ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie ustalania wysokości, warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania dotacji z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych określonych w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa

Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz. 570 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 439) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość oraz warunki i tryb przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych określonych w Programie NSIP.

§ 2. Na sfinansowanie realizacji zadań publicznych związanych z realizacją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Programu NSIP Minister Obrony Narodowej przekazuje instytucji gospodarki budżetowej rozumianej jako instytucja, o której mowa w art. 23—28 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 1) ), utworzonej w celu realizacji Programu NSIP w Rzeczypospolitej Polskiej, dotacje budżetowe ustalone w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy w części budżetu państwa, której jest dysponentem.

§ 3. 1. Dotacje budżetowe, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „ustawą”, są przekazywane instytucji gospodarki budżetowej na podstawie umów zawieranych między Ministrem Obrony Narodowej a dyrektorem instytucji gospodarki budżetowej.

2. Umowa określa w szczególności opis zadania, w tym cel, na który dotacja budżetowa jest przekazywana, jak również sposób sprawowania kontroli nad jej wykorzystaniem.

§ 4. 1. Wysokość dotacji celowych, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 1 ustawy, jest ustalana następująco:

1) dotacja na realizację zadań w zakresie inwestycji obronnych wynikających z udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Programie NSIP — w wysokości zapewniającej finansowanie części polskiej nowych i kontynuowanych zadań Programu NSIP, wyliczonej według zatwierdzonej przez właściwe organy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego proporcji finansowania każdego zadania;

2) dotacja na realizację inwestycji krajowych jako zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach wydatków okołopakietowych, których wykonanie jest niezbędne w związku z realizowanymi projektami — w wysokości określonej w „Centralnym planie inwestycji budowlanych resortu obrony narodowej realizowanych w ramach NSIP” na dany rok;

3) dotacja na płatności wnoszone w ramach składki do wspólnego funduszu inwestycyjnego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego — w wysokości określonej w dokumentach decyzyjnych Komitetu Inwestycyjnego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego;

4) dotacja na finansowanie utrzymania zakończonych inwestycji do czasu przekazania ich użytkownikom — na podstawie potrzeb zgłoszonych przez instytucję gospodarki budżetowej, zweryfikowanych przez departament Ministerstwa Obrony Narodowej właściwy w sprawach infrastruktury.

2. Wysokość dotacji podmiotowej jest ustalana z zapewnieniem sprawnej i efektywnej obsługi inwestorskiej zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, i nie może być większa niż 3% wartości dotacji, o których mowa w ust. 1, oraz nie może przekraczać kosztów ponoszonych przez instytucję gospodarki budżetowej w związku z wykonywanymi zadaniami, pomniejszonych o środki uzyskane na ten cel z Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

§ 5. 1. Wstępnego obliczenia wysokości dotacji, o których mowa w § 4 ust. 1, dokonuje instytucja gospodarki budżetowej i przesyła je do departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego w sprawach infrastruktury do zaopiniowania.

2. Proponowane wielkości dotacji, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1–3, departament Ministerstwa Obrony Narodowej właściwy w sprawach infrastruktury przesyła do Szefa Zarządu Sztabu Generalnego Wojska Polskiego właściwego w sprawach planowania rzeczowego w celu weryfikacji i ujęcia w centralnych planach rzeczowych.

3. Proponowaną wielkość dotacji, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, departament Ministerstwa Obrony Narodowej właściwy w sprawach infrastruktury przesyła do departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego w sprawach budżetu, w trybie określonym odrębnymi przepisami dotyczącymi planowania budżetowego.

4. Wysokość dotacji, o której mowa w § 4 ust. 2, na dany rok budżetowy dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego w sprawach infrastruktury przedstawia dyrektorowi departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego w sprawach budżetu.

§ 6. 1. Wysokość dotacji, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, może ulec zmianie w trakcie roku budżetowego, stosownie do decyzji i ustaleń właściwych organów krajowych, jak i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, które dotyczą realizacji Programu NSIP.

2. Wysokość dotacji, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, może ulec zmianie w trakcie roku budżetowego, stosownie do decyzji o wprowadzeniu do realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach wydatków okołopakietowych ujętych w „Centralnym planie inwestycji budowlanych resortu obrony narodowej realizowanych w ramach NSIP” na dany rok.

3. Wysokość dotacji celowej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, jest określona w dokumentach planistycznych na podstawie prognozy płatności przez Rzeczpospolitą Polską składki do wspólnego funduszu inwestycyjnego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. W trakcie roku budżetowego wysokość dotacji podlega skorygowaniu, stosownie do okresowych dokumentów decyzyjnych Komitetu Inwestycyjnego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, określających wysokość składki Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Wniosek w sprawie zmiany wysokości dotacji budżetowej przedstawia organ planujący przedmiotową dotację, zgodnie z procedurą planowania i wykonywania budżetu obowiązującą w resorcie obrony narodowej.

§ 7. 1. Dotacje celowe i dotacja podmiotowa podlegają wyodrębnionej ewidencji księgowej, która umożliwi identyfikację otrzymanych środków oraz poniesionych wydatków w ramach dotacji.

2. Instytucja gospodarki budżetowej składa kwartalne informacje o wykorzystaniu dotacji, w terminie do 5 dnia roboczego po zakończeniu kwartału, do dyrektorów departamentów Ministerstwa Obrony Narodowej właściwych w sprawach infrastruktury i budżetu oraz do Szefa Zarządu Sztabu Generalnego Wojska Polskiego właściwego w sprawach planowania rzeczowego.

3. Przekazane dotacje są rozliczane z budżetem państwa na podstawie okresowych sprawozdań, składanych przez dyrektora instytucji gospodarki budżetowej dyrektorowi departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwemu w sprawach budżetu poprzez dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego w sprawach infrastruktury.

4. Naliczone przez instytucję bankową odsetki:

1) od środków budżetowych pochodzących z dotacji podmiotowych — pozostają w dyspozycji instytucji gospodarki budżetowej otrzymującej dotację;

2) od środków budżetowych pochodzących z dotacji celowych — są przekazywane na rachunek budżetowy dochodów Ministra Obrony Narodowej po pomniejszeniu o koszty prowadzenia rachunku bankowego, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku budżetowego.

5. Niewykorzystana dotacja podlega rozliczeniu z budżetem państwa, zgodnie z postanowieniami art. 168 i 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.