ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 108 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 150, poz. 1585) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Organy przedstawicielskie żołnierzy zawodowych tworzą:

1) zebranie oficerów zawodowych — żołnierze zawodowi zaliczeni do korpusu oficerów zawodowych, zajmujący stanowiska służbowe w danej jednostce wojskowej;

2) zebranie podoficerów zawodowych — żołnierze zawodowi zaliczeni do korpusu podoficerów zawodowych, zajmujący stanowiska służbowe w danej jednostce wojskowej;

3) zebranie szeregowych zawodowych — żołnierze zawodowi zaliczeni do korpusu szeregowych zawodowych, zajmujący stanowiska służbowe w danej jednostce wojskowej;

4) przedstawicielstwo żołnierzy zawodowych jednostki wojskowej — mężowie zaufania wybrani po jednym przez zebrania w danej jednostce wojskowej

5) zgromadzenie — z zastrzeżeniem § 6a ust. 1, mężowie zaufania wybrani po jednym przez zebrania oficerów zawodowych w jednostkach wojskowych;

6) Konwent — dziekani korpusu oficerów zawodowych wybrani po jednym przez zgromadzenia.”;

2) w § 6 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) w przypadku przedstawicielstw żołnierzy zawodowych jednostek wojskowych — mężów zaufania korpusu oficerów zawodowych jednostek wojskowych, a tam gdzie oni nie występują — mężów zaufania korpusu podoficerów zawodowych;”;

3) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. 1. Na szczeblu Dowództwa Garnizonu Warszawa i Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej mężowie zaufania korpusu oficerów zawodowych, korpusu podoficerów zawodowych i korpusu szeregowych zawodowych jednostek organizacyjnych, wchodzących w ich skład, mogą wybierać spośród siebie jednego przedstawiciela, który będzie ich reprezentował przed dowódcą Garnizonu Warszawa i Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej, a wybrany w ten sposób przedstawiciel korpusu oficerów zawodowych dodatkowo na zgromadzeniu mężów zaufania.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do związków organizacyjnych szczebla korpusu, dywizji lub brygady.

3. Do zebrań mężów zaufania i przedstawicieli korpusów osobowych żołnierzy zawodowych, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio postanowienia rozporządzenia dotyczące zebrań i mężów zaufania.”;

4) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Statut jest uchwalany przez zebranie i zgromadzenie, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 żołnierzy zawodowych tworzących zebranie lub zgromadzenie.”;

5) § 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„§ 8.1. Zebrania w jednostkach wojskowych, odrębne dla korpusów oficerów zawodowych, podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych, wybierają ze swego składu mężów zaufania i ich zastępców.

2. W jednostkach wojskowych liczących do dziesięciu żołnierzy zawodowych, albo gdy jest to uzasadnione względami organizacyjnymi, można wybrać jednego męża zaufania wspólnego dla korpusów oficerów zawodowych, podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych. Decyzję w tej sprawie podejmują żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe w tej jednostce zwykłą większością głosów podczas zebrania, w którym uczestniczy co najmniej 1/2 kadry zawodowej tej jednostki.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, w jednostce wojskowej nie działa przedstawicielstwo żołnierzy zawodowych określone w § 3 pkt 4 oraz nie stosuje się postanowień § 6a.

4. Żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, w których występuje nie więcej niż dziesięć stanowisk służbowych przewidzianych dla żołnierzy zawodowych, mogą zgłosić przynależność do wybranego przez siebie zebrania korpusu kadry zawodowej odpowiedniego dla posiadanego stopnia wojskowego.

§ 9.1. Kadencja męża zaufania i jego zastępcy korpusów oficerów zawodowych, podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych trwa trzy lata.

2. Zebranie żołnierzy zawodowych, w którym uczestniczy co najmniej 1/2 żołnierzy zawodowych tworzących to zebranie, może odwołać wybranego przez siebie męża zaufania lub jego zastępcę, jeżeli uchyla się on od wykonywania swych zadań lub sprzeniewierzył się im albo z innych względów utracił autorytet niezbędny do sprawowania tej funkcji. Z uzasadnionym wnioskiem w tej sprawie może zwrócić się do właściwego zebrania każdy żołnierz zawodowy tworzący to zebranie. O odwołaniu męża zaufania lub jego zastępcy rozstrzyga zebranie w trybie, w jakim dokonało jego wyboru.

3. Mandat męża zaufania lub jego zastępcy wygasa w razie:

1) upływu kadencji;

2) zwolnienia z zawodowej służby wojskowej lub wygaśnięcia stosunku służbowego;

3) przeniesienia do innej jednostki wojskowej;

4) rozformowania jednostki wojskowej;

5) zrzeczenia się funkcji;

6) odwołania z funkcji.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3:

1) zebranie zwołuje mąż zaufania lub jego zastępca;

2) dowódca jednostki wojskowej zwołuje zebranie w celu wyboru pierwszego męża zaufania i jego zastępcy bądź w celu odwołania męża zaufania, w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku;

3) nowo wybrany, w wyborach uzupełniających, mąż zaufania lub jego zastępca pełni funkcję do końca bieżącej kadencji.”;

6) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

„§ 9a. 1. Uchwały w sprawie powołania jednego przedstawiciela żołnierzy korpusu osobowego, o którym mowa w § 6a, podejmują zebrania żołnierzy zawodowych tego korpusu zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 żołnierzy tworzących zebranie.

2. Zwołania zebrania mężów zaufania, w celu dokonania wyboru jednego przedstawiciela żołnierzy korpusu, dokonuje odpowiednio dowódca Garnizonu Warszawa, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, dowódca związku organizacyjnego, o którym mowa w § 6a ust. 2, w terminie jednego miesiąca od dnia przekazania mu uchwał podjętych co najmniej przez 1/2 zebrań.

