ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych i grup osobowych kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie korpusów osobowych i grup osobowych kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 217, poz. 2140 oraz z 2006 r. Nr 239, poz. 1732) w § 1 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 8 po lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu:

„g) grupa osobowa prasowa — 6;”;

2) w pkt 9 po lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu:

„g) grupa osobowa prasowa — 6;”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, Nr 191, poz. 1414 i Nr 220, poz. 1600 i 1602 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732.