ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie tworzenia i wysokości funduszów na nagrody i zapomogi dla żołnierzy niezawodowych

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zasady tworzenia i wysokość funduszów na nagrody i zapomogi, zwanych dalej „funduszami", dla żołnierzy niezawodowych.

§ 2. 1. Fundusze dla żołnierzy niezawodowych pełniących służbę w jednostkach wojskowych, które:

1) są państwowymi jednostkami budżetowymi – tworzy się w ramach środków budżetowych części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej;

2) nie są państwowymi jednostkami budżetowymi – tworzy się w ramach środków finansowych tych jednostek.

2. Wysokość funduszów, o których mowa w ust. 1, wynosi 2,5 % planowanych na dany rok kalendarzowy środków finansowych na uposażenia żołnierzy niezawodowych.

§ 3. 1. W ramach funduszu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, wyodrębnia się środki finansowe pozostające w dyspozycji:

1) każdego dowódcy jednostki wojskowej, o którym mowa w art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych, zwanej dalej „ustawą" – w wysokości 1,0 % wydatkowanych w roku kalendarzowym środków na uposażenia żołnierzy niezawodowych w bezpośrednio podległej jednostce wojskowej oraz podległej jednostce wojskowej, której dowódca zajmuje stanowisko służbowe niższe niż określone w art. 9 ust. 5 ustawy;

2) Ministra Obrony Narodowej – w wysokości 1,5 % środków na uposażenia żołnierzy niezawodowych w danym roku kalendarzowym.

2. Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nalicza się w jednostkach wojskowych, które są państwowymi jednostkami budżetowymi, w okresach kwartalnych, z tym że środki na pierwszy kwartał danego roku kalendarzowego ustala się zaliczkowo, przyjmując za podstawę wydatki na uposażenia żołnierzy niezawodowych poniesione w miesiącu styczniu.

§ 4. Wysokość funduszu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, może być podwyższona przez Ministra Obrony Narodowej w ciągu roku kalendarzowego o niewykorzystane środki na uposażenie żołnierzy niezawodowych.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2005 r. 2)


1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1609 i Nr 179, poz. 1750.

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszów na nagrody i zapomogi dla żołnierzy (Dz. U. Nr 28, poz. 314).