ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia

Na podstawie art. 88 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia za czasowe pełnienie obowiązków służbowych oraz za wykonywanie czynności powierzonych, które wykraczają poza zadania wynikające z zajmowanych stanowisk służbowych, a także stawki i terminy jego wypłacania.

§ 2. 1. Miesięczna wysokość dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zwanej dalej „ustawą”, wynosi:

1) 70 zł – w przypadku czasowego powierzenia żołnierzowi zawodowemu dodatkowo obowiązków na stanowisku służbowym przewidzianym dla szeregowego zawodowego albo obowiązków pracownika wojska na stanowisku, na którym jest wymagane wykształcenie niższe niż średnie;

2) 140 zł – w przypadku czasowego powierzenia żołnierzowi zawodowemu dodatkowo obowiązków na stanowisku służbowym przewidzianym dla podoficera albo obowiązków pracownika wojska na stanowisku, na którym jest wymagane wykształcenie średnie;

3) 210 zł – w przypadku czasowego powierzenia żołnierzowi zawodowemu dodatkowo obowiązków na stanowisku służbowym przewidzianym dla oficera młodszego albo obowiązków pracownika wojska na stanowisku, na którym jest wymagane wykształcenie wyższe zawodowe;

4) 280 zł – w przypadku czasowego powierzenia żołnierzowi zawodowemu dodatkowo obowiązków na stanowisku służbowym przewidzianym dla oficera starszego albo obowiązków pracownika wojska na stanowisku, na którym jest wymagane wykształcenie wyższe niż określone w pkt 3.

5) 350 zł — w przypadku czasowego powierzenia żołnierzowi zawodowemu dodatkowo obowiązków na stanowisku służbowym przewidzianym dla generała brygady (kontradmirała) lub wyższym albo obowiązków pracownika wojska na stanowisku obsadzanym z państwowego zasobu kadrowego.

2. Powierzenie żołnierzowi zawodowemu czasowego pełnienia obowiązków służbowych na określonym stanowisku służbowym oraz dzień objęcia i zwolnienia z tych obowiązków, a także wysokość dodatkowego wynagrodzenia określa, w rozkazie dziennym lub decyzji, dowódca jednostki wojskowej, o którym mowa w art. 104 ustawy, zwany dalej „dowódcą”.

3. Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się w okresach miesięcznych z dołu, nie później niż do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym żołnierz zawodowy spełnił warunki uzasadniające jego przyznanie, z tym że pierwszej wypłaty wynagrodzenia dokonuje się po dwóch miesiącach wykonywania obowiązków.

4. W przypadku wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 1, przez część miesiąca kalendarzowego, żołnierzowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do czasu ich wykonywania. W celu obliczenia dodatkowego wynagrodzenia za część miesiąca kalendarzowego, określoną na podstawie ust. 1, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni, w których żołnierz wykonywał czasowo powierzone obowiązki.

§ 3. Do czynności powierzonych wykraczających poza zwykłe obowiązki służbowe żołnierzy, za które przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, zwanych dalej „czynnościami”, zalicza się:

1) prowadzenie przewodu doktorskiego oraz opracowywanie recenzji w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym albo w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora, a także opracowywanie opinii na wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów;

1a) dyżury bojowe pełnione w ramach systemu obrony powietrznej NATO i lotnicze dyżury poszukiwawczo-ratownicze pełnione w ramach współdziałania jednostek organizacyjnych Marynarki Wojennej z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa;

1b) pełnienie nieetatowych całodobowych służb wewnętrznych i garnizonowych;

2) dyżury medyczne pełnione w utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej zakładach opieki zdrowotnej przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowego udzielania świadczeń zdrowotnych;

3) pozostawanie poza zakładem opieki zdrowotnej utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych;

4) zajęcia dydaktyczne organizowane w ramach szkolenia i doskonalenia zawodowego;

5) wykonywanie lotów próbnych samolotem lub śmigłowcem oraz wykonywanie prac przygotowawczych do tych lotów;

6) wykonywanie doświadczalnych lub próbnych skoków ze spadochronem, wykonywanie skoków z katapultowaniem oraz prób sprzętu wysokościowego w powietrzu;

7) wykonywanie w wodzie lub komorze hiperbarycznej (dekompresyjnej) nurkowań doświadczalnych, przy prowadzeniu prób nowego sprzętu nurkowego lub sprawdzaniu nowych technologii prac podwodnych;

8) uczestniczenie w próbach morskich okrętów albo innych jednostek pływających nawodnych lub podwodnych;

9) wykonywanie innych niż wymienione w pkt 1—8 czynności o charakterze stałym związanych z zabezpieczeniem funkcjonowania jednostki wojskowej, jeżeli wykonywanie tych czynności wynika z innych przepisów, w których nie określono prawa do wynagrodzenia albo nie określono jego wysokości.

§ 4. 1. Uprawniony do powierzania czynności, o których mowa w § 3, jest dowódca, z zastrzeżeniem § 6 i 7.

