ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy czynnej służby wojskowej

Na podstawie art. 68 ust. 1a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa przypadki oraz zasady i normy otrzymywania bezpłatnego wyżywienia lub równoważnika pieniężnego przez żołnierzy czynnej służby wojskowej.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) żołnierzach — należy przez to rozumieć żołnierzy, którzy:

a) odbywają:

— zasadniczą służbę wojskową,

— ćwiczenia wojskowe,

— przeszkolenie wojskowe,

b) pełnią:

— służbę przygotowawczą,

— służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

2) zasadniczej normie wyżywienia — należy przez to rozumieć ilość środków spożywczych przysługującą żołnierzowi w ciągu doby;

3) dodatkowej normie wyżywienia — należy przez to rozumieć ilość środków spożywczych lub napoju przysługującą żołnierzowi w ciągu doby jako uzupełnienie zasadniczej normy wyżywienia albo jako oddzielny posiłek lub porcja napoju;

4) wartości pieniężnej normy wyżywienia — należy przez to rozumieć wartość środków spożywczych, w średnich cenach zakupu, wchodzących w skład zasadniczej lub dodatkowej normy wyżywienia;

5) turnusie rehabilitacyjnym z treningiem psychologicznym — należy przez to rozumieć proces adaptacji po powrocie do kraju żołnierzy, którzy wykonywali zadania poza granicami państwa;

6) dyżurach bojowych — należy przez to rozumieć pozostawanie pododdziałów, zespołów, załóg i obsad w gotowości do natychmiastowego podjęcia realizacji działań wynikających z zadań postawionych jednostce wojskowej w planach jej użycia, zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej lub rozkazem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, połączone z przebywaniem w miejscu pełnienia służby, z wyłączeniem dyżurów etatowych;

7) dyżurach ratowniczych — należy przez to rozumieć planowe pozostawanie w gotowości wydzielonych sił i środków, zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej lub rozkazem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w celu udzielenia pomocy załogom statków powietrznych, jednostek pływających lub udziału specjalistycznych grup ratowniczych w identyfikacji i likwidacji zdarzeń związanych z uwolnieniem toksycznych środków przemysłowych lub wypadków radiacyjnych i likwidacji ich skutków;

8) sportowcach wojskowych — należy przez to rozumieć żołnierzy uczestniczących w zgrupowaniach przygotowawczych i zawodach sportowych, organizowanych zgodnie z planem szkolenia od związku taktycznego wzwyż;

9) szkoleniach w garnizonie — należy przez to rozumieć szkolenia taktyczne, taktyczno-specjalne oraz ogniowe, wynikające z programów szkolenia i zawarte w diagramach szkolenia;

10) ćwiczeniach w garnizonie — należy przez to rozumieć zajęcia szkoleniowe z zakresu szkolenia dowództw i sztabów, ujęte w rocznym planie zasadniczych przedsięwzięć jednostki wojskowej, połączone z przebywaniem żołnierzy w miejscach pełnienia służby;

11) dominującej normie wyżywienia — należy przez to rozumieć zasadniczą normę wyżywienia, według której jest żywiona największa grupa żołnierzy ze wszystkich żywionych w danej jednostce wojskowej;

12) stołówce wojskowej — należy przez to rozumieć stacjonarny lub polowy punkt żywienia zbiorowego żołnierzy oraz obiekt żywienia na jednostkach pływających Marynarki Wojennej, w którym przygotowuje się posiłki według zasadniczych i dodatkowych norm wyżywienia.

§ 3. 1. Ustala się następujące normy wyżywienia żołnierzy:

1) zasadnicze:

a) żołnierską — 010,

b) szkolną — 020,

c) specjalną — 030,

d) operacyjną — 040 lub 044,

e) wojenną — 050;

2) dodatkowe:

a) ogólną — 110,

b) chleba — 111,

c) napoju — 160;

3) polowe:

a) paczkowaną indywidualną suchą — S,

b) skoncentrowaną lądową — PS-ląd,

c) skoncentrowaną morską — PS-m.

2. Skład ilościowy i asortyment środków spożywczych zawartych w zasadniczych oraz dodatkowych normach wyżywienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, określa załącznik do rozporządzenia.

3. Skład ilościowy i asortyment środków spożywczych zawartych w normach wyżywienia, o których mowa w ust. 1 pkt 3, określają przepisy o normalizacji.

