ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie norm powierzchni użytkowej podstawowej przysługujących żołnierzom służby stałej

Na podstawie art. 26 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa ilość norm powierzchni użytkowej podstawowej lokalu mieszkalnego przysługujących żołnierzom służby stałej.

§ 2. W zależności od zajmowanego stanowiska służbowego ustala się ilość norm powierzchni użytkowej podstawowej lokalu mieszkalnego przysługujących żołnierzowi służby stałej, zajmującemu stanowisko służbowe o stopniu etatowym:

1) od generała brygady (kontradmirała) do generała (admirała) – trzy normy o łącznej powierzchni od 21 do 30 m2;

2) od majora (komandora podporucznika) do pułkownika (komandora) – dwie normy o łącznej powierzchni od 14 do 20 m2;

3) do kapitana (kapitana marynarki) włącznie – jedna norma o powierzchni od 7 do 10 m2.

§ 3. Przy ustalaniu powierzchni użytkowej podstawowej lokalu mieszkalnego żołnierzowi służby stałej uwzględnia się również jedną normę na każdego członka rodziny, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 2)1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 101, poz. 944 i Nr 134, poz. 1267 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39 i Nr 116, poz. 1203.

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie norm powierzchni mieszkalnej dla osób uprawnionych do kwater wojskowych (Dz. U. Nr 96, poz. 1130), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 29 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 1203 i Nr 151, poz. 1596).