ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

Na podstawie art. 102 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1698 i Nr 285, poz. 2858 oraz z 2005 r. Nr 186, poz. 1557) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Dodatek wojenny, o którym mowa w § 3 pkt 2, wypłaca się żołnierzowi zawodowemu w razie przebywania w strefie działań wojennych określonej w odrębnych przepisach.

2. Stawka dodatku wojennego wynosi:

1) 3% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego — za każdy dzień pobytu w strefie działań wojennych;

2) od 3 % do 5 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego — za każdy dzień wykonywania zadań w strefie działań wojennych w warunkach związanych z bezpośrednim udziałem w akcjach o charakterze bojowym, akcjach zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom albo pełnieniem służby patrolowej, ochronnej lub udziałem w konwojach.

3. W przypadku żołnierza zawodowego spełniającego jednocześnie warunki uprawniające do otrzymania dodatku wojennego na podstawie ust. 2 pkt 1 lub pkt 2 wypłaca się dodatek wojenny w wyższej wysokości.

4. Stawkę dodatku wojennego, o której mowa w ust. 2 pkt 2, ustala organ, któremu żołnierz zawodowy podlega w czasie pełnienia służby poza granicami państwa.

5. Dodatek wojenny wypłaca się miesięcznie z dołu, do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym żołnierz zawodowy spełnił warunki do jego otrzymania. Do wypłacania dodatku wojennego przepisy § 6 ust. 2—4 stosuje się odpowiednio.”;

2) § 15—17 otrzymują brzmienie:

„§ 15. 1. Żołnierzowi, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. b i c, wypłaca się miesięczną należność zagraniczną, w wysokości określonej przy zastosowaniu następujących mnożników najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego:

1) 6,00 — skierowanemu do wykonywania zadań na stanowisku służbowym przewidzianym dla generała broni (admirała floty);

2) 5,50 — skierowanemu do wykonywania zadań na stanowisku służbowym przewidzianym dla generała dywizji (wiceadmirała);

3) 5,00 — skierowanemu do wykonywania zadań na stanowisku służbowym przewidzianym dla generała brygady (kontradmirała);

4) 3,80 — skierowanemu do wykonywania zadań na stanowisku służbowym przewidzianym dla pułkownika (komandora);

5) 3,50 — skierowanemu do wykonywania zadań na stanowisku służbowym przewidzianym dla podpułkownika (komandora porucznika);

6) 3,10 — skierowanemu do wykonywania zadań na stanowisku służbowym przewidzianym dla majora (komandora podporucznika);

7) 2,70 — skierowanemu do wykonywania zadań na stanowisku służbowym przewidzianym dla kapitana (kapitana marynarki);

8) 2,30 — skierowanemu do wykonywania zadań na stanowisku służbowym przewidzianym dla porucznika (porucznika marynarki);

9) 2,10 — skierowanemu do wykonywania zadań na stanowisku służbowym przewidzianym dla podporucznika (podporucznika marynarki);

10) 2,00 — skierowanemu do wykonywania zadań na stanowisku służbowym przewidzianym dla starszego chorążego sztabowego (starszego chorążego sztabowego marynarki);

11) 1,95 — skierowanemu do wykonywania zadań na stanowisku służbowym przewidzianym dla starszego chorążego (starszego chorążego marynarki);

12) 1,90 — skierowanemu do wykonywania zadań na stanowisku służbowym przewidzianym dla chorążego (chorążego marynarki);

13) 1,85 — skierowanemu do wykonywania zadań na stanowisku służbowym przewidzianym dla młodszego chorążego (młodszego chorążego marynarki);

14) 1,80 — skierowanemu do wykonywania zadań na stanowisku służbowym przewidzianym dla starszego sierżanta (starszego bosmana);

15) 1,75 — skierowanemu do wykonywania zadań na stanowisku służbowym przewidzianym dla sierżanta (bosmana);

16) 1,70 — skierowanemu do wykonywania zadań na stanowisku służbowym przewidzianym dla plutonowego (bosmanmata);

17) 1,65 — skierowanemu do wykonywania zadań na stanowisku służbowym przewidzianym dla starszego kaprala (starszego mata);

18) 1,60 — skierowanemu do wykonywania zadań na stanowisku służbowym przewidzianym dla kaprala (mata);

19) 1,55 — skierowanemu do wykonywania zadań na stanowisku służbowym przewidzianym dla starszego szeregowego (starszego marynarza).

2. Stopnie etatowe stanowisk służbowych, o których mowa w ust. 1, określają etaty jednostek wojskowych.

3. Żołnierzowi wykonującemu zadania związane z bezpośrednim udziałem w oczyszczaniu rejonu działania jednostki wojskowej z materiałów wybuchowych albo zadania polegające na unieszkodliwianiu tych materiałów stawkę należności zagranicznej wynikającą z ust. 1 zwiększa się o 1 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, za każdy dzień wykonywania tych zadań.

4. Żołnierzowi wykonującemu poza rejonem stacjonowania jednostki wojskowej zadania w warunkach związanych z bezpośrednim udziałem w akcjach o charakterze bojowym, akcjach zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom albo pełnienia służby patrolowej, ochronnej lub z udziałem w konwojach stawka należności zagranicznej wynikająca z ust. 1 może zostać zwiększona — od 10 % do 30 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.

