ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 1) z dnia 5 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 66, poz. 614) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Do przeprowadzenia egzaminów wstępnych komendant powołuje komisję rekrutacyjną w składzie: przewodniczący komisji, od trzech do pięciu członków oraz sekretarz komisji.

4. Po przeprowadzeniu egzaminu wstępnego komisja rekrutacyjna sporządza protokół, w którym określa przebieg i wyniki egzaminu.”;

2) w § 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja rekrutacyjna, na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, wydaje decyzję o przyjęciu do szkoły wojskowej, doręczając ją osobie zainteresowanej.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, osobie zainteresowanej przysługuje odwołanie do komendanta, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Obrony Narodowej kieruje działem administracji rządowej — obrona narodowa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 220, poz. 1890).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 711.