ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 maja 201 1r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 385 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   organy odpowiadające za nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych;

2)   zakres odpowiedzialności i kompetencje przysługujące jednostkom, o których mowa w pkt 1.

§ 2. Komórki i jednostki, o których mowa w § 1 pkt 1, uwzględniają w swojej działalności przepisy ochrony środowiska i powołują inspektorów do spraw ochrony środowiska w ramach posiadanych limitów stanowisk etatowych.

§ 3. 1. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, dowódca dowodzący siłami specjalny mi : 2)

1)   nadzorują stosowanie przepisów o ochronie środowiska w jednostkach im podległych lub przez nich nadzorowanych, a w szczególności:

a)  w działalności szkoleniowej,

b)  przy zabezpieczeniu logistycznym działań, w tym działań na polskich obszarach morskich, a także morzach i w portach innych państw, w czasie prowadzenia ćwiczeń i szkoleń lub odbywania wizyt poza polskimi obszarami morskimi,

c)  podczas wspólnych operacji i ćwiczeń w ramach członkostwa w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej lub Partnerstwa dla Pokoju, z uwzględnieniem postanowień umów i porozumień międzynarodowych;

2)   uwzględniają problematykę ochrony środowiska w procesie kształcenia i szkolenia w podległych im jednostkach;

3)   w miarę potrzeb wynikających z bieżącej działalności jednostek im podległych organizują przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska w tych jednostkach oraz występują do właściwych organów planujących o przydział środków finansowych na ten cel;

4)   prowadzą ewidencję niebezpiecznych substancji chemicznych wykorzystywanych przez jednostki im podległe, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a informacje w tym zakresie przekazują na zasadach określonych w dokumencie, o którym mowa w § 4 pkt 2;

5)   z wyłączeniem Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, prowadzą pomiary skażeń promieniotwórczych oraz inne pomiary w ramach systemu wykrywania skażeń w Siłach Zbrojnych;

6)   koordynują powoływanie inspektorów do spraw ochrony środowiska w ramach posiadanych limitów stanowisk etatowych, w podległych im jednostkach organizacyjnych;

7)   sprawują działalność kontrolną w zakresie ochrony środowiska w jednostkach im podporządkowanych;

8)   określają wymogi ochrony środowiska w przygotowywanych postępowaniach o udzielenie zamówień na dostawy oraz usługi uzbrojenia, sprzętu wojskowego, a także innych materiałów;

9)   w terminie do dnia 15 kwietnia każdego roku, na podstawie informacji o stanie środowiska i działalności proekologicznej przekazywanych przez jednostki organizacyjne im podległe lub przez nich nadzorowane, opracowują i przedstawiają Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych informację o stanie środowiska i działalności proekologicznej na terenach tych jednostek;

10)  nadzorują prowadzenie ewidencji substancji kontrolowanych w podległych im jednostkach organizacyjnych;

11)  przesyłają Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, informację na temat substancji, o których mowa w pkt 10, za podległe im i nadzorowane przez nich jednostki organizacyjne, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego;

12)  wdrażają zapisy dokumentów standaryzacyjnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie ochrony środowiska;

13)  uczestniczą w opracowaniu planów ochrony środowiska i przestrzennego użytkowania poligonów wojskowych, zgodnie z wytycznymi, o których mowa w § 8 pkt 4;

14)  współuczestniczą w specjalistycznych szkoleniach z zakresu ochrony środowiska organizowanych przez dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw infrastruktury oraz Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

2. 3) Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych odpowiada za uwzględnianie wymogów ochrony środowiska w trakcie planowania i przygotowania polskich kontyngentów wojskowych i dowodzenia nimi w misjach i operacjach poza granicami kraju.

3. (uchylony). 4 )

§ 4. Szef jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej właściwej w zakresie programowania, organizowania i koordynowania funkcjonowania i realizowania zadań w ramach systemu obrony przed bronią masowego rażenia w Siłach Zbrojnych nadzoruje wykonywanie przez Centralny Ośrodek Analizy Skażeń czynności na potrzeby ochrony środowiska poprzez: 5)

1) prowadzenie pomiarów skażeń promieniotwórczych w ramach funkcjonującej w Siłach Zbrojnych zautomatyzowanej sieci pomiarów skażeń promieniotwórczych powietrza oraz wydzielanie odpowiednich sił i środków do realizacji doraźnych pomiarów skażeń biologicznych, chemicznych i promieniotwórczych;