5. Stawkę zwiększenia należności zagranicznej, o której mowa w ust. 4, ustala w rozkazie dowódca jednostki wojskowej.

6. Żołnierzom wykonującym zadania służbowe w rejonie działania jednostki wojskowej, w którym występują warunki zagrożenia utraty zdrowia lub życia albo trudne warunki klimatyczne lub zakwaterowania, stawki należności zagranicznych wynikające z ust. 1 zwiększa się — od 20 % do 70 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.

7. Stawki zwiększeń należności zagranicznych, o których mowa w ust. 6, wypłacane żołnierzom w poszczególnych jednostkach wojskowych ustala Minister Obrony Narodowej.

§ 16. 1. Należność zagraniczną wypłaca się żołnierzowi za okres:

1) od dnia przybycia do rejonu działania jednostki wojskowej do dnia opuszczenia tego rejonu, z wyłączeniem dni w których żołnierz wykorzystywał urlop;

2) wykonywania obowiązków służbowych poza rejonem działania jednostki wojskowej.

2. Należność zagraniczna za jeden dzień wynosi 1/30 część jej miesięcznej stawki.

3. Należność zagraniczną wypłaca się miesięcznie z dołu, do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należność przysługuje.

4. Należność zagraniczna jest wypłacana na pisemny wniosek żołnierza zawodowego:

1) w złotych — na wskazany rachunek bankowy w kraju, albo

2) w walucie kwoty bazowej ustalonej dla państwa, w którym żołnierz pełni służbę, lub w walucie tego państwa — gotówką, w jednostce wojskowej poza granicami kraju.

5. W przypadku gdy należność zagraniczna jest wypłacana w walucie kwoty bazowej lub w walucie państwa, w którym żołnierz zawodowy pełni służbę, wysokość należności ustala się według średniego kursu tej waluty w Narodowym Banku Polskim, obowiązującego w pierwszym dniu roboczym miesiąca kalendarzowego, za który należność przysługuje.

6. Bezpośrednio po przybyciu jednostki wojskowej do rejonu działania jej dowódca może zezwolić na wypłacenie zaliczki na poczet przysługującej należności zagranicznej.

§ 17. 1. Dodatek wojenny, o którym mowa w § 13 pkt 3, wypłaca się w razie przebywania w strefie działań wojennych określonej w odrębnych przepisach.

2. Stawka dodatku wojennego wynosi:

1) 3 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego — za każdy dzień pobytu w strefie działań wojennych lub poza strefą działań wojennych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych na terytorium bezpośrednio sąsiadującym z tą strefą;

2) od 3 % do 5 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego — za każdy dzień wykonywania zadań w warunkach związanych z bezpośrednim udziałem w akcjach o charakterze bojowym, akcjach zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom albo pełnieniem służby patrolowej, ochronnej lub udziałem w konwojach.

3. W przypadku żołnierza zawodowego spełniającego jednocześnie warunki uprawniające do otrzymania dodatku wojennego na podstawie ust. 2 pkt 1 lub pkt 2 wypłaca się dodatek wojenny w wyższej wysokości.

4. Stawkę dodatku wojennego, o której mowa w ust. 2 pkt 2, ustala w rozkazie dowódca jednostki wojskowej.

5. Dodatek wojenny wypłaca się miesięcznie z dołu, do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym żołnierz zawodowy spełnił warunki do jego otrzymania. Do wypłacania dodatku wojennego przepisy § 16 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.”;

3) uchyla się § 18;

4) uchyla się załącznik do rozporządzenia.

§ 2. 1. Żołnierz, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. b i c rozporządzenia, o którym mowa w § 1, który przed dniem wejścia w życie rozporządzenia otrzymywał należność zagraniczną w wysokości miesięcznej wyższej niż miesięczna wysokość należności zagranicznej określonej w przepisach rozporządzenia, otrzymuje należność zagraniczną w wysokości ostatnio otrzymywanej, do dnia zakończenia zadeklarowanego okresu pełnienia służby poza granicami państwa na stanowisku służbowym zajmowanym w dniu wejścia w życie rozporządzenia.

2. Dla celów ustalenia wysokości wypłaconych żołnierzom przed dniem wejścia w życie rozporządzenia należności zagranicznych określone w dolarach amerykańskich miesięczne stawki tych należności przelicza się na złote, uwzględniając średni kurs dolara amerykańskiego w Narodowym Banku Polskim obowiązujący w dniu wejścia w życie rozporządzenia.

3. Żołnierzom, którym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia wypłacano należności zagraniczne na rachunki bankowe w dolarach amerykańskich i którzy nie złożyli pisemnych wniosków o wypłatę należności zagranicznych na rachunki bankowe w złotych, należności te mogą być nadal przekazywane na rachunki bankowe w dolarach amerykańskich. W takich przypadkach:

1) wysokość należności zagranicznych ustala się według średniego kursu tej waluty w Narodowym Banku Polskim, obowiązującego w pierwszym dniu roboczym miesiąca kalendarzowego, za który należność przysługuje;

2) koszty opłat bankowych ponoszą żołnierze zawodowi.

§ 3. Stawki należności zagranicznych i dodatków wojennych w wysokości określonej w niniejszym rozporządzeniu przysługują żołnierzom zawodowym od dnia 1 lutego 2007 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 711, Nr 191, poz. 1414 i Nr 220, poz. 1600 i 1602.