ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 października 2005 r. w sprawie przekazywania środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi

Na podstawie art. 27 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób gospodarowania środkami funduszu socjalnego;

2) okoliczności uzasadniające przekazanie środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi;

3) tryb i formę podejmowania decyzji o przekazaniu środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi.

§ 2. Wojskowy organ emerytalny, w terminie do końca pierwszego kwartału każdego roku, opracowuje plan finansowy wykorzystania środków funduszu socjalnego, określając kierunki wydatków.

§ 3. Do czasu przekazania całości środków funduszu socjalnego na rachunek bankowy, o którym mowa w art. 27 ust. 2b ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, wojskowy organ emerytalny może wydatkować miesięcznie do 1/12 środków zaplanowanych na fundusz socjalny na dany rok.

§ 4. Wojskowy organ emerytalny przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej, w terminie do dnia

20 stycznia każdego roku, sprawozdanie o stanie wykorzystania środków funduszu socjalnego za ubiegły rok oraz, w terminie do dnia 20 lipca każdego roku, sprawozdanie o stanie wykorzystania środków funduszu socjalnego za pierwsze półrocze danego roku.

§ 5. 1. Między wojskowymi organami emerytalnymi mogą być przekazywane środki funduszu socjalnego w przypadku, gdy:

1) wojskowy organ emerytalny nie wykorzystał co najmniej 30 % posiadanych środków, a z oceny realizacji wydatków wynika, że środki funduszu socjalnego nie zostaną w pełni wykorzystane;

2) niedobór środków w innych wojskowych organach emerytalnych został spowodowany sytuacją nadzwyczajną lub wystąpiły zwiększone potrzeby w zakresie świadczeń socjalnych.

2.  Oceny wysokości zrealizowanych wydatków funduszu socjalnego oraz prognozy co do potrzeb środków na świadczenia socjalne dokonuje wojskowy organ emerytalny.

3. Wojskowy organ emerytalny, w terminie do końca trzeciego kwartału danego roku, składa informację Ministrowi Obrony Narodowej o możliwości przekazania niewykorzystanych środków funduszu socjalnego.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 65 i Nr 130, poz. 1085.