ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od uposażeń żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej

Na podstawie art. 18a ust. 9 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb, terminy oraz jednostki właściwe do przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwaloryzowanych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o których mowa w art. 18a ust. 1, 3, 4 i 7 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy, zwanych dalej „składkami”, od uposażenia wypłaconego żołnierzowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej, zwanej dalej „służbą”, od którego nie odprowadzono składek.

§ 2. Składki od uposażenia żołnierza przekazują do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

1) wojskowa jednostka budżetowa właściwa w sprawie wypłaty uposażenia za ostatni miesiąc pełnienia służby;

2) wojskowa jednostka budżetowa, na której zaopatrzeniu logistycznym żołnierz przebywał w dniu zwolnienia ze służby, w przypadku żołnierzy pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych nieobjętych działem obrona narodowa, oraz w jednostkach organizacyjnych innych niż wojskowa jednostka budżetowa;

3) wojskowa jednostka budżetowa, która w przypadku rozformowania jednostki budżetowej, o której mowa w pkt 1 i 2, przejęła jej prawa i obowiązki, a w razie jej braku wojskowa jednostka budżetowa wskazana przez właściwego Dowódcę Rodzaju Sił Zbrojnych.

§ 3. Składki przekazuje się na wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych rachunek bankowy, przy użyciu bankowych dokumentów płatniczych określonych w art. 47 ust. 4a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm. 2) ).

§ 4. Składki rozliczone w deklaracjach rozliczeniowych i imiennych raportach miesięcznych określonych w ustawie, o której mowa w § 3, należy przekazać nie później niż:

1) w terminie 30 dni od dnia zwolnienia ze służby żołnierza, który po zwolnieniu ze służby nie spełnia warunków do nabycia prawa do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej;

2) w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, jeżeli zwolnienie ze służby żołnierza, o którym mowa w pkt 1, nastąpiło przed dniem 1 października 2003 r.;

3) w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku przez żołnierza, który po zwolnieniu ze służby spełnia jedynie warunki do nabycia prawa do wojskowej renty inwalidzkiej;

4) niezwłocznie, jednak nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano zawiadomienie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu żołnierzowi prawa do emerytury lub renty przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z późn. zm. 3) ) w odniesieniu do żołnierza, który po zwolnieniu ze służby, pomimo spełnienia warunków do nabycia prawa do emerytury wojskowej, zgłosił wniosek o przyznanie emerytury z tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym, a pozostawał w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1609 i Nr 179, poz. 1750.

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177.

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz. 924, Nr 89, poz. 968, Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, Nr 240, poz. 2054 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 203, poz. 1966, Nr 210, poz. 2037 i Nr 228, poz. 2255.