ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie warunków i trybu wypłaty odprawy mieszkaniowej

Na podstawie art. 47 ust. 7 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb:

1) wypłacania odprawy mieszkaniowej;

2) wypłacania i zabezpieczania zaliczek na poczet odprawy mieszkaniowej;

3) realizacji rzeczowych form wypłaty odprawy mieszkaniowej.

2. Użyte w rozporządzeniu skróty oznaczają:

1) Agencja – Wojskową Agencję Mieszkaniową;

2) ustawa – ustawę z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

3) osoba uprawniona bez bliższego określenia – osobę, o której mowa odpowiednio w art. 23 ust. 1–3 ustawy;

4) wniosek bez bliższego określenia – wniosek o wypłatę odprawy mieszkaniowej w formie pieniężnej oraz wniosek o realizację odprawy mieszkaniowej w formie rzeczowej;

5) żołnierz służby stałej – żołnierza pełniącego zawodową służbę wojskową na podstawie kontraktu na pełnienie służby stałej.

§ 2. 1. Wniosek o wypłatę odprawy mieszkaniowej w formie pieniężnej osoba uprawniona składa do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego dla miejscowości, w której żołnierz służby stałej zajmował ostatnie stanowisko służbowe przed dniem zwolnienia z zawodowej służby wojskowej lub w dniu śmierci.

2. Wniosek o realizację odprawy mieszkaniowej w formie rzeczowej osoba uprawniona składa do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego dla miejscowości, w której jest położona nieruchomość gruntowa (działka), lokal mieszkalny albo lokal zamienny.

3. Wzór wniosku określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. Do wniosku osoba uprawniona załącza odpowiedni dokument, o którym mowa w art. 47 ust. 2 zdanie drugie ustawy.

2. We wniosku o realizację odprawy mieszkaniowej w formie rzeczowej osoba uprawniona określa również nieruchomość gruntową (działkę) lub lokal mieszkalny, którego nieodpłatnym nabyciem jest zainteresowana, albo lokal zamienny, który chciałaby otrzymać, w zamian za odprawę mieszkaniową w formie pieniężnej. Nieruchomość gruntową (działkę) albo lokal mieszkalny określa się w sposób, w jaki są one oznaczone w wykazie, o którym mowa w § 7.

§ 4. 1. Wniosek o wypłatę odprawy mieszkaniowej w formie pieniężnej dyrektor oddziału regionalnego Agencji, o którym mowa w § 2 ust. 1, załatwia w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia tego wniosku.

2. Umowę o wypłatę odprawy mieszkaniowej w formie pieniężnej zawiera z osobą uprawnioną dyrektor oddziału regionalnego Agencji właściwy dla miejscowości, o której mowa w § 2 ust. 1.

§ 5. 1. Zabezpieczenie wypłaconej zaliczki odprawy mieszkaniowej, o której mowa w art. 47 ust. 5 pkt 1 ustawy, następuje poprzez wystawienie przez żołnierza służby stałej weksla podpisanego przez dwóch poręczycieli wekslowych.

2. W wekslu, o którym mowa w ust. 1, w szczególności:

1) sumę pieniężną podlegającą zapłacie oznacza się w kwocie równej wypłaconej zaliczce odprawy mieszkaniowej;

2) jako podmiot, na którego rzecz ma być dokonana zapłata, wskazuje się Agencję;

3) jako termin płatności podaje się trzydziesty dzień od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, wynikającego z prawomocnej decyzji o wypowiedzeniu stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej;

4) jako miejsce płatności podaje się siedzibę oddziału regionalnego Agencji, o którym mowa w § 2 ust. 1;

5) zamieszcza się klauzulę „nie na zlecenie” lub inne zastrzeżenie równoznaczne.

3. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji, o którym mowa w § 2 ust. 1, zwraca weksel jego wystawcy w dniu wypłaty pozostałej części odprawy mieszkaniowej, o której mowa w art. 47 ust. 6 pkt 1 ustawy.

§ 6. Wniosek o realizację odprawy mieszkaniowej w formie rzeczowej dyrektor oddziału regionalnego Agencji, o którym mowa w § 2 ust. 2, załatwia w terminie dziewięćdziesięciu dni od dnia złożenia tego wniosku, a jeżeli wniosek dotyczy lokalu zamiennego, o którym mowa w art. 23 ust. 3 pkt 2 lub art. 47 ust. 5 pkt 3 ustawy – w terminie trzydziestu dni.