2) 6) opracowanie i uaktualnianie, w porozumieniu z szefem komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia, „Zasad prowadzenia ewidencji niebezpiecznych substancji chemicznych”, w terminie do dnia 30 listopada;

3)   prowadzenie, na podstawie „Zasad prowadzenia ewidencji niebezpiecznych substancji chemicznych”, Centralnej Bazy Danych Niebezpiecznych Substancji Chemicznych, zwanej dalej „Centralną Bazą Danych”;

4)   udostępnianie, na wniosek dowódców, szefów (kierowników) jednostek organizacyjnych, informacji zawartych w Centralnej Bazie Danych;

5)   przesyłanie Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, w terminie do dnia 15 kwietnia, informacji o stanie środowiska i działalności proekologicznej.

§ 5. Szef Inspektoratu Uzbrojenia uwzględnia problematykę ochrony środowiska w trakcie realizacji zadań obejmujących fazę analityczno-koncepcyjną i realizacyjną procesu pozyskiwania uzbrojenia i sprzętu wojskowego na potrzeby Sił Zbrojnych.

§ 6. Dyrektor Wojskowego Centrum Metrologii, Prezes Agencji Mienia Wojskowego, Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, Szef Wojskowego Dozoru Technicznego, Szef Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej:

1) odpowiadają za przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska oraz nadzorują i organizują realizację przedsięwzięć z tego zakresu w jednostce organizacyjnej, którą kierują, jednostkach im podległych lub przez nich nadzorowanych, jak również na terenach będących w ich użytkowaniu, w tym przedsięwzięć związanych z przywracaniem do właściwego stanu elementów środowiska zanieczyszczonych, uszkodzonych lub zniszczonych na obszarze swojego działania;

2)   monitorują dostarczanie, na zasadach określonych w dokumencie, o którym mowa w § 4 pkt 2, informacji o niebezpiecznych substancjach chemicznych wykorzystywanych przez podległe im lub nadzorowane przez nich jednostki organizacyjne, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego;

3)   przesyłają Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, informacje na temat substancji kontrolowanych za podległe im i nadzorowane przez nich jednostki organizacyjne, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego;

4)   w terminie do dnia 15 kwietnia każdego roku, na podstawie informacji o stanie środowiska i działalności proekologicznej przekazywanych przez jednostki im podległe i przez nich nadzorowane, opracowują i przedstawią Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych informację o stanie środowiska i działalności proekologicznej na swoim terenie i terenach tych jednostek.

§ 7. Rektorzy uczelni wojskowych:

1)   odpowiadają za przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska i organizują przedsięwzięcia z tego zakresu w jednostce, którą kierują, w tym przedsięwzięcia związane z przywracaniem do właściwego stanu elementów środowiska zanieczyszczonych, uszkodzonych lub zniszczonych w nieruchomościach będących własnością uczelni lub na terenach użytkowanych, jeżeli umowa użytkowania tak stanowi;

2)   prowadzą ewidencję niebezpiecznych substancji chemicznych wykorzystywanych przez jednostkę, którą kierują, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a informacje w tym zakresie przekazują na zasadach określonych w dokumencie, o którym mowa w § 4 pkt 2;

3)   prowadzą ewidencję informacji na temat substancji kontrolowanych oraz opracowują i przesyłają te informacje, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych;

4)   prowadzą inne ewidencje określone w przepisach o ochronie środowiska;

5)   w terminie do dnia 15 kwietnia każdego roku, opracowują i przedstawiają Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych informację o stanie środowiska i działalności proekologicznej w nieruchomościach będących własnością jednostki, którą kierują, lub przez nią użytkowanych, jeżeli na podstawie umowy użyczenia jednostka, którą kierują, była do takich działań zobowiązana;

6)   przesyłają przekazywane poza jednostkę, którą kierują, ewidencje oraz informacje, o których mowa w pkt 2–4, do wiadomości dyrektorowi komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw nauki i szkolnictwa wojskowego, w terminie właściwym do ich przekazania adresatowi.

