ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 września 2012 r. w sprawie uprawnień osób kierujących pojazdami specjalnymi i pojazdami przeznaczonymi do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa uprawnienia osób do kierowania pojazdami specjalnymi i pojazdami przeznaczonymi do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub pobranymi w ramach świadczeń na rzecz obrony, zwanymi dalej „pojazdami specjalnymi i pojazdami przeznaczonymi do celów specjalnych”, a także dodatkowe wymagania w stosunku do tych osób.

§ 2. 1. Osoba może kierować pojazdem specjalnym lub pojazdem przeznaczonym do celów specjalnych na podwoziu kołowym oraz zespołem pojazdów specjalnych składającym się z pojazdu na podwoziu kołowym i przyczepy specjalnej, jeżeli:

1) posiada uprawnienia do kierowania pojazdem specjalnym i pojazdem przeznaczonym do celów specjalnych odpowiedniej kategorii w zakresie prawa jazdy lub pozwolenia wojskowego;

2) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs z zasad eksploatacji i kierowania pojazdem specjalnym i pojazdem przeznaczonym do celów specjalnych, zwany dalej „kursem”, w jednostce wojskowej uprawnionej do prowadzenia szkolenia w odniesieniu do kołowych transporterów opancerzonych i samochodów opancerzonych o konstrukcji samonośnej.

2. Osoba może kierować pojazdem specjalnym lub pojazdem przeznaczonym do celów specjalnych na podwoziu gąsienicowym oraz zespołem pojazdów specjalnych składającym się z pojazdu na podwoziu gąsienicowym i przyczepy specjalnej lub używanej do celów specjalnych jeżeli:

1) posiada uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy lub pozwolenia wojskowego jednej z następujących kategorii: B, C1, C, D1, D lub T;

2) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs w jednostce wojskowej uprawnionej do prowadzenia szkolenia w odniesieniu do pojazdów na podwoziu gąsienicowym.

3. Do kierowania zespołem pojazdów specjalnych lub pojazdów przeznaczonych do celów specjalnych składającym się z pojazdu kołowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t i przyczepy specjalnej nieprzekraczającej 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej uprawnia prawo jazdy kategorii C.

4. Kurs obejmuje następujące przedmioty szkoleniowe:

1) budowa i eksploatacja pojazdu;

2) nauka jazdy;

3) obsługiwanie pojazdu;

4) szkolenie medyczne;

5) ochrona środowiska.

§ 3. 1. Osobie, która ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs w jednostce wojskowej uprawnionej do prowadzenia szkolenia, jest wydawane świadectwo ukończenia kursu z zasad eksploatacji i kierowania pojazdem specjalnym i pojazdem przeznaczonym do celów specjalnych.

2. Wzór świadectwa wraz z opisem określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Osoba, która złoży wniosek do właściwego organu o zakwalifikowanie do służby poza granicami kraju w charakterze kierowcy, musi posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii oraz świadectwo ukończenia kursu.

§ 5. Świadectwa ukończenia kursu wydane do chwili wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2013 r. 2)

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 205, poz. 1210, Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454 oraz z 2012 r. poz. 113.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie wzoru i opisu świadectwa ukończenia kursu z zasad eksploatacji i kierowania pojazdem specjalnym i używanym do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowym ośrodku szkolenia kierowców (Dz. U. Nr 20, poz. 183), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 137 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 205, poz. 1210, Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454 oraz z 2012 r. poz. 113).