ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie utworzenia szkół podoficerskich

Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tworzenie szkół podoficerskich;

2) szczegółowy tryb i warunki składania egzaminów końcowych w szkołach oraz odbywania praktyk w tych szkołach;

3) wzór świadectwa stwierdzającego ukończenie szkoły.

§ 2. 1. Tworzy się następujące szkoły podoficerskie:

1) Szkołę Podoficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu;

2) Szkołę Podoficerską Wojsk Lądowych w Poznaniu;

3) Szkołę Podoficerską Wojsk Lądowych w Zegrzu;

4) Szkołę Podoficerską Wojsk Lądowych w Toruniu;

5) Szkołę Podoficerską Sił Powietrznych w Dęblinie;

6) Szkołę Podoficerską Sił Powietrznych w Koszalinie;

7) Szkołę Podoficerską Marynarki Wojennej w Ustce;

8) Szkołę Podoficerską Służb Medycznych w Łodzi.

2. Szkoły podoficerskie, o których mowa w ust. 1, zwane dalej „szkołami”, podlegają:

1) dowódcy Wojsk Lądowych – wymienione w pkt 1–4;

2) dowódcy Sił Powietrznych – wymienione w pkt 5 i 6;

3) dowódcy Marynarki Wojennej – wymieniona w pkt 7;

4) Szefowi Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia — wymieniona w pkt 8.

3. Strukturę organizacyjną szkoły określa jej etat.

4. Organy, o których mowa w ust. 2, nadają szkole statut.

§ 3. Zasadniczym celem szkół jest przygotowanie ich absolwentów do objęcia pierwszych stanowisk służbowych w korpusie osobowym podoficerów zawodowych.

§ 4. Zadaniami szkół są:

1) przygotowanie dowódcy dysponującego niezbędnym zakresem wiedzy i umiejętności do dowodzenia drużyną;

2) kształtowanie wiedzy i umiejętności instruktorskich przydatnych w realizacji przedsięwzięć szkoleniowych w jednostkach wojskowych;

3) prowadzenie kursów specjalistycznych dla podoficerów zawodowych kierowanych na kolejne stanowiska służbowe;

4) szkolenie rezerw osobowych.

§ 5. 1. Kształcenie w szkole organizuje się zgodnie z ramowym planem i programem nauki.

2. Ramowe plany i programy nauki opracowuje komendant szkoły, uwzględniając wytyczne przełożonego, o którym mowa w § 2 ust. 2, dla każdego kierunku kształcenia w celu uzyskania kwalifikacji wymaganych w poszczególnych korpusach i grupach osobowych.

3. Wzór ramowego planu nauki w szkole podoficerskiej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Program nauki obejmuje:

1) ogólne cele kształcenia;

2) cele kształcenia w poszczególnych przedmiotach nauczania;

3) rozliczenie godzin;

4) szczegółowe treści zajęć programowych;

5) wskazówki organizacyjno-metodyczne;

6) orientacyjną kalkulację zaopatrzenia w materiały i środki niezbędne do realizacji programu nauki.

5. Ramowe plany i programy nauki zatwierdzają organy, o których mowa w § 2 ust. 2.

§ 6. 1. Liczbę dni przeznaczonych na nauczanie, samokształcenie i praktykę różnicuje się w zależności od potrzeb i specyfiki kierunku kształcenia.

2. Poza realizacją zasadniczego programu nauki, w poszczególnych dniach szkolenia planuje się treningi, przedsięwzięcia kulturalno-oświatowe, zajęcia sportowe oraz samokształcenie elewów.

3. W programie nauki, w którym planuje się odbycie praktyki lub przeprowadzenie szkolenia poligonowego, zadanie to ujmuje się w ogólnej liczbie godzin przeznaczonych na nauczanie poszczególnych przedmiotów ustalonych w podziale czasu nauki.

4. Za właściwe przygotowanie absolwenta szkoły do objęcia stanowiska służbowego odpowiedzialny jest komendant szkoły, a za zapewnienie warunków realizacji programów nauki odpowiedzialne są organy, o których mowa w § 2 ust. 2.

