ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

Na podstawie art. 29 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości (Dz. U. Nr 151, poz. 1594 oraz z 2006 r. Nr 59, poz. 413 i Nr 164, poz. 1156) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyty w § 5 pkt 5, § 6 pkt 4, § 8 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 i ust. 2, § 10 pkt 1 i 2 oraz w § 15 pkt 3 wyraz „poborowych” zastępuje się wyrazami „osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej”;

2) w § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w stosunku do osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej i żołnierzy rezerwy, o których mowa w § 5 pkt 5 i 6 — ze względu na miejsce ich pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, z zastrzeżeniem pkt 4;”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120.