§ 8. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych:

1)   sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska i organizuje przedsięwzięcia z tego zakresu w podległych mu jednostkach;

2)   nadzoruje przedsięwzięcia związane z przywracaniem do właściwego stanu elementów środowiska zanieczyszczonych, uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku działalności komórek i jednostek, o których mowa w § 1 pkt 1;

3)   nadzoruje przedsięwzięcia związane z obszarami ograniczonego użytkowania ustanawianymi w związku z funkcjonowaniem komórek i jednostek, o których mowa w § 1 pkt 1;

4)   wydaje wytyczne w zakresie opracowywania planów ochrony środowiska i przestrzennego użytkowania poligonów wojskowych;

5) 7) współdziała z dyrektorem komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw infrastruktury, Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcą Garnizonu Warszawa, Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej, dowódcą dowodzącym siłami specjalnymi w zakresie prowadzenia specjalistycznych szkoleń dotyczących ochrony środowiska;

6)   monitoruje dostarczanie, na zasadach określonych w dokumencie, o którym mowa w § 4 pkt 2, informacji o niebezpiecznych substancjach chemicznych wykorzystywanych przez podległe mu jednostki organizacyjne, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego;

7)   koordynuje wykonanie zbiorczych zestawień danych w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych mu albo przez niego nadzorowanych, dotyczących:

a)  wielkości emisji gazów i pyłów do powietrza, wielkości poboru wody i ilości ścieków wprowadzanych do wód i ziemi oraz ilości wytwarzanych odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych,

b)  opłat wnoszonych za korzystanie ze środowiska oraz kar za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie środowiska;

8)   planuje środki finansowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska;

9)   corocznie, w terminie do dnia 15 maja, na podstawie informacji o stanie środowiska i działalności proekologicznej, otrzymanych zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 9, § 4 pkt 5, § 6 pkt 4, § 7 pkt 5, § 9 pkt 2, § 10 pkt 5 i § 11 pkt 13, oraz informacji o stanie środowiska i działalności proekologicznej opracowanej przez dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw polityki zbrojeniowej na podstawie informacji przekazywanych przez bezpośrednie jednostki organizacyjne, opracowuje i przedstawia do akceptacji Ministrowi Obrony Narodowej za pośrednictwem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji „Informację o stanie środowiska i działalności proekologicznej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych”;

10)  nadzoruje proces pozbywania się zbędnych środków bojowych, rakietowych materiałów napędowych oraz innych substancji chemicznych;

11)  corocznie, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku, na podstawie otrzymanych informacji na temat substancji kontrolowanych, opracowuje i przedstawia jednostce upoważnionej przez ministra właściwego do spraw środowiska do zbierania informacji zawartych w ewidencjach substancji kontrolowanych zbiorczą informację na temat substancji kontrolowanych;

12)  prowadzi zbiorczą bazę danych o ilościach i rodzajach substancji kontrolowanych występujących w urządzeniach i instalacjach uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

13) 8) współdziała z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcą Garnizonu Warszawa, Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej, dowódcą dowodzącym siłami specjalnymi w procesie wdrażania przepisów dokumentów standaryzacyjnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie ochrony środowiska.

§ 9. Szef Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej:

1)   sprawuje nadzór nad przestrzeganiem w podległych mu jednostkach organizacyjnych przepisów o ochronie środowiska;

2)   w terminie do dnia 15 kwietnia każdego roku opracowuje i przedstawia Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych informację o stanie środowiska i działalności proekologicznej.

§ 10. Szef komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia: 9)

1)   sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska i organizuje przedsięwzięcia z tego zakresu w jednostkach podległych mu oraz w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej;

2)   planuje potrzeby i wydatki związane z gromadzeniem i unieszkodliwianiem odpadów medycznych i weterynaryjnych:

a)  pochodzących z rotacji produktów leczniczych, surowców farmaceutycznych i wyrobów medycznych zapasu wojennego w nadzorowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz w instytutach badawczych,

b)  pochodzących z rotacji produktów leczniczych, surowców farmaceutycznych i wyrobów medycznych zapasu bieżącego i wojennego w jednostkach bezpośrednio mu podległych oraz w jednostkach wojskowych;

3)   przekazuje informacje o niebezpiecznych substancjach chemicznych wykorzystywanych przez jednostki, o których mowa w pkt 1, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, na zasadach określonych w dokumencie, o którym mowa w § 4 pkt 2;

4)   współuczestniczy w opracowaniu i uaktualnianiu „Zasad prowadzenia ewidencji niebezpiecznych substancji chemicznych”;

5)   corocznie, w terminie do dnia 15 kwietnia, na podstawie informacji o stanie środowiska i działalności proekologicznej przekazywanych przez jednostki, o których mowa w pkt 1, opracowuje i przedstawia Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych informację o stanie środowiska i działalności proekologicznej na terenach tych jednostek.

