ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie refundacji kosztów ponoszonych przez Ministra Obrony Narodowej związanych z działalnością Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

Na podstawie art. 140 ust. 5b ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb postępowania i sposób refundacji przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych kosztów ponoszonych przez Ministra Obrony Narodowej związanych z działalnością Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, zwanej dalej „Komisją Lotnictwa Państwowego”, w zakresie badania wypadków i poważnych incydentów lotniczych z udziałem statków powietrznych jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

§ 2. 1. Komisja Lotnictwa Państwowego po zakończeniu czynności związanych z badaniem wypadku lub poważnego incydentu lotniczego sporządza zbiorcze zestawienie kosztów tego badania.

2. W zbiorczym zestawieniu kosztów, o którym mowa w ust. 1, ujmuje się koszty faktycznie poniesione podczas badania wypadku lub poważnego incydentu lotniczego przez Komisję Lotnictwa Państwowego, obliczone według zasad obowiązujących jednostki budżetowe, związane z:

1) udziałem ekspertów;

2) ekspertyzami i badaniami, w tym realizowanymi przez instytucje zewnętrzne;

3) opracowaniem dokumentacji wypadku lub poważnego incydentu lotniczego;

4) zakwaterowaniem i wyżywieniem;

5) korzystaniem ze środków transportu i łączności;

6) innymi przedsięwzięciami realizowanymi w procesie badania wypadku lub poważnego incydentu lotniczego uznanymi za niezbędne przez przewodniczącego Komisji Lotnictwa Państwowego.

3. W zbiorczym zestawieniu kosztów, o którym mowa w ust. 1, nie ujmuje się kosztów poniesionych przez członków Komisji Lotnictwa Państwowego i innych osób uczestniczących w badaniu wypadku lub poważnego incydentu lotniczego z instytucji podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

§ 3. Przewodniczący Komisji Lotnictwa Państwowego przesyła zbiorcze zestawienie kosztów, o którym mowa w § 2, dyrektorowi komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej właściwej do spraw budżetu.

§ 4. Dyrektor komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej właściwej do spraw budżetu po otrzymaniu zbiorczego zestawienia kosztów badania wypadku lub poważnego incydentu lotniczego w jednostkach organizacyjnych lotnictwa służb porządku publicznego podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych występuje do dyrektora generalnego urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych o refundację kosztów tego badania, w wysokości określonej na podstawie zestawienia kosztów, o którym mowa w § 2 ust. 2.

§ 5. Refundacji kosztów dokonuje się z budżetu urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z części będącej w dyspozycji jednostki organizacyjnej lotnictwa służb porządku publicznego podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, użytkującej statek powietrzny, który brał udział w wypadku lub poważnym incydencie lotniczym.

§ 6. Refundacja kosztów następuje w drodze przelewu na konto bankowe wskazane przez właściwą komórkę organizacyjną urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez dyrektora generalnego urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych wystąpienia, o którym mowa w § 4.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 240, poz. 1429.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie refundacji kosztów ponoszonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej w związku z działalnością Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (Dz. U. Nr 208, poz. 1772), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 18 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1015).