ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru pisemnego imiennego upoważnienia żołnierza Wojskowych Służb Informacyjnych stanowiącego podstawę udostępniania danych osobowych

Na podstawie art. 33 ust. 9 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 1326 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wzór pisemnego imiennego upoważnienia żołnierza Wojskowych Służb Informacyjnych, stanowiącego podstawę udostępniania danych osobowych, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2004 r. (poz. 651)

WZÓR PISEMNEGO IMIENNEGO UPOWAŻNIENIA ŻOŁNIERZA WOJSKOWYCH SŁUŻB INFORMACYJNYCH

STANOWIĄCEGO PODSTAWĘ UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH

(PDF)