ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

Na podstawie art. 102 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, Nr 206, poz. 1288 i Nr 208, poz. 1308 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 157) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1698 i Nr 285, poz. 2858, z 2005 r. Nr 186, poz. 1557 oraz z 2007 r. Nr 24, poz. 152) wprowadza się następuje zmiany:

1) w § 8:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zasiłek adaptacyjny wynosi 300 % kwoty bazowej.”,

b) uchyla się ust. 6;

2) w § 10 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) dodatek wojenny.”;

3) w § 11:

a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Jednorazową należność pieniężną wypłaca dowódca jednostki wojskowej właściwy w sprawie wypłaty uposażenia.

4. W uzasadnionych przypadkach dowódca jednostki wojskowej właściwy w sprawie wypłaty jednorazowej należności pieniężnej może podjąć decyzję o wypłacie żołnierzowi zawodowemu zaliczki na poczet jednorazowej należności pieniężnej przed wydaniem decyzji o skierowaniu do pełnienia służby poza granicami państwa. Zaliczka podlega rozliczeniu w terminie jednego miesiąca od dnia jej wypłaty.”,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W przypadku wielokrotnego kierowania żołnierza zawodowego do pełnienia służby poza granicami państwa jednorazowa należność pieniężna przysługuje raz w roku kalendarzowym.”;

4) w § 12:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Żołnierzowi, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. a, wypłaca się, z zastrzeżeniem ust. 2—4, miesięczną należność zagraniczną w wysokości określonej przy zastosowaniu mnożnika 2,2 najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.

2. Stawkę należności zagranicznej, wynikającą z ust. 1, zmniejsza się o kwotę środków pieniężnych wypłaconych miesięcznie żołnierzowi zawodowemu przez upoważniony organ organizacji międzynarodowej lub sił wielonarodowych, z wyłączeniem środków pieniężnych przeznaczonych na zakwaterowanie i wyżywienie.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Należność zagraniczną wypłaca się na podstawie decyzji dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego w sprawach organizacji współpracy międzynarodowej.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wypłata należności zagranicznej oraz dodatku wojennego następuje miesięcznie z dołu, do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługują.”;

5) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

„§ 12a. 1. Dodatek wojenny, o którym mowa w § 10 pkt 3, wypłaca się żołnierzowi zawodowemu w razie przebywania w strefie działań wojennych określonej w odrębnych przepisach.

2. Stawka dodatku wojennego wynosi 3 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego — za każdy dzień pobytu w strefie działań wojennych.

3. Dodatek wojenny wypłaca się na podstawie liczby dni przebywania żołnierza zawodowego w strefie działań wojennych, określonej w rozkazie organu, któremu żołnierz zawodowy podlega w czasie pełnienia służby poza granicami państwa.

4. Do ustalania i wypłacania dodatku wojennego stosuje się przepisy § 6 ust. 2—4.”;

6) w § 14:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jednorazową należność pieniężną wypłaca się w złotych, po wydaniu decyzji o skierowaniu do pełnienia służby poza granicami państwa. Przepisy § 11 ust. 3—5 stosuje się odpowiednio.”,

b) uchyla się ust. 3 i 4;

7) w § 15:

a) w ust. 1 dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

„20) 1,50 — skierowanemu do wykonywania zadań na stanowisku służbowym przewidzianym dla szeregowego (marynarza).”.

b) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. W zakresie ustalania wysokości należności zagranicznej przepis § 12 ust. 2 stosuje się odpowiednio.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.