§ 11. Dyrektorzy, dowódcy, szefowie, komendanci, kierownicy jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych — wykonujący funkcję zarządców nieruchomości wynikającą z prawa trwałego zarządu lub innych tytułów prawnych, dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwy do wykonywania funkcji zarządcy nieruchomości będących w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej:

1)   odpowiadają za przestrzeganie przepisów ochrony środowiska oraz koordynują działalność w tym zakresie w stosunku do nieruchomości pozostających w ich trwałym zarządzie lub będących w ich ewidencji na podstawie innych tytułów prawnych;

2)   kontrolują działalność z zakresu ochrony środowiska w obszarze swojej odpowiedzialności, a w razie stwierdzenia usterek i nieprawidłowości wnioskują o ich usunięcie;

3)   podejmują działania racjonalizujące koszty utrzymania nieruchomości wojskowych w zakresie korzystania ze środowiska;

4)   prowadzą, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 pkt 5, sprawy związane z dokonywaniem zgłoszeń oraz uzyskiwaniem decyzji i pozwoleń administracyjnych, dotyczących korzystania ze środowiska, oraz inne sprawy związane z przestrzeganiem przepisów ochrony środowiska, z wyjątkiem decyzji i pozwoleń, uzyskanych przez inwestorów na etapie prowadzenia inwestycji;

5)   odpowiadają za wykonanie badań oraz prowadzą ewidencję emisji gazów i pyłów do powietrza, ilości poboru wody i odprowadzania ścieków do wód i ziemi oraz inne ewidencje określone przepisami o ochronie środowiska, z wyjątkiem ewidencji odpadów, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 5, wytwarzanych przez użytkowników nieruchomości, a informacje w tym zakresie przekazują do Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w ramach informacji, o której mowa w pkt 13;

6)   opracowują zbiorcze zestawienia informacji o wielkości emisji zanieczyszczeń, wymagane przez przepisy o ochronie środowiska, i przekazują je do właściwych organów administracji publicznej;

7)   naliczają i wnoszą opłaty za korzystanie ze środowiska oraz wnoszą inne opłaty wynikające z przepisów o ochronie środowiska, z wyjątkiem opłat wynikających z działalności wyszczególnionej w § 13 ust. 1 pkt 5 lub działalności podmiotów gospodarczo wyodrębnionych ze struktur organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, użytkujących obiekty będące w trwałym zarządzie lub w ramach innego tytułu prawnego;

8)   organizują szkolenia z zakresu ochrony środowiska;

9)   organizują na obszarze swojego działania przedsięwzięcia związane z przywracaniem do właściwego stanu elementów środowiska zanieczyszczonych, uszkodzonych lub zniszczonych;

10)  zapewniają na obszarze swojego działania udział przedstawicieli zarządców nieruchomości w kontrolach organizowanych przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska w jednostkach organizacyjnych;

11)  reprezentują Ministra Obrony Narodowej w postępowaniach prowadzonych przed organami administracji publicznej i sądami powszechnymi oraz administracyjnymi w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji zarządcy w zakresie ochrony środowiska;

12)  prowadzą ewidencję niebezpiecznych substancji chemicznych wykorzystywanych w podległych im jednostkach, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a informacje w tym zakresie przekazują na zasadach określonych w dokumencie, o którym mowa w § 4 pkt 2;

13)  na podstawie informacji o stanie środowiska i działalności proekologicznej na terenach objętych trwałym zarządem, przekazywanych przez jednostki organizacyjne im podległe (przez nich nadzorowane) lub wykonujące funkcje administratorów nieruchomości, opracowują i przedstawiają informację o stanie środowiska i działalności proekologicznej na terenach tych jednostek Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych do dnia 15 kwietnia każdego roku;

14)  prowadzą ewidencję substancji kontrolowanych oraz w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku przesyłają Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych informację z tego zakresu;

15)  odpowiadają za wykonanie badań w zakresie emisji pól elektromagnetycznych i hałasu, na podstawie wniosków, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 7;

16)  pozyskują środki finansowe na działania proekologiczne z innych źródeł;

17)  opracowują plany ochrony środowiska i przestrzennego użytkowania poligonów wojskowych, zgodnie z wytycznymi, o których mowa w § 8 pkt 4;

