ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908) zarządza się, co następuje:

§ 1. Obsługa biblioteczna w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej może być organizowana w formie bibliotek (i ich filii), zwanych dalej „bibliotekami wojskowymi”.

§ 2. Biblioteki wojskowe tworzy dowódca, szef, komendant, dyrektor jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej, zwany dalej „organizatorem”.

§ 3. Organizator zapewnia bibliotece wojskowej odpowiednie warunki do wykonywania obsługi bibliotecznej, w szczególności:

1)  warunki lokalowe, przez:

a)   usytuowanie biblioteki w miejscu dostępnym dla użytkowników,

b)   wydzielenie pomieszczeń na czytelnię i magazyn biblioteczny,

c)   wyodrębnienie, w miarę możliwości, dodatkowych pomieszczeń dla bibliotekarzy do wykonywania prac administracyjnych i przygotowywania materiałów bibliotecznych;

2)  środki finansowe na wyposażenie i prowadzenie działalności bibliotecznej, w szczególności przeznaczone na:

a)   zakup materiałów bibliotecznych,

b)   doskonalenie zawodowe pracowników związanych z działalnością biblioteczną.

§ 4. Biblioteki wojskowe tworzy się w celu zapewnienia obsługi bibliotecznej żołnierzom, pracownikom wojska, emerytom i rencistom wojskowym oraz ich rodzinom.

§ 5. Korzystanie z materiałów bibliotecznych odbywa się w godzinach otwarcia biblioteki wojskowej, które określa organizator.

§ 6. 1. W bibliotece wojskowej są prowadzone:

1)  ewidencja czytelników i wypożyczeń;

2)  ewidencja materiałów bibliotecznych;

3)  katalog alfabetyczny i rzeczowy.

2. Ewidencje oraz katalogi, o których mowa w ust. 1, mogą być prowadzone w formie elektronicznej.

§ 7. 1. Organizator może zawrzeć z dyrektorem biblioteki publicznej porozumienie o współdziałaniu biblioteki wojskowej z biblioteką publiczną, w szczególności w zakresie:

1)  udostępniania lub przekazywania materiałów bibliotecznych;

2)  przekazywania informacji na temat gromadzonych materiałów bibliotecznych;

3)  organizacji imprez związanych z upowszechnianiem czytelnictwa, promocją literatury oraz prowadzeniem działalności edukacyjnej;

4)  doskonalenia zawodowego, organizacji szkoleń, praktyk bibliotecznych udzielania porad i pomocy instrukcyjno-metodycznej.

2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, określa szczegółowe zasady współdziałania pomiędzy biblioteką wojskową oraz biblioteką publiczną.

§ 8. Porozumienia z bibliotekami publicznymi, innymi bibliotekami włączonymi do sieci bibliotecznej lub instytucjami zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia utraciły moc z dniem 30 czerwca 2012 r.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia. 1)


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi (Dz. U. Nr 35, poz. 297), które utraciło moc z upływem dnia 30 czerwca 2012 r. na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz. 1230).