2. Dodatkowe wynagrodzenie jest finansowane ze środków pozostających w dyspozycji dowódcy powierzającego czynności.

§ 5. Dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie czynności określonych w § 3 pkt 1 przysługuje wojskowym nauczycielom akademickim, w wysokości i na warunkach określonych w przepisach w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym, a także w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, wydanych na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595).

§ 5a. Żołnierzowi zawodowemu, któremu powierzono wykonywanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 1a, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości:

1) członkowi załogi statku powietrznego — 150 zł,

2) członkowi personelu technicznego służby inżynieryjno-lotniczej — 80 zł

— za każdy całodobowy dyżur.

§ 5b. Żołnierzowi zawodowemu, któremu powierzono wykonywanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 1b, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 50 zł — za każdą służbę dyżurną.

§ 6. 1. Żołnierzowi zawodowemu-lekarzowi oraz innemu żołnierzowi zawodowemu posiadającemu wyższe wykształcenie i wykonującemu zawód medyczny, któremu kierownik zakładu opieki zdrowotnej powierzył czynności polegające na pełnieniu dyżuru medycznego, za każdą pełną godzinę takiego dyżuru pełnionego poza normalnymi godzinami służby przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 6, dodatkowe wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż 0,5 % stawki uposażenia zasadniczego należnego temu żołnie.

2. (uchylony).

3. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia, obliczoną zgodnie z ust. 1, zwiększa się o:

1) 25% – za każdą godzinę dyżuru medycznego pełnionego pomiędzy godzinami 2200 a 600;

2) 50% – za każdą godzinę dyżuru medycznego pełnionego w niedziele i święta oraz w dni dodatkowo wolne od służby, bez względu na porę pełnienia dyżuru.

4. W razie zbiegu zwiększeń wysokości dodatkowego wynagrodzenia z tytułów, o których mowa w ust. 3, żołnierzowi zawodowemu przysługuje jedno, wyższe dodatkowe wynagrodzenie.

5. Liczba dyżurów medycznych pełnionych przez żołnierza, o którym mowa w ust. 1, nie może przekraczać dwóch tygodniowo i ośmiu miesięcznie.

6. Dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie czynności określonych w § 3 pkt 2 przysługuje żołnierzom zawodowym - lekarzom stażystom w wysokości i na warunkach określonych w przepisach w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, wydanych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z późn. zm.).

§ 7. 1. Żołnierzowi zawodowemu, o którym mowa w § 6 ust. 1, zobowiązanemu przez kierownika zakładu opieki zdrowotnej do pozostawania poza zakładem opieki zdrowotnej w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych, przysługuje za każdą godzinę pozostawania w tej gotowości dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 50% stawki określonej w § 6 ust. 1.

2. W przypadku wezwania do zakładu opieki zdrowotnej żołnierzowi zawodowemu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, jak za pełnienie dyżuru medycznego, za cały czas pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w danym dniu.

§ 7a. Przepisów § 6 i 7 nie stosuje się do żołnierzy zawodowych, z którymi zawarto umowę, o której mowa w art. 56 ust. 3b ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, na pełnienie za wynagrodzeniem dyżuru medycznego poza normalnymi godzinami służby lub pozostawania poza zakładem opieki zdrowotnej w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych.

§ 8. 1. Żołnierzowi, któremu powierzono czynności polegające na przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach:

1) prowadzonego przez jednostki wojskowe dla żołnierzy i pracowników szkolenia lub doskonalenia zawodowego w formach pozaszkolnych oraz szkolenia wewnętrznego,

2) szkolenia organizowanego przez wojskowe instytucje kultury i placówki oświatowe,

3) prowadzonej przez szkoły wojskowe oraz etatowe ośrodki szkolenia działalności dydaktycznej

– przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 5, dodatkowe wynagrodzenie.

2. Stawki dodatkowego wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć dydaktycznych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Stawki dodatkowego wynagrodzenia określone w lp. 1, 2 i 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia mogą być podwyższone, nie więcej niż o:

1) 25% – za zajęcia dydaktyczne przeprowadzone w dniu ustawowo wolnym od pracy;

2) 50% – za przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w całości w języku obcym, z wyjątkiem zajęć z języka obcego.

4. Stawki dodatkowego wynagrodzenia określone w lp. 1 i 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia podlegają obniżeniu o 50% w razie:

1) powtórzenia tematu zajęć dydaktycznych u tego samego powierzającego;

2) przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na podstawie materiału przygotowanego przez inną osobę;

3) nieprzeprowadzenia zajęć dydaktycznych z przyczyn niezależnych od prowadzącego te zajęcia.

5. Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje za zajęcia dydaktyczne przeprowadzone:

1) w szkołach wojskowych oraz etatowych ośrodkach szkolenia przez wojskowych nauczycieli akademickich;

2) w ramach odpraw i szkoleń organizowanych przez jednostki wojskowe, przez żołnierzy pełniących służbę w tych jednostkach wojskowych albo w jednostkach nadrzędnych lub zaopatrujących.

