ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Na podstawie art. 9 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (Dz. U. Nr 148, poz. 1558 oraz z 2005 r. Nr 254, poz. 2137) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, zwana dalej „Agencją”, działa na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego statutu.”;

2) w § 9 w ust. 3:

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Agencji;”,

b) po pkt 24 dodaje się pkt 25 i 26 w brzmieniu:

„25) planuje inwestycje w zakresie budownictwa mieszkaniowego na potrzeby zakwaterowania stałego i tymczasowego żołnierzy zawodowych;

26) zleca bezprzetargowo towarzystwom budownictwa społecznego utworzonym przez Agencję zadania wynikające z zadań Agen-cji.”;

3) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do zadań Biura należy w szczególności:

1) określanie planów działalności Agencji, prowadzenie analiz i opracowywanie sprawozdań;

2) organizowanie i sprawowanie nadzoru nad przebiegiem procesu określania i wdrażania standardów i procedur w zakresie obsługi klienta;

3) sprawowanie nadzoru nad procesem opracowywania i realizacji rocznego planu finansowego Agencji;

4) ustalanie zasad polityki inwestycyjnej i nadzór nad jej realizacją;

5) sprawowanie nadzoru nad procesem zapewniania informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej Agencji;

6) prowadzenie kontroli dysponowania środkami pieniężnymi Agencji oraz nadzorowanie sposobów finansowania działalności;

7) prowadzenie spraw organizacyjnych i ewidencji mienia;

8) prowadzenie polityki kadrowej;

9) ustalanie polityki informatycznej;

10) zapewnienie świadczenia pomocy prawnej;

11) prowadzenie audytu i kontroli wewnętrznej;

12) obsługa techniczno-biurową Rady.”;

4) w § 15:

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) opracowuje projekt planu finansowego oddziału i po zatwierdzeniu realizuje go;

2) realizuje inwestycje w zakresie budownictwa mieszkaniowego na potrzeby zakwaterowania stałego i tymczasowego żołnierzy zawodowych;”,

b) uchyla się pkt 4, 7 i 42,

c) po pkt 43 dodaje się pkt 44 w brzmieniu:

„44) realizuje politykę obsługi klienta.”;

5) w § 18:

a) w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) zbycia lub przekazania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, których cena ustalona zgodnie z przepisem art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm. 2) ) przekracza równowartość 1 000 000 euro, z wyjątkiem sprzedaży kwater i lokali mieszkalnych w trybie art. 57 ustawy osobom posiadającym do nich tytuł prawny;

2) nieodpłatnego zbycia nieruchomości o wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego przekraczającej równowartość 500 000 euro lub innego mienia o wartości przekraczającej równowartość 100 000 euro;”.

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przeliczenia cen lub wartości przedmiotu czynności prawnej, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, na równowartość wyrażoną w euro dokonuje się nie wcześniej niż 14 dni przed terminem tej czynności prawnej według obowiązującego w tym dniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.”;

6) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzenia audytu wewnętrznego określają przepisy działu pierwszego rozdziału piątego ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 3) ).”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832, z 2008 r. Nr 208, poz. 1308, Nr 220, poz. 1415 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 336.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 42, poz. 335 i 340.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100.