ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeznaczania studentów wyższych szkół morskich do odbycia zajęć wojskowych oraz czasu i sposobu ich odbywania

Na podstawie art. 95 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 1992 r. w sprawie trybu przeznaczania studentów wyższych szkół morskich do odbycia zajęć wojskowych oraz czasu i sposobu ich odbywania (Dz. U. Nr 36, poz. 156) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) „wyższej szkole morskiej” — należy przez to rozumieć również akademie morskie.”;

2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zajęcia wojskowe studentów są prowadzone w ciągu trzech semestrów w łącznym wymiarze 315 godzin.”;

3) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Studenci w trakcie pierwszego semestru zajęć wojskowych składają przysięgę wojskową.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.