ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

Na podstawie art. 76 ust. 14 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz. U. Nr 150, poz. 1584 oraz z 2005 r. Nr 68, poz. 598) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Żołnierz odbywający zasadniczą służbę wojskową może być z dniem zwolnienia z tej służby i przeniesienia do rezerwy mianowany na stopień starszego szeregowego.”;

2) w § 7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Mianowanie na stopień wojskowy starszego szeregowego następuje rozkazem przełożonego uprawnionego do mianowania na ten stopień.”;

3) uchyla się § 8;

4) w § 9 uchyla się ust. 3;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Żołnierz odbywający nadterminową zasadniczą służbę wojskową może być z dniem zwolnienia z tej służby mianowany na stopień kaprala.

2. Na stopień kaprala można mianować starszego szeregowego, który w czasie odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej osiągnął bardzo dobre wyniki w szkoleniu i wykonywaniu zadań służbowych oraz dyscyplinie wojskowej, jeżeli posiada świadectwo dojrzałości i zdał egzamin na podoficera.”;

6) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na pierwszy stopień wojskowy w korpusie podoficerów można mianować żołnierza, który spełnia warunki określone w art. 76 ust. 9 pkt 1 ustawy, jeżeli odbywał lub pełnił czynną służbę wojskową albo odbywał zajęcia wojskowe.”;

7) w § 23 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) odbył kurs oficerski albo łącznie zajęcia wojskowe i trwające co najmniej dziesięć dni ćwiczenia wojskowe.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.