ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania wyjściowego weteranów poszkodowanych-żołnierzy

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa normy umundurowania i wyekwipowania wyjściowego weteranów poszkodowanych-żołnierzy, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, oraz tryb postępowania i organy właściwe w sprawach wydawania umundurowania.

§ 2. 1. Prawo do umundurowania i wyekwipowania wyjściowego realizuje się na wniosek weterana poszkodowanego-żołnierza złożony do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce jego zamieszkania.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, weteran poszkodowany-żołnierz składa do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce jego zamieszkania wraz z oświadczeniem, że w czasie pełnienia służby nie przysługiwały mu należności umundurowania i wyekwipowania wyjściowego.

§ 3. Organem właściwym w sprawach wydawania umundurowania i wyekwipowania wyjściowego jest dowódca (szef, komendant) jednostki budżetowej właściwy w sprawach zaopatrywania w dziale mundurowym, do którego wojskowy komendant uzupełnień przesyła wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 4. Weteran poszkodowany-żołnierz ma prawo do otrzymania umundurowania szytego na miarę lub wykonania poprawek krawieckich w przypadku braku możliwości dopasowania przedmiotów konfekcjonowanych.

§ 5. Umundurowanie i wyekwipowanie wyjściowe przechodzi na własność weterana poszkodowanego-żołnierza z chwilą jego wydania.

§ 6. 1. Weteran poszkodowany-żołnierz otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie zgodnie z normami określonymi w zestawach.

2. Normy umundurowania wyjściowego wydawanego weteranom poszkodowanym-żołnierzom określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Normy wyekwipowania wyjściowego wydawanego weteranom poszkodowanym-żołnierzom określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2012 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2012 r. (poz. 289).