ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie trybu udzielania zamówień na badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne

Na podstawie art. 29 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb udzielania zamówień na badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne dla potrzeb orzekania przez wojskowe komisje lekarskie.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) placówce medycznej – należy przez to rozumieć zakład opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm. 2) );

2) dowódcy jednostki wojskowej – należy przez to rozumieć dowódcę, szefa, komendanta, dyrektora lub kierownika posiadającego uprawnienia dysponenta środków budżetowych;

3) świadczeniach – należy przez to rozumieć badania diagnostyczne lub konsultacje specjalistyczne realizowane dla potrzeb orzekania przez wojskowe komisje lekarskie;

4) umowie – należy przez to rozumieć umowę o realizacji badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych dla potrzeb orzekania przez wojskowe komisje lekarskie.

§ 3. Upoważniony przez Ministra Obrony Narodowej dowódca jednostki wojskowej udziela zamówienia na realizację świadczenia placówce medycznej wybranej po przeprowadzeniu konkursu ofert.

§ 4. 1. Dowódca jednostki wojskowej wysyła zaproszenie do składania ofert, zwane dalej „zaproszeniem”, co najmniej do trzech osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które prowadzą placówkę medyczną w miejscowości, w której siedzibę ma wojskowa komisja lekarska.

2. W zaproszeniu zamieszcza się:

1) nazwę i adres jednostki wojskowej zapraszającej do składania ofert;

2) przedmiot konkursu ofert oraz jego wartość;

3) wskazanie miejsca i terminu składania i otwarcia ofert;

4) informację o możliwości zwrócenia się oferenta do dowódcy jednostki wojskowej o wyjaśnienie treści postanowień zawartych w zaproszeniu;

5) warunki zamówienia.

3. Warunki zamówienia, o których mowa w ust. 2 pkt 5, zawierają:

1) formularz oferty;

2) formularz umowy;

3) informację o szczegółowych warunkach konkursu ofert;

4) wskazanie okresu, na jaki zostanie zawarta umowa;

5) informację o obowiązku złożenia oferty na udostępnionym formularzu oferty;

6) informację o obowiązku załączenia do oferty następujących dokumentów:

a) aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, z rejestru właściwego wojewody albo dokumentów z rejestrów podmiotów gospodarczych państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

7) informacje określające wymagania dla placówek medycznych dotyczące:

a) lokalizacji placówki medycznej,

b) kadry lekarsko-pielęgniarskiej i specjalistycznej,

c) wyposażenia w aparaturę diagnostyczną;

8) informację o możliwości i terminie składania protestów dotyczących rozstrzygnięcia konkursu ofert.

4. Informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 7, dowódca jednostki wojskowej określa w porozumieniu z przewodniczącym właściwej wojskowej komisji lekarskiej.

5. Warunki zamówienia mogą być podzielone na poszczególne rodzaje badań.

§ 5. Przedmiot konkursu ofert opisuje się zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1207), a jeżeli wartość netto przedmiotu konkursu przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 000 euro – również zgodnie z art. 30 tej ustawy.

§ 6. Ofertę składa się, pod rygorem odrzucenia, w zamkniętej kopercie na udostępnionym formularzu w miejscu i czasie określonym w zaproszeniu.

§ 7. Konkurs ofert rozpoczyna się otwarciem ofert w miejscu i terminie określonym w zaproszeniu.

§ 8. 1. Konkurs ofert przeprowadza komisja konkursowa powołana przez dowódcę jednostki wojskowej.

2. Komisja konkursowa składa się z trzech członków:

1) przewodniczącego wyznaczonego przez dowódcę jednostki wojskowej;

2) osoby wyznaczonej przez dowódcę jednostki wojskowej;

3) przewodniczącego właściwej wojskowej komisji lekarskiej.

3. Członkiem komisji konkursowej nie może być osoba, która:

1) jest oferentem, jego przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo członkiem organu osoby prawnej występującej jako oferent;

2) pozostaje z osobą, o której mowa w pkt 1:

a) w związku małżeńskim,

b) w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej albo w linii bocznej do drugiego stopnia, przysposobienia, opieki lub kurateli,

c) w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności, lub w takim stosunku pozostaje jej małżonek.

4. Członkowie komisji konkursowej przed otwarciem ofert składają oświadczenie, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w ust. 3.

5. Wyłączenia członka komisji konkursowej i powołania nowego dokonuje dowódca jednostki wojskowej z urzędu albo na wniosek członka komisji konkursowej lub oferenta.

