ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 40, poz. 254 oraz z 2009 r. Nr 164, poz. 1313) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 1:

a) uchyla się pkt 5,

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) trzewiki letnie, buty specjalne, trzewiki zimowe oraz galanteria skórzana — w kolorze czarnym;”,

c) po pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) koszulobluza polowa — w barwach ochronnych, w kamuflażu „pantera”.”;

2) w § 29 po ust. 16 dodaje się ust. 16a w brzmieniu:

„16a. Koszulobluzę polową z krótkimi rękawami nosi się ze spodniami polowymi lub polowymi letnimi i pasem z klamrą. Dopuszcza się możliwość noszenia przez funkcjonariuszy koszulobluzy polowej pod mundur polowy. Oznaki stopni w formie pochewek nakładane są na naramienniki koszulobluzy polowej.”;

3) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

4) w załączniku nr 10 do rozporządzenia zestawy nr 3, 4 i 5 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Do umundurowania wydanego funkcjonariuszowi przed dniem wejścia w życie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się okresy używalności, na jakie umundurowanie zostało wydane.

§ 3. Umundurowanie otrzymane przed dniem wejścia w życie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nieujęte w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia, nie podlega zwrotowi.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2012 r. (poz. 1233)

Załącznik 2 Zestawy nr 3, 4 i 5


1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 114, poz. 957, z 2010 r. Nr 113, poz. 745, Nr 182, poz. 1228, Nr 230, poz. 1510 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 677.