ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie uprawnień i obowiązków dowódców jednostek wojskowych w zakresie składania wniosków o przyznanie prawa do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym

Na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) uprawnienia i obowiązki dowódców jednostek wojskowych w zakresie składania wniosków o wydanie decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym na czas pełnienia obowiązków na danym stanowisku służbowym;

2) terminy składania wniosków przez dowódców jednostek wojskowych do dyrektorów oddziałów regionalnych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej;

3) wzory dokumentów sporządzanych przez dowódców jednostek wojskowych w sprawach zakwaterowania żołnierzy zawodowych.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) żołnierzu zawodowym bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć żołnierza pełniącego zawodową służbę wojskową na podstawie kontraktu na pełnienie służby stałej;

2) dowódcy jednostki wojskowej – należy przez to rozumieć dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy jest wyznaczony lub ostatnio był wyznaczony na stanowisko służbowe;

3) dyrektorze oddziału regionalnego – należy przez to rozumieć dyrektora oddziału regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, właściwego dla garnizonu, w którym stacjonuje jednostka wojskowa, w której żołnierz zawodowy jest wyznaczony na stanowisko służbowe;

4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. 1. Dowódca jednostki wojskowej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji lub rozkazu o wyznaczeniu żołnierza zawodowego na stanowisko służbowe w tej jednostce, składa do dyrektora oddziału regionalnego wniosek o wydanie decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym na czas pełnienia obowiązków na tym stanowisku, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Dowódca jednostki wojskowej, któremu żołnierz zawodowy doręczył wniosek, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, zawiadamia o tym dyrektora oddziału regionalnego w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, załączając wniosek żołnierza zawodowego.

§ 4. 1. Dowódca jednostki wojskowej zawiadamia dyrektora oddziału regionalnego o zmianie stanowiska służbowego zajmowanego przez żołnierza zawodowego w tej samej jednostce wojskowej, jeżeli wyznaczenie na nowe stanowisko służbowe powoduje zmianę przysługujących żołnierzowi zawodowemu uprawnień do powierzchni użytkowej podstawowej lokalu mieszkalnego.

2. Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dowódca jednostki wojskowej dokonuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji lub rozkazu o wyznaczeniu żołnierza zawodowego na stanowisko służbowe w tej jednostce, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Dowódca jednostki wojskowej zawiadamia dyrektora oddziału regionalnego o:

1) zwolnieniu żołnierza zawodowego ze stanowiska służbowego w jednostce wojskowej, według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

2) zwolnieniu żołnierza zawodowego z zawodowej służby wojskowej, według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

3) wygaśnięciu stosunku służbowego żołnierza zawodowego, według wzoru określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia;

4) zmianie przysługujących żołnierzowi zawodowemu uprawnień do powierzchni użytkowej podstawowej lokalu mieszkalnego, wynikającej z sytuacji rodzinnej, o której mowa w art. 26 ust. 2 ustawy, według wzoru określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

2. Zawiadomień, o których mowa w ust. 1, dowódca jednostki wojskowej dokonuje w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących obowiązek zawiadomienia.

§ 6. W przypadku złożenia przez żołnierza zawodowego wniosku, o którym mowa w art. 26 ust. 4 ustawy, do dowódcy jednostki wojskowej, dowódca ten niezwłocznie przesyła wniosek żołnierza dyrektorowi oddziału regionalnego.

§ 7. Przepisy § 3 ust. 1 oraz § 5 ust. 1 pkt 1–3 i ust. 2 stosuje się odpowiednio do żołnierza zawodowego pełniącego zawodową służbę wojskową na podstawie kontraktu na pełnienie służby terminowej.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 2004 r. (poz. 2638)

Załącznik nr 2

WZÓR

ZAWIADOMIENIE

(PDF)

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 101, poz. 944, Nr 134, poz. 1267 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39 i Nr 116, poz. 1203.