ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

Na podstawie art. 67 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 7, poz. 54) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy”;

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzory, zasady i sposób noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych,

2) zasady i sposób noszenia uzbrojenia

— przez żołnierzy, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „żołnierzami”.”;

3) § 38 otrzymuje brzmienie:

„§ 38. 1. Oznakę identyfikacyjną:

1) z nazwiskiem — żołnierz odbywający zasadniczą służbę wojskową i nadterminową zasadniczą służbę wojskową może nosić do ubiorów polowych bezpośrednio nad klapką prawej górnej kieszeni;

2) Żandarmerii Wojskowej — nosi się na pasku podpiętym do lewego guzika lewej górnej kieszeni ubioru patrolowego;

3) żołnierza rezerwy, wykonaną z metalu, przedstawiającą stylizowaną literę „R” w okrągłym wieńcu z liści laurowych o średnicy 2,7 cm, w kolorze srebrnym dla Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych oraz złotym dla Marynarki Wojennej — nosi się:

a) w Wojskach Lądowych i Siłach Powietrznych na:

— obu naramiennikach ubiorów galowych, wyjściowych i polowych oraz płaszczach (5 mm od ich wszycia),

— oznace stopnia wojskowego (5 mm od dolnej krawędzi), noszonej na lewej piersi kurtki wyjściowej i ubioru ochronnego,

b) w Marynarce Wojennej na:

— obu kołnierzach kurtek mundurowych letnich i zimowych, w odległości 30 mm od linii styku kołnierza z klapą i 30 mm od skrajnego rogu kołnierza; admirałowie noszą oznakę rozpoznawczą na klapach kurtek mundurowych symetrycznie w linii pionowej pod orłem admiralskim,

— lewym rękawie bluzy wyjściowej, bluzy wyjściowej letniej i półptaszcza marynarskiego, centralnie, bezpośrednio na oznace stopnia wojskowego,

— środku naramienników do płaszczy zimowych i letnich, bluz olimpijek, koszulo-bluz, wiatrówek, bezpośrednio na oznace stopnia wojskowego,

— środku naramienników do bluz i kurtek polowych, koszulo-bluz polowych, bezpośrednio na oznace stopnia wojskowego,

— podkładkach oznak stopnia do kurtek wyjściowych, kurtek wiatrówek, swetrów oficerskich umieszczone bezpośrednio pod oznaką stopnia,

— podkładkach oznak stopnia do bluz ćwiczebnych, kurtek zimowych nieprzemakalnych, koszulo-bluz ćwiczebnych, umieszczoną symetrycznie do bocznych krawędzi podkładki, dolną krawędzią oznaki na styku z dolną krawędzią podkładki; posiadający stopień wojskowy marynarza na środku podkładki do kurtki nieprzemakalnej, na koszuli ćwiczebnej bezpośrednio na bluzie w miejscu przyszycia numeru okrętowego.

2. Wzory i sposób rozmieszczenia oznak identyfikacyjnych określa załącznik nr 18 do rozporządzenia.”;

4) załącznik nr 18 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.