3. Uchwały zbiera i przekazuje mąż zaufania korpusu oficerów zawodowych Dowództwa Garnizonu Warszawa, Komendy Głównej Żandarmerii lub dowództwa właściwego związku organizacyjnego.”;

7) w § 10 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Kadencja dziekana i jego zastępcy trwa trzy lata.

4. Mandat dziekana i jego zastępcy wygasa w przypadkach, o których mowa w § 9 ust. 3. Przepis § 9 ust. 4 pkt 3 stosuje się odpowiednio.”;

8) w § 11:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Konwent wybiera ze swego składu przewodniczącego i jego zastępcę. Kadencja przewodniczącego i jego zastępcy trwa trzy lata — kończy się z upływem kadencji Konwentu.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeśli w trakcie kadencji Konwentu zajdzie potrzeba wyboru przewodniczącego lub jego zastępcy, jego kadencja kończy się z upływem kadencji Konwentu.”,

c) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Przewodniczący Konwentu realizuje zadania przy pomocy Biura Konwentu Dziekanów.

6. Konwent, w którym uczestniczy co najmniej 3/5 dziekanów, którzy go tworzą, może odwołać wybranego przez siebie przewodniczącego lub jego zastępcę, jeżeli uchyla się on od wykonywania swych zadań lub sprzeniewierzył się swoim obowiązkom albo z innych względów utracił autorytet niezbędny do sprawowania tej funkcji. Z uzasadnionym wnioskiem w tej sprawie może zwrócić się do Konwentu każdy jego członek. O odwołaniu przewodniczącego lub jego zastępcy rozstrzyga Konwent w trybie, w jakim dokonał jego wyboru.”;

9) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Mężów zaufania, dziekanów korpusu oficerów zawodowych i przewodniczącego Konwentu oraz ich zastępców wybiera się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 żołnierzy zawodowych tworzących odpowiednio zebranie, zgromadzenie i co najmniej 3/4 żołnierzy zawodowych tworzących Konwent.”;

10) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zebranie wykonuje zadania określone w ust. 1 pkt 2–8 w drodze uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej 1/3 żołnierzy zawodowych tworzących zebranie.”;

11) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 1. Do zadań zgromadzenia należy reprezentowanie interesów żołnierzy zawodowych wobec właściwych dowódców, a w przypadku zgromadzenia na szczeblu Ministerstwa Obrony Narodowej wobec Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwego do spraw społecznych, a w szczególności:

1) wybór dziekana korpusu oficerów zawodowych i jego zastępcy;

2) rozpatrywanie spraw zgłaszanych przez zebrania;

3) informowanie właściwego dla zgromadzenia dowódcy lub Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwego do spraw społecznych, w przypadku zgromadzenia na szczeblu Ministerstwa Obrony Narodowej, o problemach żołnierzy zawodowych oraz przedstawianie im wniosków, propozycji i opinii żołnierzy zawodowych i środowiska wojskowego w tym zakresie;

4) zgłaszanie Konwentowi problemów wymagających rozstrzygnięcia lub wyjaśnienia przez Ministra Obrony Narodowej;

5) współdziałanie z właściwym dla zgromadzenia dowódcą albo Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwym do spraw społecznych, w przypadku zgromadzenia na szczeblu Ministerstwa Obrony Narodowej, w rozwiązywaniu problemów żołnierzy zawodowych i środowiska wojskowego;

6) zgłaszanie uwag i propozycji dotyczących celowości i skuteczności rozwiązań prawnych regulujących służbę żołnierzy zawodowych i działalność jednostek wojskowych;

7) udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej zebraniom w wykonywaniu ich zadań;

8) ocenianie skuteczności działania zebrań i mężów zaufania.

2. Zgromadzenie wykonuje zadania określone w ust. 1 pkt 2–8 w drodze uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej 1/2 mężów zaufania tworzących zgromadzenie. Przepisy § 6a ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.”;

12) w § 15 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) reprezentowanie żołnierzy zawodowych w kontaktach międzynarodowych z organizacjami przedstawicielskimi żołnierzy zawodowych innych armii oraz podejmowanie decyzji o przynależności organów przedstawicielskich, określonych w § 3, do Europejskiej Organizacji Związków Żołnierzy, zwanej dalej „Euromil”, a także innych międzynarodowych organizacji przedstawicielskich żołnierzy zawodowych;”;

13) po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu:

„§ 15a. 1. Zgłoszenie przynależności do międzynarodowych organizacji przedstawicielskich żołnierzy zawodowych, uzależnione od indywidualnych deklaracji żołnierzy zawodowych, następuje na podstawie takich deklaracji.

2. Przepis ust. 1 nie narusza obowiązku wskazanego w § 15 ust. 3 i nie zmienia struktury organizacyjnej organów przedstawicielskich.”;

14) w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dziekani korpusu oficerów zawodowych w sprawach określonych w rozporządzeniu mogą zwracać się bezpośrednio, z pominięciem drogi służbowej, odpowiednio do właściwego dowódcy lub Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwego do spraw społecznych.”;

15) w § 20:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)co najmniej raz na kwartał wysłuchiwać opinii, wniosków i uwag mężów zaufania oraz powiadamiać ich o sposobie wykorzystania przedstawionych opinii, wniosków i uwag;”,

b) w pkt 8 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) umożliwienie żołnierzom zawodowym, sprawującym społecznie funkcje w organach przedstawicielskich, wykonywania czynności związanych z tymi funkcjami w godzinach służby;”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 711.