ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)  ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym;

2)  urządzeniach specjalistycznych — należy przez to rozumieć urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu Wojskowego Dozoru Technicznego, zwanego dalej „WDT”, których:

a)   dokumentacja techniczna dotycząca wytwarzania została uzgodniona przez WDT, w tym urządzeń technicznych określonych przez Ministra Obrony Narodowej na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy, lub

b)   przeznaczenie lub sposób eksploatacji są charakterystyczne dla wojska;

3)  inspektorach WDT — należy przez to rozumieć żołnierzy pełniących służbę wojskową lub pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych WDT, posiadających kwalifikacje do wykonywania czynności dozoru technicznego potwierdzone stosownym upoważnieniem Szefa WDT.

§ 2. Szczegółowy zakres działania WDT obejmuje:

1) wykonywanie czynności dozoru technicznego, w tym:

a)   zatwierdzanie i nadzorowanie systemów jakości wytwarzających, naprawiających lub modernizujących urządzenia specjalistyczne,

b)   stwierdzanie, czy wytwarzający urządzenia specjalistyczne oraz materiały i elementy stosowane do ich wytwarzania, naprawiający lub modernizujący urządzenia techniczne spełnia wymagania w zakresie wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń,

c)   uzgadnianie warunków technicznych dla urządzeń specjalistycznych, dla których nie ma ustalonych warunków technicznych dozoru technicznego,

d)   uzgadnianie wymagań technicznych dla importowanych urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń,

e)   sprawdzanie kwalifikacji, w tym egzaminowanie osób odpowiedzialnych za wytwarzanie, naprawę, modernizację i kontrolę jakości oraz osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne,

f)   uzgadnianie dokumentacji technicznej urządzeń specjalistycznych, a także zmian w tej dokumentacji,

g) sprawdzanie wykonania określonych materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania urządzeń specjalistycznych,

h) przeprowadzanie badań typu urządzeń specjalistycznych,

i) wykonywanie badań odbiorczych, okresowych i doraźnych urządzeń technicznych oraz badań sprawdzających urządzeń specjalistycznych,

j) sprawdzanie zaświadczeń kwalifikacyjnych osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne,

k) przeprowadzanie czynności sprawdzających o których mowa w ustawie, przed wydaniem decyzji zezwalających na eksploatację urządzeń technicznych,

l) uzgadnianie naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych,

m) uznawanie dokumentów wydanych za granicą, stwierdzających wykonanie badań urządzeń technicznych,

n) uznawanie laboratoriów przeprowadzających badania materiałów i urządzeń technicznych;

2)  wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach wynikających z wykonywania czynności dozoru technicznego;

3)  wydawanie, zawieszanie i cofanie zaświadczeń kwalifikacyjnych osobom, o których mowa w pkt 1 lit. e;

4)  wydawanie wojskowych świadectw dopuszczenia do przewozu towarów niebezpiecznych;

5)  wnioskowanie o objęcie dozorem technicznym WDT innych urządzeń technicznych;

6)  opracowywanie i składanie rocznych sprawozdań z działalności WDT Ministrowi Obrony Narodowej w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego;

7)  współpracę z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Obrony Narodowej w procesie wprowadzania do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

8)  prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie zagadnień dotyczących bezpiecznej pracy urządzeń technicznych;

9)  współpracę z instytucjami polskimi i zagranicznymi w zakresie działań zmierzających do harmonizacji przepisów dotyczących dozoru technicznego z wymaganiami Unii Europejskiej oraz Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego;

10) szkolenie i egzaminowanie inspektorów WDT, kandydatów na inspektorów WDT i innych pracowników WDT;

11) nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania przepisów o dozorze technicznym, a także przepisów i zasad z zakresu bezpieczeństwa techniki, dotyczących urządzeń technicznych;

12) informowanie przełożonych o stwierdzonych przypadkach rażącego nieprzestrzegania przepisów i zasad z zakresu bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych oraz wnioskowanie o ukaranie osób uniemożliwiających lub utrudniających wykonywanie czynności dozoru technicznego oraz niezawiadamiających WDT o niebezpiecznych uszkodzeniach urządzeń technicznych lub nieszczęśliwych wypadkach związanych z ich eksploatacją;