§ 9. 1. Żołnierzowi, któremu powierzono czynności polegające na wykonaniu lotu próbnego samolotem lub śmigłowcem albo na wykonaniu prac przygotowawczych do takiego lotu, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

2. Stawki dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie lotów próbnych albo prac przygotowawczych do tych lotów określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. W razie wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, o szczególnym stopniu trudności lub niebezpieczeństwa, stawki dodatkowego wynagrodzenia określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia mogą być podwyższone przy zastosowaniu mnożników określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

4. Dodatkowe wynagrodzenie w pełnej wysokości przysługuje za wykonanie czynności przewidzianych w programie lotu próbnego albo pełnego zakresu prac przygotowawczych do takiego lotu. W razie niepełnego wykonania tych czynności lub prac z przyczyn zależnych od żołnierza, wysokość dodatkowego wynagrodzenia jest proporcjonalna do zakresu ich wykonania.

5. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie lotu próbnego wynosi dla:

1) pierwszego pilota (dowódcy załogi) – 100%,

2) innego członka załogi – 75%,

3) pozostałych żołnierzy wykonujących w czasie lotu próbnego na statku powietrznym czynności przewidziane w programie tego lotu – 50%

– stawki obliczonej zgodnie z przepisami ust. 2 i 3.

§ 10. Żołnierzowi, któremu powierzono czynności polegające na wykonaniu doświadczalnego lub próbnego skoku ze spadochronem lub skoku z katapultowaniem albo próby sprzętu wysokościowego w powietrzu, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości do 280 zł za każdy wykonany skok lub wykonaną próbę.

§ 11. Żołnierzowi, któremu powierzono czynności polegające na wykonywaniu w wodzie lub komorze hiperbarycznej (dekompresyjnej) nurkowań doświadczalnych przy prowadzeniu prób nowego sprzętu nurkowego lub sprawdzaniu nowych technologii prac podwodnych, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości do 28 zł za każdą minutę przebywania pod wodą albo w podwyższonym ciśnieniu.

§ 12. 1. Żołnierzowi, któremu powierzono wykonanie czynności polegających na przeprowadzeniu próby morskiej okrętu albo innej jednostki pływającej nawodnej lub podwodnej, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości do 42 zł za każdą rozpoczętą dobę wykonywania próby.

2. Stawkę dodatkowego wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, zwiększa się o 20% za każdą drugą i następną rozpoczętą dobę próby, jeżeli zgodnie z programem trwa ona przez okres dłuższy niż jedna doba i odbywa się bez zawijania do portu.

3. Stawkę dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie programu próby, obliczoną zgodnie z przepisami ust. 1 i 2, zwiększa się o:

1) 20% – dla żołnierzy odpowiedzialnych za techniczne wyniki próby lub bezpieczeństwo jednostki pływającej;

2) 15% – za każde pełne 12 godzin skrócenia planowanego czasu próby.

§ 13. 1. Żołnierzowi, któremu powierzono wykonywanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 9, za każdy miesiąc ich wykonywania przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości od 25 do 75 zł.

2. W przypadku powierzenia żołnierzowi zawodowemu wykonywania więcej niż jednej czynności, o której mowa w § 3 pkt 9, przyznaje się jedno dodatkowe wynagrodzenie.

3. Powierzanie czynności za dodatkowym wynagrodzeniem może być dokonywane w przypadku, gdy wykonywanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 9, nie zostało ujęte w żadnym z opisów stanowisk służbowych występujących w etacie jednostki wojskowej.

§ 14. 1. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie czynności, o których mowa w § 5–13, ustala, w ramach posiadanych na ten cel środków finansowych, dowódca albo kierownik zakładu opieki zdrowotnej.

2. W zależności od rodzaju i charakteru czynności, przy określaniu wysokości dodatkowego wynagrodzenia uwzględnia się:

1) pracochłonność oraz stopień wykorzystania czasu poza normalnymi godzinami służby, niezbędnego do wykonania czynności;

2) stopień trudności i złożoności wykonania czynności;

3) stopień odpowiedzialności i ryzyka związanych z wykonaniem czynności;

4) kwalifikacje i doświadczenie żołnierza.

§ 15. 1. Dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czynności, o których mowa w § 5–12, wypłaca się żołnierzowi zawodowemu w terminie do 14 dni od dnia, w którym żołnierz wykonał powierzoną czynność.

2. Dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie czynności, o których mowa w § 13, wypłaca się miesięcznie z dołu. Przepisy § 2 ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r. 1)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2004 r. (poz. 1141)

1)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2000 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu wypłaty wynagrodzenia za wykonywanie czynności zleconych wykraczających poza zwykłe obowiązki służbowe żołnierzy (Dz. U. Nr 90, poz. 1004) oraz, w części dotyczącej § 31 ust. 3–5, rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2000 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy (Dz. U. Nr 90, poz. 1005, z 2001 r. Nr 66, poz. 669, z 2003 r. Nr 33, poz. 275 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 55), które tracą moc, z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.