4. W przypadku pobierania próbek żywności, o których mowa w przepisach o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w stołówce wojskowej, wydziela się codziennie, na każdy obiekt przygotowujący posiłki w ramach stosowanych norm wyżywienia, środki spożywcze o wartości pieniężnej 150% normy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a.

5. Żołnierze mogą otrzymywać bezpłatne wyżywienie według:

1) zasadniczych norm wyżywienia, w formie:

a) posiłków przyrządzanych w stołówkach wojskowych,

b) suchego prowiantu,

c) suchego prowiantu w zamian za części norm wyżywienia niezrealizowane w formie, o której mowa w lit. a,

d) posiłków przyrządzanych na zlecenie przez inne zakłady żywienia zbiorowego;

2) dodatkowych norm wyżywienia, w formie:

a) posiłków, o których mowa w pkt 1 lit. a i d,

b) suchego prowiantu,

c) napoju.

§ 4. 1. Żołnierze uprawnieni do wyżywienia według różnych norm wyżywienia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, otrzymują wyżywienie według jednakowej dominującej normy wyżywienia, jeżeli ich wyżywienie przygotowywane jest w jednej stołówce wojskowej, a warunki techniczno-organizacyjne uniemożliwiają przygotowywanie posiłków według różnych norm wyżywienia.

2. Jeżeli norma wyżywienia, o której mowa w ust. 1, jest niższa od przysługującej, żołnierzowi wydaje się uzupełniający posiłek, odpowiadający różnicy wartości pieniężnych tych norm.

3. Żołnierzom przysługuje wyżywienie w ilości podwójnej zasadniczej normy wyżywienia:

1) w przypadkach uniemożliwiających stawienie się w miejscu wydawania posiłków — do czterdziestu ośmiu godzin;

2) w pierwszej dobie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostki wojskowej — w warunkach uzasadnionych względami organizacyjnymi;

3) w przypadkach planowych rotacji zapasów żywności w polskich kontyngentach wojskowych, uzasadnionych względami organizacyjnymi.

4. Normy wyżywienia niewykorzystane w terminie przeznaczonym na ich realizację nie podlegają wydaniu.

§ 5. Żołnierze odbywający ćwiczenia wojskowe otrzymują:

1) 50% przysługującej im normy wyżywienia — jeżeli czas ćwiczeń wojskowych wynosi do 12 godzin;

2) 100% przysługującej im normy wyżywienia — jeżeli ten czas wynosi ponad 12 godzin.

§ 6. Żołnierze, którzy biorą bezpośredni udział w ćwiczeniach z udziałem żołnierzy państw obcych, otrzymują wyżywienie według norm, standardów jakościowych i organizacyjnych ustalonych dla żołnierzy tych państw, jeżeli są one korzystniejsze od normy wyżywienia, o której mowa w § 13 pkt 2 i pkt 4 lit. b.

§ 7. Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia żołnierskiej — 010 otrzymują żołnierze:

1) odbywający zasadniczą służbę wojskową nieuprawnieni do innych zasadniczych norm wyżywienia;

2) odbywający ćwiczenia wojskowe nieuprawnieni do innych zasadniczych norm wyżywienia;

3) podoficerowie i szeregowi rezerwy nieuprawnieni do innych zasadniczych norm wyżywienia;

4) konwojowani do innego garnizonu przez Żandarmerię Wojskową lub inne właściwe wojskowe organy porządkowe, zatrzymani oraz osadzeni w izbach zatrzymań utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej.

§ 8. 1. Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia szkolnej — 020 otrzymują żołnierze:

1) wchodzący w skład załóg jednostek pływających Marynarki Wojennej;

2) w czasie:

a) uczestniczenia w ćwiczeniach poza garnizonem i rekonesansach,

b) uczestniczenia w ćwiczeniach lub szkoleniach na terenie poligonów i w zgrupowaniach defiladowych,

c) pełnienia dyżurów bojowych, dyżurów ratowniczych, udziału w zwalczaniu klęsk żywiołowych lub likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych, akcjach poszukiwawczych oraz ratowaniu życia ludzkiego, a także w oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu,

d) pełnienia dyżurów w ramach uruchomionego systemu zarządzania kryzysowego,

e) uczestniczenia w szkoleniach lub ćwiczeniach w garnizonie;

3) pełniący służbę w Jednostce Wojskowej Nr 2305;

