ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką na stanowiska służbowe w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

Na podstawie art. 145 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, Nr 206, poz. 1288 i Nr 208, poz. 1308 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 157) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką na stanowiska służbowe w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny (Dz. U. Nr 16, poz. 160) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) szeregowy zawodowy — przewidziane w etacie dla szeregowego zawodowego lub starszego szeregowego zawodowego.”;

2) w § 4 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) szeregowych zawodowych zaszeregowanych do stopnia etatowego szeregowego (marynarza) lub starszego szeregowego (starszego marynarza) — ukończenie co najmniej gimnazjum i posiadanie przygotowania zawodowego oraz pełnienie czynnej służby wojskowej określonej w odrębnych przepisach przez okres co najmniej sześciu miesięcy;”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.