18)  prowadzą przedsięwzięcia wynikające z faktu ustanowienia obszarów ograniczonego użytkowania i współdziałają w procesie planowania przestrzennego z wojewódzkimi sztabami wojskowymi;

19)  nadzorują działania związane z utrzymaniem terenów zielonych prowadzone przez wykonujących funkcję administratorów nieruchomości i użytkowników nieruchomości;

20)  współpracują, zgodnie z właściwościami, z organami właściwymi do spraw ochrony i zarządzania obszarami Natura 2000, w tym uczestniczą w wyznaczaniu obszarów Natura 2000, opracowaniu planów zadań ochronnych i planów ochrony dla obszarów Natura 2000, w odniesieniu do obszarów obejmujących tereny wykorzystywane przez Siły Zbrojne.

§ 12. 1. Dowódcy, szefowie, komendanci, kierownicy jednostek organizacyjnych, wykonujący funkcję administratorów nieruchomości wojskowych:

1)   odpowiadają za stosowanie przepisów o ochronie środowiska poprzez właściwe utrzymanie i użytkowanie infrastruktury technicznej służącej ochronie środowiska, występującej w nieruchomościach przez nich administrowanych;

2)   nadzorują oraz kontrolują właściwe stosowanie przepisów o ochronie środowiska przez użytkowników administrowanych nieruchomości, informują o zaistniałych nieprawidłowościach wykonującego funkcję zarządcy nieruchomości, powiadamiając jednocześnie użytkownika nieruchomości;

3)   prowadzą ewidencję danych potrzebnych do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska oraz inne ewidencje określone przez przepisy o ochronie środowiska, z wyjątkiem ewidencji odpadów, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 5, wytwarzanych przez użytkowników nieruchomości, które następnie przekazują wykonującemu funkcję zarządcy nieruchomości w terminach wynikających z przepisów dotyczących wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz składania okresowych sprawozdań;

4)   występują do wykonujących funkcję zarządców nieruchomości w sprawach związanych z dokonywaniem zgłoszeń oraz uzyskiwaniem decyzji i pozwoleń administracyjnych dotyczących korzystania ze środowiska oraz gospodarki odpadami powstałymi w wyniku ich działalności oraz informują użytkownika nieruchomości o dokonanych zgłoszeniach, a także o uzyskanych decyzjach administracyjnych;

5)   podejmują działania związane z utrzymaniem terenów zielonych;

6)   informują wykonujących funkcję zarządców nieruchomości o wszelkich zmianach mających wpływ na zakres korzystania ze środowiska;

7)   prowadzą ewidencję wykorzystywanych niebezpiecznych substancji chemicznych według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a informacje w tym zakresie przekazują na zasadach określonych w dokumencie, o którym mowa w § 4 pkt 2;

8)   w terminie do dnia 15 marca przekazują informacje o stanie środowiska i działalności proekologicznej do jednostek organizacyjnych wykonujących funkcje zarządców nieruchomości;

9)   prowadzą ewidencję substancji kontrolowanych oraz w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku przesyłają informację z tego zakresu do zarządców nieruchomości z tego zakresu.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, realizują również dowódcy wojskowych oddziałów gospodarczych. Ponadto dowódcy wojskowych oddziałów gospodarczych realizują, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 5, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, w tym również odpadami jednostek wojskowych zaopatrywanych przez nich.

§ 13. 1. Dowódcy, szefowie, komendanci, kierownicy jednostek organizacyjnych, będący użytkownikami nieruchomości, prowadzący ewidencję ilościowo-wartościową uzbrojenia i sprzętu wojskowego (sprzętu powszechnego użytku):

1)   odpowiadają za stosowanie przepisów o ochronie środowiska, właściwą eksploatację przekazanych im do użytkowania nieruchomości i infrastruktury technicznej;

2)   podejmują działania mające na celu eliminację użytkowania nieruchomości niezgodnego z przepisami ochrony środowiska oraz występują do zarządców z wnioskiem o pomoc w usunięciu skutków niewłaściwego użytkowania;

3)   prowadzą ewidencję danych potrzebnych do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska oraz inne ewidencje określone przez przepisy o ochronie środowiska, które następnie przekazują, za pośrednictwem wykonującego funkcję administratora nieruchomości, wykonującemu funkcję zarządcy nieruchomości w terminach wynikających z przepisów dotyczących wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz składania sprawozdań okresowych:

a)  za I półrocze — do dnia 5 lipca każdego roku,

b)  za II półrocze — do dnia 5 stycznia następnego roku;

