ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia

Na podstawie art. 88 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 122, poz. 1025) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia (Dz. U. Nr 108, poz. 1141) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) wykonywanie innych niż wymienione w pkt 1—8 czynności o charakterze stałym związanych z zabezpieczeniem funkcjonowania jednostki wojskowej, jeżeli wykonywanie tych czynności wynika z innych przepisów, w których nie określono prawa do wynagrodzenia albo nie określono jego wysokości.”;

2) w § 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie czynności określonych w § 3 pkt 2 przysługuje żołnierzom zawodowym - lekarzom stażystom w wysokości i na warunkach określonych w przepisach w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, wydanych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z późn. zm. 1) ).”;

3) w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dodatkowe wynagrodzenie w pełnej wysokości przysługuje za wykonanie czynności przewidzianych w programie lotu próbnego albo pełnego zakresu prac przygotowawczych do takiego lotu. W razie niepełnego wykonania tych czynności lub prac z przyczyn zależnych od żołnierza, wysokość dodatkowego wynagrodzenia jest proporcjonalna do zakresu ich wykonania.”;

4) załączniki nr 2 i 3 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2005 r. (poz. 1719)

Załącznik 1

Załącznik 2


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 691, Nr 152, poz. 1266 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 90, poz. 845, z 2004 r. Nr 92, poz. 882 i 885, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 175, poz. 1461.