6. Komisja konkursowa rozwiązuje się z dniem zawarcia umowy albo unieważnienia konkursu.

§ 9. 1. Komisja konkursowa:

1) stwierdza, czy zaproszenie zostało wysłane co najmniej do trzech placówek medycznych, oraz liczbę otrzymanych ofert;

2) odrzuca oferty złożone po wyznaczonym terminie;

3) otwiera koperty z ofertami;

4) ustala, które z ofert spełniają warunki określone w § 4 ust. 3 pkt 6 i 7 oraz § 6, oraz sporządza ich wykaz;

5) odrzuca oferty nieodpowiadające wymaganiom, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 6 i 7 oraz § 6, oraz sporządza ich wykaz;

6) dokonuje oceny ofert;

7) może dokonać wyboru takiej liczby ofert, aby zamówienie zostało zrealizowane w całości, albo może odrzucić wszystkie oferty.

2. W toku postępowania komisja konkursowa może żądać dostarczenia dokumentów potwierdzających dane i informacje wynikające z oferty.

3. Posiedzenia komisji konkursowej mają charakter zamknięty, bez udziału oferentów, z wyjątkiem czynności określonych w ust. 1 pkt 1 i 3.

4. Za najlepszą uznaje się ofertę najkorzystniejszą ze względu na rozpatrywane łącznie następujące kryteria:

1) koszt jednego świadczenia;

2) lokalizację placówki medycznej;

3) stan obsady lekarsko-pielęgniarskiej i specjalistycznej;

4) wyposażenie w aparaturę diagnostyczną.

5. Komisja konkursowa dokonuje wyboru najlepszej oferty (ofert) spośród ofert, które spełniły wymagania dla placówek medycznych wskazane w ust. 4. Wybór może być dokonywany do wyczerpania przedmiotu zamówienia.

6. Jeżeli do konkursu została zgłoszona tylko jedna ważna oferta, komisja konkursowa może ją przyjąć, jeśli spełnia wymagania dla placówek medycznych, o których mowa w ust. 4 pkt 2–4, a koszt jednego świadczenia nie odbiega od kosztów takich samych świadczeń wykonywanych przez placówki medyczne na rzecz innych wojskowych komisji lekarskich.

§ 10. Komisja konkursowa sporządza protokół z przebiegu konkursu ofert, który zawiera w szczególności:

1) oznaczenie miejsca, czasu rozpoczęcia oraz zakończenia konkursu ofert;

2) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej;

3) liczbę zgłoszonych ofert;

4) wykaz ofert, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 4;

5) wykaz ofert, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 5, wraz z uzasadnieniem;

6) wykaz wybranych najlepszych ofert albo stwierdzenie, że żadna z ofert nie została wybrana – wraz z uzasadnianiem;

7) odrębne stanowisko członka komisji konkursowej;

8) wzmiankę o odczytaniu protokołu;

9) podpisy członków komisji konkursowej.

§ 11. 1. Dowódca jednostki wojskowej niezwłocznie zawiadamia na piśmie oferentów o rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku.

2. Oferent może złożyć do dowódcy jednostki wojskowej umotywowany pisemny protest, dotyczący rozstrzygnięcia konkursu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1.

3. Pisemny protest składa się osobiście lub przesyła w formie przesyłki kurierskiej – za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

4. Dowódca jednostki wojskowej rozpatruje protest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

5. W przypadku uwzględnienia protestu dowódca jednostki wojskowej powtarza oprotestowane czynności.

6. O sposobie rozpatrzenia protestu, a także o czynnościach powtarzanych w wyniku uwzględnienia protestu, dowódca jednostki wojskowej informuje niezwłocznie na piśmie wszystkich oferentów.

7. Protest nie przysługuje w przypadku unieważnienia konkursu ofert.

§ 12. 1. Dowódca jednostki wojskowej unieważnia konkurs ofert, jeżeli:

1) nie wpłynęła żadna oferta;

2) wszystkie oferty zostały odrzucone;

3) w postępowaniu komisji konkursowej stwierdzono naruszenie prawa mogące mieć wpływ na wynik konkursu ofert.

2. O unieważnieniu konkursu ofert, z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt 2 i 3, dowódca jednostki wojskowej zawiadamia na piśmie oferentów biorących w nim udział.

§ 13. W przypadku unieważnienia konkursu ofert dowódca jednostki wojskowej niezwłocznie organizuje nowy konkurs ofert.

§ 14. Wynik rozstrzygniętego konkursu ofert, którego wartość przedmiotu netto przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 000 euro, dowódca jednostki wojskowej przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

§ 15. 1. Dowódca jednostki wojskowej zawiera umowę z placówką (placówkami) medyczną, której oferta została wybrana przez komisję konkursową jako najlepsza.

2. Umowę zawiera się w terminie 30 dni od dnia powiadomienia oferentów o wyniku konkursu, jednakże nie wcześniej niż po upływie terminu do składania protestów, a w przypadku złożenia protestu – nie wcześniej niż po jego rozpatrzeniu.

3. Umowa może być zawarta na okres nie dłuższy niż 1 rok.

4. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron:

1) bez wypowiedzenia – w przypadku zdarzeń spowodowanych siłą wyższą lub niedotrzymaniem warunków umowy przez drugą stronę;

2) za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203.

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215.