ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi pomocy finansowej na naukę

Na podstawie art. 26 ust. 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, zwanej dalej „pomocą”, weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi w zakresie:

a) opłaty za naukę lub studia,

b) przejazdów z miejsca zamieszkania weterana poszkodowanego-żołnierza do szkoły lub uczelni i z powrotem,

c) zakwaterowania w miejscowości, w której weteran poszkodowany-żołnierz pobiera naukę lub odbywa studia;

2) właściwość organów;

3) dokumenty stanowiące podstawę do przyznawania pomocy oraz sposób i termin jej wypłaty;

4) warunki zawieszania udzielania pomocy oraz zwrotu kosztów nauki lub studiów, przejazdów i zakwaterowania.

§ 2. Pomoc przyznaje Minister Obrony Narodowej w drodze decyzji administracyjnej.

§ 3. 1. Organem właściwym do wypłaty pomocy jest dyrektor wojskowego biura emerytalnego.

2. Właściwość wojskowego biura emerytalnego ustala się według miejsca zamieszkania weterana poszkodowanego--żołnierza.

§ 4. Pomoc przyznawana jest na wniosek złożony przez weterana poszkodowanego-żołnierza.

§ 5. 1. Wniosek składa się do Ministra Obrony Narodowej w każdym roku szkolnym lub akademickim do dnia 30 września roku, w którym pomoc ma być przyznana.

2. W przypadku złożenia wniosku po terminie określonym w ust. 1, pomoc przyznawana jest na jeden semestr w bieżącym roku szkolnym lub akademickim.

3. Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1) imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy;

2) numer i datę wydania legitymacji weterana poszkodowanego-żołnierza.

4. Do wniosku dołącza się:

1) zaświadczenie wydane przez placówkę oświatową lub uczelnię, w której wnioskodawca zamierza rozpocząć lub kontynuować naukę lub studia, wraz ze wskazaniem liczby semestrów w danym roku szkolnym lub akademickim;

2) zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia Ministra Obrony Narodowej o przerwaniu nauki w trakcie roku szkolnego lub akademickiego;

3) oświadczenie o formie wypłaty pomocy;

4) oświadczenie o zamiarze korzystania z pomocy w zakresie pokrycia kosztów:

a) opłat za naukę lub studia lub

b) przejazdów z miejsca zamieszkania do szkoły lub uczelni wraz ze wskazaniem przysługujących uprawnień do przejazdów ulgowych, lub

c) zakwaterowania w miejscowości, w której wnioskodawca pobiera naukę lub odbywa studia.

§ 6. 1. Pomoc przeznaczona na pokrycie opłat za naukę lub studia wypłacana jest w dwóch ratach do wysokości kosztów poniesionych na opłacenie danego semestru:

1) pierwsza rata, za okres od września do stycznia, wypłacana jest w terminie do dnia 30 listopada roku, w którym został złożony wniosek;

2) druga rata, za okres od lutego do czerwca, wypłacana jest w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek.

2. Rata pomocy wypłacana jest w danym semestrze, po przedstawieniu aktualnego zaświadczenia o kontynuowaniu nauki lub studiów oraz dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów na opłacenie danego semestru.

3. Jeżeli w danym roku szkolnym lub akademickim nauka obejmuje tylko jeden semestr, pomoc jest przyznawana i wypłacana w wysokości odpowiadającej jednej racie, w terminie odpowiednim do okresu odbywania nauki lub studiów.

§ 7. Koszty, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, pokrywa się do wysokości równej cenie biletu za przejazd drugą klasą pociągu osobowego, z uwzględnieniem przysługujących uprawnień do przejazdów ulgowych, po przedstawieniu przez weterana poszkodowanego-żołnierza właściwemu wojskowemu biuru emerytalnemu dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów przejazdu.

§ 8. Koszty, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c, pokrywa się do wysokości określonej w dokumencie potwierdzającym poniesienie kosztu na zakwaterowanie po przedstawieniu tego dokumentu przez weterana poszkodowanego-żołnierza właściwemu wojskowemu biuru emerytalnemu.

§ 9. 1. Pomoc wypłacana jest w formie gotówkowej lub bezgotówkowej stosownie do dyspozycji udzielonej przez weterana poszkodowanego-żołnierza.

2. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. b i c, wypłacana jest w terminie 14 dni od dnia złożenia dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów.

§ 10. 1. W przypadkach przerwania nauki lub studiów, określonych w art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, weteran poszkodowany-żołnierz informuje niezwłocznie o tym fakcie Ministra Obrony Narodowej oraz przedstawia dokument potwierdzający stan zdrowia lub zaistnienie zdarzenia losowego, które spowodowało przerwanie nauki lub studiów.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Minister Obrony Narodowej na wniosek zainteresowanego zawiesza wypłatę pomocy do czasu ustania przyczyny przerwania nauki lub studiów.

§ 11. 1. W przypadku nieukończenia nauki lub studiów, określonym w art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy, weteran poszkodowany-żołnierz informuje niezwłocznie o tym fakcie Ministra Obrony Narodowej.

2. Jeżeli weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi przyznana została pomoc przeznaczona na pokrycie opłat za naukę lub studia, informację, o której mowa w ust. 1, weteran poszkodowany-żołnierz przekazuje przed wypłaceniem pierwszej lub drugiej raty, o której mowa w § 6 ust. 1.

3. Organ, o którym mowa w § 3, wzywa weterana poszkodowanego-żołnierza do zwrotu udzielonej pomocy, wskazując jednocześnie rachunek bankowy, na który ma być dokonany zwrot.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2012 r.