13) analizowanie przyczyn i skutków uszkodzeń urządzeń technicznych oraz ocena stopnia zagrożenia stwarzanego przez te urządzenia;

14) uzgadnianie programów szkoleń w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń technicznych;

15) współpracę z innymi jednostkami dozoru technicznego w zakresie wykonywania dozoru technicznego;

16) inicjowanie:

a)   działalności normalizacyjnej w zakresie opracowywania projektów warunków technicznych dozoru technicznego,

b)   przedsięwzięć i prac badawczych w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych oraz prowadzenie w tym zakresie badań diagnostycznych i wykonywanie ekspertyz,

c)   działalności mającej na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych użytkowników urządzeń technicznych oraz osób odpowiedzialnych za wprowadzanie na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uzbrojenia i sprzętu wojskowego podlegających dozorowi technicznemu,

d)   przedsięwzięć mających na celu zapewnienie organizacyjnych, technicznych i jakościowych warunków do wykonywania zadań;

17) popularyzowanie zagadnień związanych z bezpieczną pracą urządzeń technicznych;

18) prowadzenie ewidencji i zbiorów dokumentów dotyczących w szczególności:

a)   urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym WDT,

b)   wydanych zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych,

c)   wydanych wojskowych świadectw dopuszczenia do przewozu towarów niebezpiecznych,

d)   kwalifikacji inspektorów WDT.

§ 3. WDT wykonuje działania, o których mowa w § 2, w kraju i za granicą w stosunku do:

1)  jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;

2)  przedsiębiorców, w zakresie projektowania, wytwarzania, w tym wytwarzania materiałów i elementów, obrotu oraz naprawy i modernizacji urządzeń specjalistycznych.

§ 4. 1. Strukturę organizacyjną WDT tworzą:

1)  Szef WDT;

2)  Biuro WDT w Warszawie, odpowiedzialne za planowanie, koordynowanie, nadzór i kontrolę realizacji dozoru technicznego w jednostkach organizacyjnych Ministra Obrony Narodowej oraz w przedsiębiorstwach, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim, w tym w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami kraju;

3)  Delegatura WDT w Gdyni, której terytorialnym obszarem działania są województwa: pomorskie i zachodniopomorskie;

4)  Delegatura WDT w Krakowie, której terytorialnym obszarem działania są województwa: małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie;

5)  Delegatura WDT w Olsztynie, której terytorialnym obszarem działania są województwa: kujawsko-pomorskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie;

6)  Delegatura WDT w Warszawie, której terytorialnym obszarem działania są województwa: lubelskie, łódzkie i mazowieckie;

7)  Delegatura WDT we Wrocławiu, której terytorialnym obszarem działania są województwa: dolnośląskie, lubuskie i wielkopolskie.

2. Etat dla Biura WDT i dla delegatur WDT nadaje Minister Obrony Narodowej.

§ 5. 1. Działalnością WDT kieruje Szef WDT, który swoje zadania wykonuje przy pomocy zastępcy szefa WDT oraz szefów delegatur WDT.

2. Szef WDT może upoważnić inspektorów WDT do wykonywania w jego imieniu czynności, o których mowa w § 2.

3. Szef WDT ustala dla inspektorów WDT numery identyfikacyjne i wydaje im upoważnienia do wykonywania czynności dozoru technicznego, według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia.

§ 6. Kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 3 pkt 1:

1)  uzgadnia z WDT programy szkoleń w zakresie uzyskiwania zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych;

2)  powiadamia WDT o wszelkich zmianach w ewidencji ilościowo-wartościowej urządzeń technicznych, w tym o skreśleniu ich z ewidencji i przekazaniu poza jednostkę;

3)  powiadamia niezwłocznie WDT o każdym niebezpiecznym uszkodzeniu lub nieszczęśliwym wypadku związanym z eksploatacją urządzeń technicznych;

4)  wyznacza osoby i powierza im obowiązki w zakresie:

a)   prowadzenia wykazu posiadanych urządzeń technicznych i porównywania go z bazą danych WDT,

b)   prowadzenia wykazu świadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych,

c)   prowadzenia wykazu osób posiadających zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 i 818, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 132, poz. 766.