ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2008 r.

Na podstawie art. 73 i art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Żołnierzy powołanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej:

1) od dnia 8 maja do dnia 10 maja 2007 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 29—31 stycznia 2008 r.;

2) od dnia 4 czerwca do dnia 6 czerwca 2007 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 26—28 lutego 2008 r.;

3) od dnia 3 lipca do dnia 5 lipca 2007 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 18—20 marca 2008 r.;

4) od dnia 1 sierpnia do dnia 3 sierpnia 2007 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 22—24 kwietnia 2008 r.;

5) od dnia 4 września do dnia 6 września 2007 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 27—29 maja 2008 r.;

6) od dnia 2 października do dnia 4 października 2007 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 24—26 czerwca 2008 r.;

7) od dnia 6 listopada do dnia 8 listopada 2007 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 29—31 lipca 2008 r.;

8) od dnia 4 grudnia do dnia 6 grudnia 2007 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 26—28 sierpnia 2008 r.;

9) od dnia 8 stycznia do dnia 10 stycznia 2008 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 23—25 września 2008 r.;

10) od dnia 5 lutego do dnia 7 lutego 2008 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 28—30 października 2008 r.;

11) od dnia 4 marca do dnia 6 marca 2008 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 25—27 listopada 2008 r.;

12) od dnia 1 kwietnia do dnia 3 kwietnia 2008 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 16—18 grudnia 2008 r.

2. Żołnierzy powołanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej w innych terminach niż określone w ust. 1, w przypadkach związanych z powołaniem w miejsce poborowych, w stosunku do których uchylono decyzję o powołaniu do zasadniczej służby wojskowej (kartę powołania), zwalnia się i przenosi do rezerwy w terminach określonych w ust. 1, odpowiednio dla danego terminu powołania, nie wcześniej niż po upływie co najmniej 240 dni odbywania tej służby.

§ 2. Żołnierzy powołanych do odbycia przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych:

1) w dniu 3 stycznia 2008 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniu 20 marca 2008 r.;

2) w dniu 8 kwietnia 2008 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniu 27 czerwca 2008 r.;

3) w dniu 2 października 2008 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniu 23 grudnia 2008 r.

§ 3. Żołnierzy powołanych do odbycia przeszkolenia wojskowego studentów:

1) w dniu 7 lipca 2008 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniu 14 sierpnia 2008 r.;

2) w dniu 18 sierpnia 2008 r. — zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniu 26 września 2008 r.

§ 4. 1. W przypadku żołnierzy, którzy stawili się do odbycia zasadniczej służby wojskowej z opóźnieniem i nie zostało ono im usprawiedliwione, dowódca jednostki wojskowej zmienia odpowiednio wymieniony w § 1 termin ich zwolnienia z tej służby i przeniesienia do rezerwy na termin późniejszy, poprzez przedłużenie o okres nieusprawiedliwionego opóźnienia.

2. Żołnierzy, którzy stawili się do odbycia przeszkolenia wojskowego z opóźnieniem i nie zostało ono im usprawiedliwione, zwalnia się, w zależności od rodzaju odbywanego przeszkolenia wojskowego, w dniu upływu odpowiednio sześciu tygodni albo trzech miesięcy trwania tego przeszkolenia.

3. Czas trwania służby wojskowej, o której mowa w ust. 1 i 2, liczy się od dnia stawienia się poborowych do odbycia tej służby.

4. Jeżeli dzień zwolnienia żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego i przeniesienia do rezerwy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przypada na dzień ustawowo lub dodatkowo wolny od służby, zwolnienie to i przeniesienie do rezerwy następuje bezpośrednio przed tym dniem.

§ 5. Dowódca jednostki wojskowej zmienia wymieniony odpowiednio w § 1—4 termin zwolnienia żołnierza z czynnej służby wojskowej i jego przeniesienia do rezerwy na termin późniejszy, poprzez przedłużenie o okres samowolnego opuszczenia jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywa służbę, lub wyznaczonego miejsca przebywania albo samowolnego pozostawania poza nimi, jeżeli okres ten nie został zaliczony do czasu trwania czynnej służby wojskowej na podstawie art. 86a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis § 4 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 5a. 1. Żołnierza zasadniczej służby wojskowej, któremu wyrażono zgodę na przyjęcie do nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, dowódca jednostki wojskowej, w której ewidencji żołnierz się znajduje, zwalnia z zasadniczej służby wojskowej bez przeniesienia do rezerwy, na dzień przed ustalonym terminem rozpoczęcia pełnienia nadterminowej zasadniczej służby wojskowej.

2. Zwolnienie żołnierza z zasadniczej służby wojskowej, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy odbywania zasadniczej służby wojskowej.

§ 6. Żołnierzy, którzy w następstwie orzeczeń dyscyplinarnych wykonują lub mają wykonać karę zakazu opuszczania wyznaczonego miejsca przebywania, aresztu koszarowego lub izolacyjnego albo w stosunku do których orzeczono środek dyscyplinarny w postaci zobowiązania do wykonywania dodatkowych zadań służbowych, w terminie lub po terminie zwolnienia z czynnej służby wojskowej określonym w § 1—3, zwalnia się z tej służby po ich wykonaniu, nie później jednak niż z dniem ustawowo określonego okresu trwania czynnej służby wojskowej. Przepis § 4 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 7. 1. Żołnierzy, zwolnionych z odbycia zasadniczej służby wojskowej w przypadkach określonych w art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, powołuje się do odbycia pozostałego okresu zasadniczej służby wojskowej w terminach ustalonych przez właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, w uzgodnieniu z dowódcą jednostki wojskowej, przed upływem terminu określonego w art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Żołnierzy, o których mowa w ust. 1, jak również żołnierzy zwolnionych lub wydalonych ze służby kandydackiej oraz poborowych zwolnionych ze służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych i powołanych do odbycia pozostałego okresu zasadniczej służby wojskowej, zwalnia się i przenosi do rezerwy na 3 dni przed dniem, w którym upływa ustawowy czas trwania zasadniczej służby wojskowej.

§ 8. 1. Zwolnienia żołnierza z czynnej służby wojskowej i przeniesienia go do rezerwy dokonuje dowódca jednostki wojskowej, stwierdzając ten fakt w rozkazie dziennym jednostki wojskowej.

2. W wojskowych dokumentach osobistych i w ewidencji wojskowej żołnierzy zwalnianych z czynnej służby wojskowej wpisuje się, jako podstawę zwolnienia i przeniesienia do rezerwy, odpowiedni przepis niniejszego rozporządzenia oraz numer i datę rozkazu dziennego dowódcy jednostki wojskowej.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku określonym w § 5a.

§ 9. Poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej w 2008 r. powołuje się w dniach: 8—10 stycznia, 5—7 lutego, 4—6 marca, 1—3 kwietnia, 6—8 maja, 3—5 czerwca, 1—3 lipca, 5—7 sierpnia, 2—4 września, 7—9 października, 4—6 listopada i 2—4 grudnia.

§ 10. Poborowych — absolwentów szkół wyższych, przeznaczonych do odbycia przeszkolenia wojskowego w 2008 r., powołuje się w dniach: 3 stycznia, 8 kwietnia i 2 października.

§ 11. Poborowych — studentów szkół wyższych, przeznaczonych do odbycia przeszkolenia wojskowego w 2008 r., powołuje się w dniach: 7 lipca i 18 sierpnia.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732.