ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie prowadzenia ewidencji mienia Agencji Mienia Wojskowego

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia ewidencji mienia przekazanego Agencji Mienia Wojskowego, zwanej dalej „Agencją”, oraz tryb jej udostępniania i wydawania wyciągów.

§ 2. 1. Ewidencję mienia prowadzi Biuro Agencji, zwane dalej „Biurem”, oraz oddziały terenowe Biura, zwane dalej „oddziałami”.

2. Biuro prowadzi zbiorczą ewidencję mienia Agencji.

3. Oddziały prowadzą ewidencję mienia pozostającego w obszarze ich działania.

§ 3. 1. W ewidencji mienia ujmuje się przekazane Agencji mienie, w szczególności pod względem ilościowym, wartościowym, lokalizacyjnym i prawnym.

2. Ewidencja jest prowadzona w podziale na:

1) dział I – „Nieruchomości”;

2) dział II – „Rzeczy ruchome”– z podziałem na:

a) „rzeczy ruchome niekoncesjonowane”,

b) „rzeczy ruchome koncesjonowane”;

3) dział III – „Inne mienie”.

§ 4. 1. Podstawą ujęcia mienia w ewidencji jest protokół zdawczo-odbiorczy, zwany dalej „protokołem”, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, zwanej dalej „ustawą”.

2. Podstawą wyłączenia mienia z ewidencji jest protokół sporządzony na podstawie właściwego tytułu prawnego.

§ 5. W dziale I – „Nieruchomości” wyodrębnia się nieruchomości:

1) powierzone Agencji na podstawie art. 6 ustawy;

2) użyczone Agencji na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy.

§ 6. 1. W dziale I – „Nieruchomości” ujmuje się:

1) oznaczenie mienia, na podstawie danych z księgi wieczystej lub ze zbioru dokumentów oraz z ewidencji gruntów i budynków;

2) wskazanie lokalizacji;

3) charakterystykę techniczno-użytkową i aktualny stan zagospodarowania;

4) określenie stanu prawnego;

5) wskazanie wartości;

6) wskazanie konieczności przeprowadzenia prac rekultywacyjnych.

2. Jako wartość nieruchomości przyjmuje się wartość wskazaną w protokole.

§ 7. W dziale II – „Rzeczy ruchome” wyodrębnia się ruchomości niekoncesjonowane i koncesjonowane:

1) ruchomości powierzone Agencji na podstawie art. 6 ustawy;

2) ruchomości użyczone Agencji na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy.

§ 8. 1. W dziale II – „Rzeczy ruchome” ujmuje się:

1) rzeczy ruchome niekoncesjonowane w układzie:

a) asortymentowym,

b) numerowym lub beznumerowym,

c) ilościowo-wartościowym;

2) rzeczy ruchome koncesjonowane w układzie:

a) asortymentowym,

b) numerowym lub beznumerowym,

c) ilościowo-wartościowym,

d) z numerem partii produkcyjnej.

2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczą uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz technicznych środków bojowych.

§ 9. Jako wartość rzeczy ruchomej przyjmuje się wartość wskazaną w protokole.

§ 10. 1. W dziale III – „Inne mienie” ujmuje się:

1) prawa majątkowe na dobrach niematerialnych;

2) papiery wartościowe.

2. W ewidencji uwzględnia się charakter objętych nią praw stosownie do zapisów protokołu.

3. Jako wartość mienia ujętego w dziale, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się wartość wskazaną w protokole.

§ 11. Dokumentację gromadzi się w postaci dokumentów materiałowych wraz z ich rejestrami oraz na nośnikach magnetycznych tworzonych z programów ewidencji mienia.

§ 12. 1. Wyciągi z ewidencji, w tym wyrysy, wypisy i inne dokumenty o charakterze ewidencyjnym, wydawane są na wniosek:

1) osób zainteresowanych;

2) organów administracji rządowej prowadzących ewidencję majątku Skarbu Państwa.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, kieruje się do dyrektorów jednostek organizacyjnych wymienionych w § 2.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, określa:

1) rodzaj dokumentu podlegającego wydaniu;

2) przeznaczenie dokumentu;

3) uzasadnienie.

4. Wydanie dokumentów, o których mowa w ust. 1, następuje w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

§ 13. Zgodę na wydanie dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 1, wydają dyrektorzy jednostek organizacyjnych wymienionych w § 2, z zachowaniem przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.