ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 września 2011 r. w sprawie dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych przysługujących żołnierzom zawodowym

Na podstawie art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych przysługujących żołnierzom zawodowym;

2) sposób zaspokojenia dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych;

3) rodzaj dokumentów potwierdzających uprawnienia do dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych;

4) tryb kierowania żołnierzy zawodowych do jednostek organizacyjnych udzielających świadczeń zdrowotnych;

5) wykaz stanowisk służbowych uprawniających do dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych.

§ 2. Dodatkowe świadczenia zdrowotne lekarza dentysty i materiały stomatologiczne przysługują żołnierzowi zawodowemu zajmującemu stanowisko służbowe:

1) pilota samolotu lub instruktora-pilota samolotu naddźwiękowego, który wykonuje loty na tym samolocie;

2) w składzie załogi okrętu podwodnego Marynarki Wojennej, bez względu na nazwę tego stanowiska;

§ 3. Dodatkowe świadczenia zdrowotne lekarza dentysty i materiały stomatologiczne przysługują żołnierzowi zawodowemu w zakresie:

1) oceny stanu układu stomatognatycznego na podstawie zdjęcia pantomograficznego, wykonywanego nie częściej niż jeden raz w roku;

2) stomatologii zachowawczej z endodoncją:

a) opracowanie i wypełnienie ubytków próchnicowych klasy od I do V według Blacka oraz ubytków pochodzenia niepróchnicowego z użyciem materiałów kompozytowych światłoutwardzalnych, cementów glasjonomerowych i ćwieków okołomiazgowych,

b) leczenie endodontyczne z wypełnieniem wszystkich kanałów w zębach bocznych przedtrzonowych i trzonowych z wykonaniem niezbędnych radiogramów zębowych;

3) chirurgii stomatologicznej — resekcja wierzchołka korzeni zębów w obu łukach zębowych z dopełnieniem wstecznym;

4) chorób błon śluzowych i przyzębia:

a) kiretaż otwarty,

b) założenie opatrunku peridontologicznego,

c) usunięcie złogów nazębnych raz na kwartał w obrębie całego uzębienia.

3) na którym, w ramach obowiązków wynikających z karty opisu stanowiska służbowego, wykonuje zadania pod wodą z użyciem sprzętu nurkowego, bez względu na nazwę tego stanowiska;

4) w jednostkach podległych Dowódcy Wojsk Specjalnych — Jednostce Wojskowej Nr 3940, Jednostce Wojskowej Nr 4026, Jednostce Wojskowej Nr 2305, Jednostce Wojskowej Nr 4101 oraz Jednostce Wojskowej Nr 4724 lub w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej, na którym wykonuje zadania polegające na bezpośrednim fizycznym zwalczaniu terroryzmu lub w tym zakresie uczestniczy w szkoleniu, bez względu na nazwę tego stanowiska służbowego.

§ 4. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza den:ysty i materiałów stomatologicznych przysługujących żołnierzowi zawodowemu są:

1) wyciąg z decyzji o wyznaczeniu żołnierza zawodowego do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa lub wyciąg z rozkazu kierującego żołnierza zawodowego do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa;

2) protokół powypadkowy określający uszkodzenie układu stomatognatycznego, sporządzony przez komisję powypadkową powołaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U. Nr 83, poz. 760, z późn. zm. 2) );

3) zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy zajmuje stanowisko służbowe:

a) pilota samolotu lub instruktora-pilota samolotu naddźwiękowego wykonującego loty na tym samolocie,

b) w składzie załogi okrętu podwodnego Marynarki Wojennej,

c) w jednostkach podległych Dowódcy Wojsk Specjalnych — Jednostce Wojskowej Nr 3940, Jednostce Wojskowej Nr 4026, Jednostce Wojskowej Nr 2305, Jednostce Wojskowej Nr 4101 oraz Jednostce Wojskowej Nr 4724 lub w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej —

i wykonuje zadania polegające na bezpośrednim fizycznym zwalczaniu terroryzmu lub w tym zakresie uczestniczy w szkoleniu;

4) zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy wykonuje, w ramach obowiązków wynikających z karty opisu stanowiska służbowego, zadania pod wodą z użyciem sprzętu nurkowego.

§ 5. 1. Dodatkowe świadczenia zdrowotne lekarza dentysty i materiały stomatologiczne są zaspokajane w jednostce wojskowej, na zaopatrzeniu której pozostaje żołnierz zawodowy uprawniony do tych świadczeń.

2. Jeżeli w jednostce wojskowej, o której mowa w ust. 1, nie działa podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą, dla którego Minister Obrony Narodowej jest podmiotem tworzącym, dowódca tej jednostki wojskowej zawiera porozumienie z dowódcą jednostki wojskowej, w której działa taki podmiot, albo umowę z samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej lub uczelnię wojskową znajdującym się w tej samej miejscowości lub w miejscowości pobliskiej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114 i Nr 185, poz. 1092).

3. W przypadku braku możliwości zawarcia porozumienia lub umowy, o których mowa w ust. 2, dowódca jednostki wojskowej zawiera umowę z innym podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego.

4. Świadczenia określone w § 3 są udzielane żołnierzowi zawodowemu po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego uprawnienie do takiego świadczenia, o którym mowa w § 4.

5. Jeżeli nie można udzielić świadczenia określonego w § 3 na podstawie ust. 1—3, wystawia się żołnierzowi zawodowemu skierowanie na leczenie stomatologiczne, którego wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 6. Dodatkowe świadczenia zdrowotne lekarza dentysty i materiały stomatologiczne, w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 2, 3 i 5, są udzielane po przedstawieniu przez żołnierza zawodowego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do takiego świadczenia albo skierowania na leczenie stomatologiczne, po okazaniu dokumentu poświadczającego tożsamość żołnierza zawodowego.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696 i Nr 171, poz. 1016.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 179, poz. 1750, z 2005 r. Nr 130, poz. 1085, z 2009 r. Nr 161, poz. 1278, z 2010 r. Nr 113, poz. 745 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114.