ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz członków ich rodzin na koszt Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz członków ich rodzin na koszt Służby Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 175, poz. 1292) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zwrot kosztów przejazdu, o którym mowa w § 2, środkami publicznego transportu kolejowego przysługuje w wysokości ceny biletu za przejazd w drugiej klasie pociągu pospiesznego, a w przypadku gdy na danej trasie nie kursują pociągi pospieszne, zwrot kosztów przysługuje w wysokości ceny biletu za przejazd w drugiej klasie pociągu według taryfy pospiesznej.”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W razie niewykorzystania przysługującego przejazdu na koszt SKW wypłaca się zryczałtowany równoważnik pieniężny w wysokości ceny biletu za przejazd drugą klasą pociągu pospiesznego na odległość 1 000 km, obowiązującej w dniu wypłaty tego świadczenia, nie później jednak niż w ostatnim dniu roku kalendarzowego, za który przysługuje prawo do przejazdu na koszt SKW — z uwzględnieniem posiadanych przez funkcjonariusza oraz członków jego rodziny uprawnień do przejazdów ulgowych; w przypadku gdy w danym roku nie kursowały pociągi pospieszne, ryczałt przysługuje w wysokości ceny biletu za przejazd drugą klasą według taryfy pospiesznej.”;

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia odnośnik do 7 kolumny w tabeli otrzymuje brzmienie:

*Zwrot kosztów przejazdu koleją przysługuje w wysokości ceny biletu za przejazd w drugiej klasie pociągu pospiesznego, z uwzględnieniem posiadanych uprawnień do przejazdów ulgowych, i nie obejmuje opłat dodatkowych i dopłat. W przypadku gdy na danej trasie nie kursują pociągi pospieszne, zwrot kosztów przysługuje w wysokości ceny biletu za przejazd w drugiej klasie pociągu według taryfy pospiesznej. Zwrot kosztów przejazdu autobusem przysługuje w wysokości faktycznej ceny biletu.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 114, poz. 957 oraz z 2010 r. Nr 113, poz. 745, Nr 182, poz. 1228, Nr 230, poz. 1510 i Nr 238, poz. 1578.