dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów” zastępuje się wyrazami:

„18 10 – student, uczestnik studiów doktoranckich lub osoba odbywająca staż adaptacyjny, podlegający dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym”,

f) wyrazy „25 00 – emeryt lub rencista, którego składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana jest przez świadczeniobiorcę” zastępuje się wyrazami:

„25 00 – emeryt lub rencista zamieszkały w Polsce, którego składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana jest przez świadczeniobiorcę”

oraz po tych wyrazach dodaje się wyrazy:

„25 01 – emeryt lub rencista zamieszkały w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którego składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana jest przez świadczeniobiorcę”,

g) wyrazy „25 10 – emeryt lub rencista, którego składka na ubezpieczenie zdrowotne jest finansowana z budżetu państwa” zastępuje się wyrazami:

„25 10 – emeryt lub rencista zamieszkały w Polsce, którego składka na ubezpieczenie zdrowotne jest finansowana z budżetu państwa”

oraz po tych wyrazach dodaje się wyrazy:

„25 11 – emeryt lub rencista zamieszkały w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którego składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana jest z budżetu państwa”;

2) w części XII. Kod świadczenia/przerwy w dziale 1. Przerwa w opłacaniu składek:

a) wyrazy „121 – urlop wychowawczy udzielony na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie urlopów i zasiłków wychowawczych (Dz. U. Nr 60, poz. 277)” zastępuje się wyrazami:

„121 – urlop wychowawczy udzielony na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie urlopów i zasiłków wychowawczych (Dz. U. Nr 60, poz. 277) lub art. 186 § 1 Kodeksu pracy”,

b) wyrazy „122 – urlop wychowawczy udzielony na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie urlopów i zasiłków wychowawczych” zastępuje się wyrazami:

„122 – urlop wychowawczy udzielony na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie urlopów i zasiłków wychowawczych lub art. 186 § 2 Kodeksu pracy”,

c) wyrazy „155 – okres niezdolności do pracy bez prawa do wynagrodzenia z przyczyn określonych w art. 92 § 11 Kodeksu pracy” zastępuje się wyrazami:

„155 – okres niezdolności do pracy bez prawa do wynagrodzenia z przyczyn określonych w art. 92 § 11 Kodeksu pracy, w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003 r.”;

3) w części XVI. Kody numerów identyfikatorów deklaracji rozliczeniowych i imiennego raportu miesięcznego:

a) w pkt 3:

– lit. a-c otrzymują brzmienie:

„a) powiatowych urzędów pracy, za bezrobotnych oraz osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy,

b) wojskowych biur emerytalnych. Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Biura Emerytalnego Służby Więziennej, za emerytów i rencistów,

c) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej albo wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, za które opłacane są składki,”,

– po lit. e dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) instytucji rozliczającej składki na ubezpieczenie zdrowotne, dokonującej wypłaty renty strukturalnej zgodnie z przepisami o rentach strukturalnych i przepisami o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji Gwarancji Rolnej,”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w przypadku ZUS za emerytów i rencistów oraz osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne:

51 – dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego,

52–89 włącznie dla deklaracji rozliczeniowej korygującej i imiennego raportu miesięcznego korygującego,”.

§ 2. 1. Kody tytułu ubezpieczenia, Podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem oznaczony jako: „14 10 – osoba, która z pomocy społecznej otrzymuje zasiłek stały, 14 11 – osoba, która z pomocy społecznej otrzymuje gwarantowany zasiłek okresowy, 14 20 – osoba, która z pomocy społecznej otrzymuje rentę socjalną, oraz 14 21 – osoba, która z pomocy społecznej otrzymuje zasiłek stały wyrównawczy” stosuje się do wypełniania dokumentów dotyczących okresu do dnia 30 kwietnia 2004 r.

2. Kody tytułu ubezpieczenia, Podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem oznaczony jako: „09 41 – osoba pobierająca zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne zamieszkała w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 25 01 – emeryt lub rencista zamieszkały w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którego składka na ubezpieczenie zdrowotne jest finansowana przez świadczeniobiorcę, oraz 25 11 – emeryt lub rencista zamieszkały w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którego składka na ubezpieczenie zdrowotne jest finansowana z budżetu państwa” stosuje się do wypełniania dokumentów przekazywanych od dnia 1 stycznia 2005 r.

3. W przypadku ubezpieczonych, niewyrejestrowanych z ubezpieczenia zdrowotnego przed dniem 1 stycznia 2005 r., których kod tytułu ubezpieczenia uległ zmianie, należy złożyć dokument o symbolu ZUS ZWUA, podając jako datę wyrejestrowania z ubezpieczenia dzień 1 stycznia 2005 r. i dotychczasowy kod tytułu ubezpieczenia oraz dokument o symbolu ZUS ZZA, podając jako datę powstania obowiązku ubezpieczenia dzień 1 stycznia 2005 r. i nowy kod tytułu ubezpieczenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.1)  Minister Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 265, poz. 2643).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135.

 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 120, poz. 1027, z 2003 r. Nr 150, poz. 1457 oraz z 2004 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 101, poz. 1039.