ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji

Na podstawie art. 46 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) przypadki, w których Żandarmeria Wojskowa, zwana dalej „Żandarmerią”, lub wojskowe organy porządkowe udzielają organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi, zwanym dalej „organem egzekucyjnym”, pomocy;

2) tryb występowania przez organ egzekucyjny do Żandarmerii lub wojskowych organów porządkowych o udzielenie pomocy, w tym wymagane dokumenty;

3) sposób udzielania pomocy przez Żandarmerię lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych;

4) sposób dokumentowania czynności wykonywanych w ramach udzielania pomocy przez Żandarmerię lub wojskowe organy porządkowe;

5) sposób rozliczania kosztów czynności wykonanych w ramach udzielania pomocy przez Żandarmerię lub wojskowe organy porządkowe.

§ 2. Organowi egzekucyjnemu przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych udzielają pomocy właściwe ze względu na miejsce prowadzenia egzekucji:

1) terenowe jednostki organizacyjne Żandarmerii;

2) wojskowe organy porządkowe wchodzące w skład służby garnizonowej, określone w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm. 2) ).

§ 3. Żandarmeria udziela organowi egzekucyjnemu pomocy przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych, jeżeli w toku wykonywania tych czynności, niezależnie od miejsca ich przeprowadzania, organ egzekucyjny natrafi na opór żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową, który uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie egzekucji, albo jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że organ egzekucyjny na taki opór natrafi.

§ 4. 1. Pomoc, o której mowa w § 3, polega na zapewnianiu osobistego bezpieczeństwa organowi egzekucyjnemu oraz zapewnianiu porządku w miejscu przeprowadzania egzekucji.

2. Żandarmeria, udzielając pomocy organowi egzekucyjnemu przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych, zapewnia bezpieczeństwo również innym uczestnikom postępowania, mając w szczególności na względzie poszanowanie godności osób biorących udział w tych czynnościach.

§ 5. 1. Komendant terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii właściwej ze względu na miejsce prowadzenia egzekucji udziela organowi egzekucyjnemu pomocy po otrzymaniu, co najmniej siedem dni przed terminem czynności egzekucyjnych, pisemnego wezwania do udzielenia pomocy oraz sporządzonego przez organ egzekucyjny odpisu tytułu wykonawczego, na podstawie którego jest przeprowadzana egzekucja.

2. W pilnych przypadkach, zwłaszcza gdy zwłoka groziłaby udaremnieniem egzekucji, udzielenie pomocy może nastąpić także na ustne wezwanie organu egzekucyjnego. W takim przypadku komendant terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii, nie wstrzymując udzielenia pomocy, żąda okazania tytułu wykonawczego, na podstawie którego jest prowadzona egzekucja, oraz nadesłania, w terminie siedmiu dni od dnia zakończenia czynności egzekucyjnych, potwierdzenia wezwania, o którym mowa w ust. 1, na piśmie wraz ze sporządzonym przez organ egzekucyjny odpisem tytułu wykonawczego.

3. W przypadkach niecierpiących zwłoki obowiązek udzielenia pomocy ciąży także na patrolach Żandarmerii pełniących służbę w pobliżu miejsca prowadzenia czynności egzekucyjnych. W takich przypadkach przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 6. 1. Pomoc Żandarmerii udzielana jest przez umundurowany patrol.

2. Do udzielenia pomocy komendant terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii wyznacza w skład patrolu co najmniej trzech żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w tej jednostce. Dowódcą patrolu nie może być żołnierz odbywający zasadniczą służbę wojskową, nadterminową zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe albo okresową służbę wojskową.

§ 7. Dowódca patrolu udzielającego pomocy wyjaśnia, czy osoba wykonująca czynności egzekucyjne jest uprawniona do prowadzenia egzekucji. W tym celu może on żądać okazania właściwego dokumentu, a zwłaszcza legitymacji służbowej.

§ 8. Z przebiegu czynności, o których mowa w § 4, dowódca patrolu sporządza notatkę urzędową zawierającą określenie terminu, miejsca i rodzaju prowadzonej egzekucji, imię i nazwisko osoby, przeciwko której egzekucja była skierowana, oznaczenie organu egzekucyjnego oraz imię i nazwisko osoby, która wykonywała czynności egzekucyjne, a także opis czynności egzekucyjnych wykonanych przy pomocy patrolu. Notatkę przedstawia się komendantowi terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii.

§ 9. 1. Jeżeli w miejscowości, w której jest przeprowadzana egzekucja, nie ma siedziby terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii, do udzielania pomocy organowi egzekucyjnemu przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych mogą być użyte wojskowe organy porządkowe wchodzące w skład służby garnizonowej.

2. Do udzielenia pomocy organowi egzekucyjnemu oficer inspekcyjny garnizonu wyznacza trzech żołnierzy.

3. W przypadku określonym w ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy § 3—8, z tym że notatkę, o której mowa w § 8, dowódca patrolu przedstawia dowódcy garnizonu.

§ 10. 1. Koszty poniesione z tytułu udzielania pomocy przez żołnierzy Żandarmerii lub wojskowych organów porządkowych przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych przez organ egzekucyjny ustala się w wysokości 1,5 % ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego.

2. Rachunek określający koszty, o których mowa w ust. 1, komendant terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii lub dowódca garnizonu przesyła organowi egzekucyjnemu.

3. Należność za wykonanie przez Żandarmerię lub wojskowe organy porządkowe pomocy jest przekazywana, w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania rachunku, na rachunek bankowy jednostki wojskowej, na której zaopatrzeniu znajduje się terenowa jednostka organizacyjna Żandarmerii lub dowództwo garnizonu.

4. Koszty, o których mowa w ust. 1, zalicza się do opłat za czynności egzekucyjne obciążające zobowiązanego, wobec którego były wykonywane czynności egzekucyjne.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 157, poz. 1119 i Nr 187, poz. 1381, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 794, Nr 176, poz. 1243, Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 209, poz. 1318 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804, z 2003 r. Nr 113, poz. 1070 i Nr 139, poz. 1326, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 104, poz. 711 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1242.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie udzielania pomocy i asystowania przez Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji (Dz. U. Nr 8, poz. 75), które utraciło moc z dniem 8 lipca 2007 r. na podstawie art. 75 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 711 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 7, poz. 49 oraz z 2008 r. Nr 122, poz. 797 i Nr 218, poz. 1389).