ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego

Na podstawie art. 48d ust. 6 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   tryb wypłaty świadczenia mieszkaniowego, zwanego dalej „świadczeniem”;

2)   wysokość stawki podstawowej świadczenia;

3)   współczynnik świadczenia dla każdego garnizonu;

4)   uśrednione koszty utrzymania miejsca zakwaterowania.

§ 2. 1. W przypadku zmiany formy realizacji prawa do zakwaterowania żołnierza zawodowego w garnizonie w okresie otrzymywania przez niego świadczenia wskutek:

1) przydziału kwatery lub innego lokalu mieszkalnego — świadczenie wypłaca się do dnia, w którym decyzja o przydziale kwatery albo innego lokalu mieszkalnego stanie się ostateczna;

2) 2) przydziału miejsca w internacie lub kwaterze internatowej — świadczenie wypłaca się do dnia protokolarnego przyjęcia miejsca w internacie lub kwaterze internatowej.

2. W przypadku zakwaterowania we wspólnej kwaterze stałej wysokość świadczenia ulega zmniejszeniu o uśrednione koszty utrzymania miejsca zakwaterowania, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło zakwaterowanie.

§ 3. Wysokość stawki podstawowej świadczenia wynosi 300 zł.

§ 4. Współczynnik świadczenia dla poszczególnych garnizonów określa załącznik do rozporządzenia.

§ 5. 3) Uśrednione koszty utrzymania miejsca zakwaterowania, o których mowa w art. 48d ust. 5 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wynoszą 84,70 zł za miesiąc.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 22, poz. 114 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 908.

2)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego (Dz. U. poz. 1211), które weszło wżycie z dniem 1 grudnia2012 r.

3)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.