ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz. U. Nr 28, poz. 241) w § 6 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Żołnierz odbywający w dniu wejścia w życie rozporządzenia nadterminową zasadniczą służbę wojskową, do czasu zakończenia tej służby otrzymuje uposażenie zasadnicze w wysokości ustalonej na podstawie dotychczasowych przepisów.”;

2) uchyla się ust. 5.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 marca 2005 r.1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1609 i Nr 179, poz. 1750.