4) pełniący służbę w jednostkach wojskowych kawalerii powietrznej, powietrznodesantowych oraz w pododdziałach reprezentacyjnych Wojska Polskiego i rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Orkiestrze Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, orkiestrach reprezentacyjnych rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i Szwadronie Kawalerii Wojska Polskiego;

5) pełniący służbę w jednostkach wojskowych kawalerii powietrznej, desantowo-szturmowych oraz w pododdziałach reprezentacyjnych Wojska Polskiego i rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Orkiestrze Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, orkiestrach reprezentacyjnych rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i Szwadronie Kawalerii Wojska Polskiego;

6) wykonujący skoki ze spadochronem bądź nurkowanie, zgodnie z planem szkolenia i obowiązującymi programami szkolenia w jednostkach wojskowych organizujących te skoki albo nurkowanie;

7) uczestniczący w kursach w ośrodkach szkolenia nurków i płetwonurków;

8) sportowcy wojskowi;

9) oficerowie, podchorążowie i kadeci rezerwy.

2. Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia szkolnej — 020 otrzymują również żołnierze:

1) pełniący służbę przygotowawczą;

2) odbywający przeszkolenie wojskowe;

3) szkoleni w związku ze skierowaniem do pełnienia służby w misji pokojowej organizacji międzynarodowej lub sił wielonarodowych — przed wyjazdem, od dnia rozpoczęcia przygotowania do dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej;

4) skierowani na turnus rehabilitacyjny z treningiem psychologicznym w wojskowych ośrodkach szkoleniowo-kondycyjnych — w dniach przebywania w ośrodku, bez możliwości wypłaty równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie.

3. Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia szkolnej — 020, w wymiarze 200% tej normy otrzymują żołnierze w przypadku odbywania podróży służbowej lub wykonywania zadań służbowych na terenie garnizonu w warunkach uniemożliwiających korzystanie z posiłków w stołówkach wojskowych.

§ 9. Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia żołnierskiej — 010 albo szkolnej — 020 otrzymują żołnierze pełniący nieetatowe całodobowe służby wewnętrzne i garnizonowe, według dominującej normy wyżywienia.

§ 10. Żołnierze pełniący okresową służbę wojskową otrzymują wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie w sytuacjach i na zasadach określonych dla żołnierzy zawodowych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 216, poz. 1679 oraz z 2011 r. Nr 8, poz. 35) oraz w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 43, poz. 396, z 2008 r. Nr 59, poz. 363 oraz z 2010 r. Nr 189, poz. 1269).

§ 11. Żołnierzom przysługuje uroczysty posiłek przygotowany zgodnie z jadłospisem dekadowym, według zasadniczej normy wyżywienia żołnierskiej — 010 lub szkolnej — 020:

1) w dniu 24 grudnia i pierwszym dniu Wielkiej Nocy;

2) w dniu 31 grudnia albo 1 stycznia, Święta Narodowego Trzeciego Maja i Narodowego Święta Niepodległości;

3) w dniu Święta Wojska Polskiego, w dniu święta rodzaju Sił Zbrojnych, rodzaju wojska i służby oraz jednostki wojskowej;

4) w dniu wręczenia sztandaru, nadania imienia patrona jednostce wojskowej i oficjalnego rozformowania jednostki wojskowej;

5) w dniu przysięgi wojskowej.

§ 12. Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia specjalnej — 030 otrzymują żołnierze:

1) wchodzący w skład zespołu lub grupy poszukiwawczo-ratowniczej — w dniach pełnienia dyżuru ratowniczego;

2) zaliczani do personelu latającego na sprzęcie innym niż bojowe samoloty odrzutowe i wykonujący loty zgodnie z programem szkolenia;

3) etatowi instruktorzy spadochronowi wykonujący czynności instruktorskie zgodnie z programem szkolenia — w dniach wykonywania obowiązków służbowych.

