ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie

Na podstawie art. 66 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie (Dz. U. Nr 153, poz. 1615, z późn. zm. 1) ) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2265, z 2005 r. Nr 159, poz. 1335, z 2006 r. Nr 119, poz. 815 i Nr 149, poz. 1079, z 2007 r. Nr 128, poz. 898 i Nr 182, poz. 1306 oraz z 2008 r. Nr 29, poz. 170, Nr 45, poz. 270 i Nr 62, poz. 391.