§ 7. 1. Elewi szkół odbywają praktyki w jednostkach wojskowych na pierwszych stanowiskach służbowych przewidzianych dla podoficerów zawodowych. Cele, czas trwania oraz zakres praktyk określają ramowe plany i programy nauki oraz programy praktyk, które zatwierdza komendant szkoły.

2. Odpowiedzialność za organizację praktyk ponoszą organy, o których mowa w § 2 ust. 2, a za ich przebieg i realizację zgodną z programem praktyk – dowódcy jednostek wojskowych, w których elewi odbywają praktyki.

3. Komendanci szkół wyznaczają kierowników praktyk, którzy odpowiadają za właściwą realizację celów praktyk.

4. W czasie odbywania praktyk zapewnia się elewom warunki do praktycznego dowodzenia drużyną, udział w przedsięwzięciach szkoleniowych, uroczystościach wojskowych i państwowych z udziałem kadry jednostki wojskowej lub pododdziału oraz odpowiednie warunki do samodzielnej nauki.

5. Dowódcy jednostek wojskowych na zakończenie praktyk wystawiają elewom oceny.

§ 8. 1. Nauka w szkołach kończy się egzaminem końcowym, zwanym dalej „egzaminem”.

2. Na podstawie programów nauki komendant szkoły ustala zakres egzaminu.

3. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez komendanta szkoły. W skład komisji mogą wchodzić podoficerowie z jednostek wojskowych.

4. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.

§ 9. 1. Warunkiem dopuszczenia elewów do egzaminu jest uzyskanie przez nich pozytywnych ocen z przedmiotów objętych programem nauki.

2. Elewi, którzy złożyli egzamin z wynikiem pozytywnym, uzyskują świadectwa ukończenia szkoły.

3. Wzór świadectwa ukończenia szkoły określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 10. 1. Z przebiegu nauki w szkole podoficerskiej sporządza się dokumentację, którą przechowuje się w szkole.

2. Z przebiegu egzaminu przewodniczący komisji egzaminacyjnej sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji.

§ 11. W sprawach zasad prowadzenia rekrutacji do szkół, przebiegu służby kandydackiej, obowiązków i uprawnień oraz warunków zwalniania ze szkół mają zastosowanie przepisy rozporządzenia dotyczącego służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych.

§ 12. Z dniem 30 czerwca 2004 r.:

1) znosi się:

a) Szkołę Podoficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu,

b) Szkołę Podoficerską Wojsk Lądowych w Poznaniu,

c) Szkołę Podoficerską Wojsk Lądowych w Zegrzu,

d) Szkołę Podoficerską Wojsk Lądowych w Toruniu,

e) Szkołę Podoficerską Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w Dęblinie,

f) Szkołę Podoficerską Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w Koszalinie,

g) Szkołę Podoficerską Marynarki Wojennej w Ustce,

h) Szkołę Podoficerską Służb Medycznych w Łodzi

– utworzone mocą § 1 ust. 3 zarządzenia Nr 36/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie podoficerskich szkół zawodowych oraz organizacji i podstawowych założeń procesu kształcenia w tych szkołach (Dz. Urz. MON Nr 11, poz. 109);

2) żołnierze pełniący służbę i pracownicy zatrudnieni w szkołach, o których mowa w pkt 1, stają się żołnierzami pełniącymi służbę i pracownikami zatrudnionymi w odpowiednich szkołach określonych w § 2 ust. 1;

3) mienie i dokumenty szkół, o których mowa pkt 1, stają się mieniem i dokumentami odpowiednich szkół, o których mowa w § 2 ust. 1.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r. 1)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2004 r. (poz. 505)

Załącznik nr 1

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 2

WZÓR

(PDF)1)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 36/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie podoficerskich szkół zawodowych oraz organizacji i podstawowych założeń procesu kształcenia w tych szkołach (Dz. Urz. MON Nr 11, poz. 109), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750).