§ 13. Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia operacyjnej — 040 otrzymują żołnierze:

1) wchodzący w skład załóg okrętów podwodnych — w czasie rejsów;

2) uczestniczący w ćwiczeniach wojskowych odbywanych w kraju wspólnie z żołnierzami państw obcych, z zastrzeżeniem § 6;

3) wyznaczeni do pełnienia służby w składzie polskich kontyngentów wojskowych w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych lub sił wielonarodowych oraz w kwaterach głównych, dowództwach i sztabach tych misji — od następnego dnia po przekroczeniu granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej do dnia powrotu do jednostki, w której kontynuują służbę wojskową;

4) jednostek wojskowych skierowanych poza granice państwa w celu udziału w:

a) konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa lub państw sojuszniczych,

b) ćwiczeniach wojskowych, z zastrzeżeniem § 6,

c) szkoleniu,

d) akcjach ratowniczych, poszukiwawczych, humanitarnych i antyterrorystycznych,

e) przedsięwzięciach reprezentacyjnych,

f) akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom;

5) zaliczani do personelu latającego wykonujący loty, zgodnie z programem szkolenia, na bojowych samolotach odrzutowych;

6) sportowcy wojskowi delegowani na zgrupowania i zawody o randze międzynarodowej.

§ 14. Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia operacyjnej — 044, składającej się ze środków spożywczych utrwalonych, konserw i koncentratów spożywczych, otrzymują żołnierze, o których mowa w § 13 pkt 3 i 4, w całości lub w formie wybranych posiłków w zamian za normę wyżywienia — 040.

§ 15. Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia wojennej — 050 w formie posiłków otrzymują żołnierze w czasie mobilizacji, po mobilizacyjnym rozwinięciu jednostki wojskowej i w czasie wojny — z wyjątkiem uprawnionych na podstawie przepisów § 12 i 13.

§ 16. Wyżywienie według dodatkowej normy wyżywienia ogólnej — 110, w formie posiłków, otrzymują żołnierze:

1) w wymiarze 40% tej normy, jako uzupełnienie wyżywienia według normy wyżywienia żołnierskiej — 010 i szkolnej — 020 — w dniach:

a) świąt i uroczystości, o których mowa w § 11 pkt 2–5,

b) wykonywania zadań określonych w § 8 ust. 1 pkt 2 lit. a—d oraz pkt 3–4,

c) wykonywania prac związanych bezpośrednio z obsługą sprzętu lotniczego, radiolokacyjnego oraz z rakietowymi materiałami napędowymi;

2) według normy wyżywienia żołnierskiej — 010 lub szkolnej — 020 w dniach, o których mowa w § 11 pkt 1 — w wymiarze 100% tej normy;

3) w wymiarze 40% tej normy, jako uzupełnienie wyżywienia według zasadniczej normy wyżywienia żołnierskiej — 010:

a) w czasie pełnienia służby wartowniczej,

b) w czasie pełnienia całodobowych służb dyżurnych, dobowych dyżurów w obiektach specjalnych i punktach obserwacyjnych, niezależnie od uprawnień określonych w pkt 1 lit. a i pkt 2,

c) w przypadkach indywidualnych — na wniosek lekarza;

4) wchodzący w skład załóg jednostek pływających Marynarki Wojennej, w czasie:

a) rejsów, pływania po akwenach portowych trwającego co najmniej cztery godziny i pełnienia dyżurów bojowych w porcie — w wymiarze 100% tej normy jako uzupełnienie wyżywienia według normy wyżywienia szkolnej — 020,

b) rejsów poza Morze Bałtyckie oraz wizyt w portach zagranicznych — w wymiarze 70% tej normy, niezależnie od wyżywienia, o którym mowa w lit. a,

c) rejsów okrętów podwodnych — w wymiarze 70% tej normy, jako uzupełnienie wyżywienia według zasadniczej normy wyżywienia operacyjnej — 040,

d) stoczniowych remontów jednostek pływających Marynarki Wojennej — w wymiarze 40% tej normy, jako uzupełnienie wyżywienia według zasadniczej normy wyżywienia szkolnej — 020;

5) nurkowie i płetwonurkowie oraz żołnierze szkoleni na te stanowiska — w dniach wykonywania zadań pod wodą — w wymiarze 70% tej normy, jako uzupełnienie wyżywienia według zasadniczej normy wyżywienia żołnierskiej — 010 lub szkolnej — 020;

6) pełniący służbę w Jednostce Wojskowej Nr 2305, w czasie:

a) ćwiczeń na morzu oraz nurkowania w innych akwenach wodnych — w wymiarze 150% tej normy,

b) ćwiczeń odbywanych poza garnizonem — w wymiarze 80% tej normy

— jako uzupełnienie wyżywienia według zasadniczej normy wyżywienia szkolnej — 020.

