ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, Nr 206, poz. 1288 i Nr 208, poz. 1308 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 157) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 71, poz. 497, z 2007 r. Nr 188, poz. 1348 oraz z 2008 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 62, poz. 390) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wartości pieniężnej normy wyżywienia — należy przez to rozumieć wartość środków spożywczych, w średnich cenach zakupu, wchodzących w skład zasadniczej lub dodatkowej normy wyżywienia;”,

b) dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:

„9) 50 % zasadniczej normy wyżywienia — należy przez to rozumieć wartość pieniężną zasadniczej normy wyżywienia planowanej w formie jednego posiłku;

10) turnusie rehabilitacyjnym z „treningiem psychologicznym” — należy przez to rozumieć proces adaptacji, po powrocie do kraju, żołnierzy i pracowników wojska, którzy wykonywali zadania poza granicami państwa.”;

2) w § 3:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Skład ilościowy i asortyment środków spożywczych zawartych w normach wyżywienia, o których mowa w ust. 1 pkt 3, określają normy wojskowe ustanowione przez Ministra Obrony Narodowej.”,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Żołnierze zawodowi i kandydaci na żołnierzy zawodowych mogą otrzymywać bezpłatne wyżywienie według:

1) zasadniczych norm wyżywienia, w formie:

a) posiłków przyrządzanych w stołówkach wojskowych,

b) suchego prowiantu,

c) suchego prowiantu w zamian za części norm wyżywienia niezrealizowane w formie, o której mowa w lit. a.

d) posiłków przyrządzanych na zlecenie przez kasyna wojskowe albo inne zakłady żywienia zbiorowego,

e) równoważnika pieniężnego;

2) dodatkowych norm wyżywienia, w formie:

a) posiłków, o których mowa w pkt 1 lit. a i d,

b) suchego prowiantu,

c) napoju,

d) równoważnika pieniężnego.”;

3) w § 4 w ust. 3 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) w przypadkach planowych rotacji zapasów żywności w polskich kontyngentach wojskowych, uzasadnionych względami organizacyjnymi.”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia szkolnej — 020 przysługuje żołnierzom zawodowym:

1) wchodzącym w skład załóg okrętów wojennych i pomocniczych jednostek pływających Marynarki Wojennej — w dniach wykonywania obowiązków służbowych;

2) wykonującym skoki ze spadochronem bądź nurkowanie zgodnie z kartą opisu stanowiska służbowego oraz planem szkolenia i obowiązującymi programami szkolenia w jednostkach wojskowych organizujących te skoki albo nurkowanie — w dniach wykonywania obowiązków służbowych;

3) pełniącym służbę w Jednostce Wojskowej Nr 2305 — w dniach wykonywania obowiązków służbowych;

4) w czasie:

a) ćwiczeń w garnizonie i aktywowania systemu zarządzania kryzysowego trwających 12 godzin i więcej w ciągu doby — w pełnym wymiarze tej normy,

b) ćwiczeń poza garnizonem i rekonesansów,

c) przebywania na poligonach i zgrupowaniach defiladowych,

d) udziału w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych, akcjach poszukiwawczych oraz ratowaniu życia ludzkiego, a także w oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu;

5) szkolonym w miejscowości zamieszkania — pod warunkiem zakwaterowania na terenie jednostki wojskowej prowadzącej szkolenie;

6) skierowanym na szkolenie do miejscowości niebędącej ich miejscem zamieszkania — w dniach przebywania w tej miejscowości;

7) odbywającym praktykę w miejscowości niebędącej ich miejscem zamieszkania — w dniach przebywania w tej miejscowości;

8) odbywającym podróż służbową wspólnie z żołnierzami pełniącymi zasadniczą służbę wojskową, nadterminową zasadniczą służbę wojskową, żołnierzami rezerwy lub kandydatami na żołnierzy zawodowych albo konwojującym tych żołnierzy do innego garnizonu — w wymiarze 200 % tej normy;

9) sportowcom wojskowym;

10) wyznaczonym do pełnienia służby w misji pokojowej organizacji międzynarodowej lub sił wielonarodowych — przed wyjazdem w czasie pobytu w jednostce wojskowej przygotowującej do służby w misji pokojowej, od dnia rozpoczęcia przygotowania poza rejonem stacjonowania jednostki wojskowej, w której pełnią służbę, do dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej;

11) wyznaczonym do pełnienia służby jako obserwatorzy wojskowi lub osoby posiadające status obserwatorów wojskowych w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych albo na stanowiska służbowe w polskich przedstawicielstwach wojskowych przy organizacjach międzynarodowych, przy międzynarodowych dowództwach wojskowych i w ich strukturach organizacyjnych — w czasie przewozu, w związku z rozpoczęciem i zakończeniem służby:

a) z kraju do miejsca pełnienia służby — od dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej,

b) z powrotem do kraju z miejsca pełnienia służby — do dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej

— w wymiarze 200 % tej normy, w przypadkach, w których wypłata równoważnika pieniężnego, określonego w odrębnych przepisach, nie jest celowa;

12) skierowanym na turnus rehabilitacyjny z „treningiem psychologicznym” w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym — w dniach przebywania w ośrodku, bez względu na posiadane uprawnienia do wyżywienia związane z zajmowanym stanowiskiem lub wykonywanymi obowiązkami służbowymi, bez możliwości wypłaty równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie.

2. Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia szkolnej — 020 w wymiarze 50 % tej normy przysługuje żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w jednostkach wojskowych szczebla taktycznego (kompania, eskadra, placówka ŻW, batalion, dywizjon, pułk, komenda portu wojennego, oddział specjalny ŻW, baza lotnicza, oddział zabezpieczenia, wojskowy oddział gospodarczy, brygada) i równorzędnych — w dniach wykonywania obowiązków służbowych.

3. Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia szkolnej — 020 w wymiarze 50 % tej normy przysługuje żołnierzom zawodowym — w dniach wykonywania obowiązków służbowych.”;

5) w § 8:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zajmującym stanowiska służbowe kierowników i zastępców kierowników stołówek wojskowych oraz kucharzy i kucharzy instruktorów — w formie posiłków wydawanych w czasie pełnienia obowiązków służbowych, według dominującej normy wyżywienia stosowanej w tej stołówce;”,

b) uchyla się pkt 3;

6) w § 10 w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Żołnierze zawodowi mogą uczestniczyć w uroczystych posiłkach:”;

7) w § 12 w ust. 1 w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) przebywającym w wojskowych ośrodkach szkoleń iowo-kondycyjnych.”;

8) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia operacyjnej — 044, składającej się z utrwalonych środków spożywczych, konserw i koncentratów spożywczych, przysługuje w zamian za wyżywienie według normy wyżywienia — 040, w całości lub w formie wybranych posiłków, żołnierzom, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 3 i 4.”;

9) w § 15:

a) w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) wykonującym zadania określone w § 7 ust. 1 pkt 4 lit. b—d —w wymiarze 40 % tej normy, jako uzupełnienie wyżywienia według zasadniczej normy wyżywienia szkolnej — 020;”,

b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wykonującym zadania określone w § 7 ust. 1 pkt 4 lit. b—d —w wymiarze 40 % tej normy, jako uzupełnienie wyżywienia według zasadniczej normy wyżywienia szkolnej — 020.”;

10) w § 17 w ust. 1:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 lit. c i d;”.

b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) w czasie przebywania na zgrupowaniach i zawodach sportowych — sportowcom wojskowym.”;

11) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 4 w zakresie § 7 ust. 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.