4) 10) występują, z zastrzeżeniem pkt 5, za pośrednictwem pełniącego funkcję administratora nieruchomości, w sprawach związanych z dokonywaniem zgłoszeń oraz uzyskiwaniem decyzji i pozwoleń administracyjnych, dotyczących korzystania ze środowiska w użytkowanych przez nich nieruchomościach, do wykonujących funkcję zarządców nieruchomości;

5)   uzyskują decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów, prowadzą ewidencję wytworzonych odpadów, przedkładają informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, a o uzyskanych decyzjach lub pozwoleniach informują wykonujących funkcję zarządcy nieruchomości;

6)   informują, za pośrednictwem wykonującego funkcję administratora nieruchomości, wykonujących funkcję zarządców nieruchomości o wszelkich zamierzonych i przeprowadzanych zmianach mających wpływ na zakres korzystania ze środowiska;

7)   występują z wnioskiem do wykonujących funkcję zarządców nieruchomości o wykonanie badań emisji pól elektromagnetycznych i hałasu w przypadku zmiany parametrów eksploatacji instalacji, upływu terminu ważności lub ich braku;

8)   prowadzą ewidencję wykorzystywanych niebezpiecznych substancji chemicznych według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a informacje w tym zakresie przekazują na zasadach określonych w dokumencie, o którym mowa w § 4 pkt 2;

9)   w terminie do dnia 15 marca każdego roku przekazują swoim przełożonym informacje ostanie środowiska i działalności proekologicznej;

10)  prowadzą ewidencję substancji kontrolowanych i w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku przesyłają przełożonym wymienionym w § 3 i § 6-8;

11)  uczestniczą, zgodnie z właściwościami, w wyznaczaniu obszarów Natura 2000 oraz opracowywaniu planów zadań ochronnych i planów ochrony w odniesieniu do obszarów obejmujących tereny wykorzystywane przez Siły Zbrojne.

2. Dowódcy, szefowie, komendanci, kierownicy jednostek organizacyjnych, będący użytkownikami nieruchomości, nieprowadzący ewidencji ilościowo-wartościowej uzbrojenia i sprzętu wojskowego (sprzętu powszechnego użytku) realizują zadania wymienione w ust. 1 pkt 1, 2, 6, 9 i 11.

§ 14. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych nadzorowanych, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim, organem sprawującym nadzór lub wykonuje uprawnienia majątkowe Skarbu Państwa, posiadających osobowość prawną:

1)   stosownie do przepisów dotyczących ochrony środowiska, odpowiadają za:

a)  stan środowiska,

b)  właściwą eksploatację posiadanych nieruchomości,

c)  stosowanie wyposażenia użytkowego infrastruktury technicznej, występującego w posiadanych nieruchomościach, w sposób zapewniający ochronę środowiska;

2)   podejmują działania mające na celu eliminację użytkowania nieruchomości niezgodnego z przepisami ochrony środowiska oraz usunięcie skutków niewłaściwego użytkowania;

3)   przeciwdziałają oraz zapobiegają poważnym awariom;

4)   wykonują sprawozdawczość w nakazanych terminach, a także występują o uzyskanie decyzji i pozwoleń administracyjnych, dotyczących korzystania ze środowiska oraz dokonywania w nich zmian, w sposób określony w przepisach o ochronie środowiska;

5)   uzyskują decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów, przedkładają informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami;

6)   informują o wszelkich zmianach mających negatywny wpływ na stan środowiska;

7)   prowadzą:

a) ewidencję niebezpiecznych substancji chemicznych według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a informacje w tym zakresie przekazują na zasadach określonych w dokumencie, o którym mowa w § 4 pkt 2,

b)  ewidencję substancji kontrolowanych, przekazując informacje w tym zakresie do Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku,

c)  inne ewidencje określone w przepisach o ochronie środowiska;

8) naliczają i wnoszą opłaty za korzystanie ze środowiska oraz wnoszą inne opłaty wynikające z przepisów o ochronie środowiska.

2. 11) Kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 15 marca każdego roku, opracowują i przesyłają do dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw polityki zbrojeniowej lub szefa komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia dane do informacji o stanie środowiska i działalności proekologicznej.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 12) .


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 122 i 151.

2) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych (Dz. U. poz. 1606), które weszło wżycie z dniem 1 stycznia 2014 r.

3)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4)   Przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5)   Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9)   Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 24 maja 2011 r.