§ 7. 1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji prowadzi i bieżąco aktualizuje wykaz nieruchomości gruntowych (działek) i lokali mieszkalnych, przeznaczonych na realizację odprawy mieszkaniowej w formie rzeczowej. Wykaz zawiera odpowiednio dane określone w art. 35 ust. 2 pkt 1–10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782).

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, podaje się do wiadomości osób uprawnionych poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie właściwego oddziału regionalnego Agencji oraz publikuje na stronie internetowej Agencji.

§ 8. 1. Jeżeli wniosek o realizację odprawy mieszkaniowej w formie rzeczowej dotyczy nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości gruntowej (działki) albo lokalu mieszkalnego, dyrektor oddziału regionalnego Agencji w terminie określonym w § 6:

1) sporządza arkusz informacyjny nieruchomości gruntowej (działki) albo lokalu mieszkalnego;

2) spisuje z osobą uprawnioną protokół uzgodnień warunków przeniesienia prawa własności nieruchomości gruntowej (działki) albo lokalu mieszkalnego;

3) przekazuje do kancelarii notarialnej określonej w protokole, o którym mowa w pkt 2, w terminie określonym w tym protokole, dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy przeniesienia prawa własności w formie aktu notarialnego;

4) ustala termin sporządzenia umowy przeniesienia prawa własności w formie aktu notarialnego, powiadamiając o nim osobę uprawnioną.

2. Protokół uzgodnień, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera w szczególności:

1) oznaczenie nieruchomości gruntowej (działki) albo nieruchomości, w której skład wchodzi lokal mieszkalny, według księgi wieczystej i katastru nieruchomości lub ewidencji gruntów, budynków i lokali;

2) opis nieruchomości gruntowej (działki), w tym jej położenia i powierzchni oraz jej części składowych i praw związanych z jej własnością, albo

3) oznaczenie lokalu mieszkalnego oraz jego położenia i powierzchni, określenie pomieszczeń przynależnych do lokalu mieszkalnego, a także określenie udziału właściciela lokalu mieszkalnego w nieruchomości wspólnej (przypadającej na lokal mieszkalny części ułamkowej gruntu oraz budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu), jako prawa związanego z odrębną własnością tego lokalu;

4) określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej (działki) albo lokalu mieszkalnego i prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu przypadającej na ten lokal;

5) określenie kancelarii notarialnej, w której nastąpi sporządzenie umowy przeniesienia prawa własności w formie aktu notarialnego, oraz terminu przekazania tej kancelarii przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji dokumentów niezbędnych do sporządzenia tego aktu, a także upoważnienie tego dyrektora do ustalenia terminu jego sporządzenia;

6) ustalenie, że koszty sporządzenia aktu notarialnego przeniesienia prawa własności oraz związane z przeniesieniem prawa własności opłaty i podatki, a także koszty założenia księgi wieczystej nieruchomości gruntowej (działki) albo nieruchomości lokalowej wyodrębnionej wskutek przeniesienia prawa własności lokalu mieszkalnego, jeżeli księga taka nie była wcześniej założona, ponosi osoba uprawniona.

3. Do protokołu uzgodnień załącza się:

1) odpis księgi wieczystej nieruchomości gruntowej (działki) albo nieruchomości, w której skład wchodzi lokal mieszkalny, lub wyodrębnionego lokalu mieszkalnego;

2) wyrys z operatu ewidencyjnego obejmujący nieruchomość gruntową (działkę) albo działkę gruntu wchodzącego w skład nieruchomości wspólnej, w której znajduje się lokal mieszkalny.

§ 9. O kolejności załatwiania wniosków o realizację odprawy mieszkaniowej w formie rzeczowej, dotyczących tej samej nieruchomości gruntowej (działki) albo lokalu mieszkalnego, decyduje data złożenia wniosku.

§ 10. 1. Jeżeli wniosek o realizację odprawy mieszkaniowej w formie rzeczowej dotyczy przydziału lokalu zamiennego, dyrektor oddziału regionalnego Agencji w terminie określonym w § 6 przedstawia osobie uprawnionej pisemną propozycję lokali zamiennych będących w zasobie mieszkaniowym Agencji, które mogą być przydzielone tej osobie.

2. Do wniosków, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepis § 9.

3. Przydział lokalu zamiennego wskazanego przez osobę uprawnioną następuje na podstawie decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym wydanej przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji, o którym mowa w § 2 ust. 2.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 stycznia 2005 r. (poz. 81)

WZÓR

WNIOSEK O ODPRAWĘ MIESZKANIOWĄ W FORMIE PIENIĘŻNEJ/RZECZOWEJ

(PDF)1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 101, poz. 944 i Nr 134, poz. 1267 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39 i Nr 116, poz. 1203.