ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy:

1) odbywających:

a) zasadniczą służbę wojskową,

b) przeszkolenie wojskowe,

c) nadterminową zasadniczą służbę wojskową;

2) rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

§ 2. 1. Żołnierzowi odbywającemu zasadniczą służbę wojskową przysługuje uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego szeregowego (marynarza) w stawce miesięcznej w wysokości 200 zł.

2. Żołnierzowi odbywającemu zasadniczą służbę wojskową w okresie dłuższym niż ustawowy jej okres, w przypadkach określonych w art. 82 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742), stawkę uposażenia określoną w ust. 1 zwiększa się o 100%.

§ 3. Żołnierzowi odbywającemu przeszkolenie wojskowe przysługuje uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego w stawce miesięcznej w wysokości:

1) szeregowemu (marynarzowi) 300 zł;

2) starszemu szeregowemu (starszemu marynarzowi) 350 zł.

§ 4. Żołnierzowi odbywającemu nadterminową zasadniczą służbę wojskową przysługuje uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego w stawce miesięcznej w wysokości:

1) szeregowemu (marynarzowi) — 1 900 zł;

2) starszemu szeregowemu (starszemu marynarzowi)  — 2 000 zł.

§ 5. Żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe przysługuje za każdy dzień trwania ćwiczeń uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego w stawce dziennej, określonej w załączniku do rozporządzenia.

§ 6. 1. Żołnierzowi odbywającemu zasadniczą służbę wojskową, który w dniu wejścia w życie rozporządzenia posiada stopień wojskowy starszego szeregowego (starszego marynarza) lub wyższy stopień wojskowy, ustala się uposażenie zasadnicze według stawki określonej w § 2 ust. 1.

2. Żołnierzowi odbywającemu przeszkolenie wojskowe, który w dniu wejścia w życie rozporządzenia posiada stopień wojskowy kaprala (mata) lub wyższy stopień wojskowy, ustala się uposażenie zasadnicze według stawki określonej w § 3 pkt 2.

3. Żołnierzowi, o którym mowa w ust. 1 i 2, otrzymującemu na podstawie dotychczasowych przepisów uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej wyższej niż określona w rozporządzeniu, zachowuje się dotychczasową stawkę uposażenia zasadniczego.

4. (uchylony).

5. (uchylono).

§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 września 2001 r. w sprawie uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz. U. Nr 101, poz. 1102 oraz z 2003 r. Nr 129, poz. 1182).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2005 r. (poz. 241)

DZIENNE STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WEDŁUG STOPNIA WOJSKOWEGO ŻOŁNIERZY REZERWY ODBYWAJĄCYCH ĆWICZENIA WOJSKOWE1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1609 i Nr 179, poz. 1750.