ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 50, poz. 302) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Żołnierz jest informowany w jednostce budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym pozostaje, o stanie posiadanego umundurowania i wyekwipowania oraz o należnościach przysługujących mu w kolejnym roku zaopatrzeniowym, nie później jednak niż do dnia 31 marca danego roku zaopatrzeniowego.”;

2) w § 4 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) zasadnicze określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w zestawach nr 1-15 i 18 oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia w zestawach nr 1-9;

2) specjalistyczne, z dniem przystąpienia do wykonywania określonych czynności służbowych, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w zestawach nr 16 i 17 i 19-27 oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia w zestawach nr 10-27.”;

3) w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) żołnierza zawodowego — określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w zestawach nr 1 i 2, 6 i 7 i 11 i 12 oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia w zestawach nr 1, 3 i 5, a także w uwagach do poszczególnych zestawów należności;”;

4) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Żołnierz zwalniany z czynnej służby wojskowej zwraca otrzymane umundurowanie oraz wyekwipowanie z wyjątkiem tego, które przechodzi na jego własność z chwilą wydania lub po upływie okresu używalności, choćby okres używalności jeszcze nie upłynął.”;

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W przypadku śmierci żołnierza od rodziny zmarłego żołnierza zawodowego można przyjąć do wojskowej jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym w dniu śmierci żołnierz pozostawał, po jednym nieużywanym komplecie umundurowania oraz wyekwipowania, które przeszło na jego własność. Nie dotyczy to umundurowania oraz wyekwipowania wzorów wycofanych lub wycofywanych z wyposażenia.”;

6) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku śmierci żołnierza zawodowego przeniesionego do rezerwy lub w stan spoczynku dowódca jednostki budżetowej może zezwolić na nieodpłatne wydanie kompletu umundurowania wyjściowego lub polowego składającego się z munduru, nakrycia głowy, bielizny, obuwia i oznak stopni.”;

7) w § 15 uchyla się pkt 3;

8) w § 16:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) może być zwolniony z obowiązku przemundurowania, o którym mowa w pkt 1, na jego wniosek, przez dowódcę (szefa, komendanta) jednostki wojskowej;”,

b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) otrzymuje umundurowanie lub tkaninę na uszycie umundurowania w kolorze rodzaju Sił Zbrojnych, na którego noszenie uzyskał zgodę, o której mowa w pkt 2.”;

9) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Okres używalności umundurowania oraz wyekwipowania, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w zestawach nr 1 i 2, 6 i 7 i 11 i 12 oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia w zestawach nr 1, 3 i 5, wydanych żołnierzowi zawodowemu skraca (wydłuża) się odpowiednio do dnia 1 kwietnia roku kalendarzowego, w którym powstaje uprawnienie do wydania kolejnego umundurowania oraz wyekwipowania. Rok zaopatrzeniowy trwa od dnia 1 kwietnia danego roku kalendarzowego do dnia 31 marca kolejnego roku kalendarzowego.”;

10) po § 20 dodaje się § 20a w brzmieniu:

„§ 20a. W przypadkach uzasadnionych względami higieniczno-sanitarnymi, wymogami przepisów bhp lub panującymi warunkami klimatycznymi centralny organ logistyczny może ustalić inne należności dla żołnierzy wykonujących zadania w polskich kontyngentach wojskowych niż wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia w zestawach nr 17, 23 i 24 oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia w zestawach nr 19 i 20.”;

11) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Przepis § 11 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się także do żołnierzy, którym wydano umundurowanie oraz wyekwipowanie przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Do wydanych żołnierzom, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zamiennie przedmiotów umundurowania oraz wyekwipowania stosuje się okresy używalności określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. Marynarzom zawodowym, którym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia upłynął 18 miesiąc zawodowej służby wojskowej, uzupełnia się przedmioty do norm określonych w załączniku nr 1do niniejszego rozporządzenia w zestawach nr 11 i 12 oraz w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia w zestawie nr 5.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2012 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2012 r. (poz. 606)

Załącznik 1 Normy umundurowania

Załącznik 2 Normy wyekwipowania


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016 i Nr 236, poz. 1396.