§ 17. Dodatkową normę chleba — 111 otrzymują żołnierze wyłącznie jako uzupełnienie wyżywienia według norm wyżywienia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. b i c.

§ 18. 1. Napój według dodatkowej normy napoju — 160, w ilości i rodzaju niezbędnych do zaspokojenia potrzeb, otrzymują żołnierze w dniach wykonywania obowiązków służbowych:

1) w pomieszczeniach zamkniętych, w których temperatura spowodowana warunkami techniczno-technologicznymi i lokalowymi oraz atmosferycznymi przekracza 28°C;

2) na otwartej przestrzeni, przy temperaturze otoczenia powyżej 25°C lub poniżej 10°C;

3) o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w § 9;

4) sportowcy wojskowi w czasie przebywania na zgrupowaniach i zawodach sportowych.

2. Napój w wymiarze 166% dodatkowej normy napoju — 160 otrzymują żołnierze:

1) o których mowa w § 13 pkt 2–4, jako uzupełnienie wyżywienia według zasadniczej normy wyżywienia operacyjnej — 040, z wyjątkiem wyżywienia według normy — 044;

2) pełniący służbę w Jednostce Wojskowej Nr 2305;

3) pełniący służbę w Jednostce Wojskowej Nr 4026 i Nr 4101 — w dniach pełnienia dyżurów bojowych.

§ 19. Żołnierze, którym przysługuje bezpłatne wyżywienie z kilku tytułów, otrzymują wyżywienie tylko z jednego tytułu według najkorzystniejszej zasadniczej normy wyżywienia oraz jednego najkorzystniejszego wymiaru z przysługujących wymiarów dodatkowej normy wyżywienia ogólnej — 110. Przepisu nie stosuje się w sytuacjach, o których mowa w § 16 pkt 3 lit. b.

§ 20. Żołnierze uprawnieni do bezpłatnego wyżywienia otrzymują wyżywienie, jeżeli nie przebywają na leczeniu w publicznych zakładach opieki zdrowotnej lub nie są skierowani w podróż służbową poza granicami kraju.

§ 21. 1. Równoważnik pieniężny jest uzależniony od normy wyżywienia przysługującej żołnierzowi.

2. Równoważnik pieniężny odpowiada wartości pieniężnej normy wyżywienia będącej wartością środków spożywczych, w średnich cenach zakupu, wchodzących w skład norm wyżywienia.

3. Równoważnik pieniężny ustala, zgodnie z ust. 2, Minister Obrony Narodowej w przepisach w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia.

§ 22. Równoważniki pieniężne w zamian za wyżywienie otrzymują żołnierze:

1) w przypadku przebywania na:

a) całodobowej przepustce,

b) urlopie;

2) w okolicznościach uzasadnionych rodzajem wykonywanego zadania służbowego;

3) w przypadku odbywania podróży służbowej lub wykonywania zadań służbowych na terenie garnizonu w warunkach uniemożliwiających korzystanie z posiłków w stołówkach wojskowych, z wyjątkiem przypadku, w którym otrzymali wyżywienie w naturze — w wysokości równej wartości pieniężnej 200% zasadniczej normy wyżywienia szkolnej — 020.

§ 23. 1. Równoważnik pieniężny wypłaca się z dołu wraz z uposażeniem żołnierzom w przypadku, o którym mowa w § 22 pkt 1 lit. a, za miesięczne okresy obliczeniowe od 21 dnia poprzedniego miesiąca do 20 dnia miesiąca, w którym sporządza się listy uposażeń na następny miesiąc.

2. W przypadkach, o których mowa w § 22 pkt 1 lit. b i pkt 2–3, równoważnik pieniężny wypłaca się z góry, na podstawie sporządzanych odrębnie list należności pieniężnych.

3. Równoważnik pieniężny wypłaca żołnierzom jednostka wojskowa, która prowadzi dla nich gospodarkę żywnościową.

§ 24. W przypadku żołnierzy pełniących w dniu wejścia w życie rozporządzenia nadterminową zasadniczą służbę wojskową, w zakresie uprawnień tych żołnierzy do wyżywienia lub równoważnika pieniężnego stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 25. Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową (Dz. U. Nr 62, poz. 565, z 2006 r. Nr 17, poz. 136 oraz z 2007 r. Nr 225, poz. 1664).

§ 26. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 217, poz. 1427 i Nr 240, poz. 1601 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114.