ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania działalności telekomunikacyjnej

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania działalności telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 207, poz. 1736) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w § 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) limit — kwotę wydatków za usługi telekomunikacyjne świadczone w ramach wojskowego systemu telekomunikacyjnego przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych finansowaną z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej;

2) organizator wojskowego systemu telekomunikacyjnego — komórkę organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej lub jednostkę organizacyjną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej właściwą w zakresie normowania, kierowania, nadzorowania i koordynowania całokształtu zagadnień związanych z rozwojem, organizacją, funkcjonowaniem oraz rozbudową i modernizacją wojskowego systemu telekomunikacyjnego oraz wykorzystywaniem sieci telekomunikacyjnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych dla potrzeb tego systemu;”;

2)   w § 3 uchyla się pkt 3 i 4;

3)   w § 5:

a)   w ust. 1:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wojskowy system telekomunikacyjny zapewnia wykonywanie działalności telekomunikacyjnej w sposób ciągły, w tym również w sytuacjach szczególnych zagrożeń, o których mowa w art. 176a ust. 1 ustawy, poprzez wykorzystywanie sieci telekomunikacyjnych:”,

— w pkt 3 lit. b i c otrzymują brzmienie:

„b) zasad określonych w planach działań, o których mowa w art. 176a ust. 2 ustawy,

c) decyzji organu regulacyjnego w dziedzinie rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych o której mowa w art. 178 ust. 1 ustawy.”,

b)   w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) występuje do organu regulacyjnego w dziedzinie rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych o uzyskanie danych dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej eksploatowanej lub używanej przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, niezbędnej do przygotowania systemów łączności na potrzeby obronne państwa, w tym systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w celu przeprowadzenia analizy potrzeb, warunków i sposobów świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz obronności państwa, w tym realizacji zadań wynikających z obowiązku państwa gospodarza;

2) przekazuje organowi regulacyjnemu w dziedzinie rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych informacje o wykorzystywanej infrastrukturze przedsiębiorców telekomunikacyjnych, zaplanowanej do wykorzystania na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w sytuacjach szczególnych zagrożeń, o których mowa w art. 176a ust. 1 ustawy.”;

4)   w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organizator wojskowego systemu telekomunikacyjnego, na podstawie wymagań technicznych i organizacyjnych uprawnionych jednostek organizacyjnych Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Żandarmerii Wojskowej, zapewnia techniczne i organizacyjne warunki:

1)   realizacji przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności określonych w art. 31 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 253);

2)   przekazywania Służbie Kontrwywiadu Wojskowego informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, i Żandarmerii Wojskowej, o której mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 568 i 628);

3)   kontroli i utrwalania treści rozmów, o których mowa w art. 237 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm. 1) ).”;

5)   § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Instalowanie urządzeń końcowych wojskowego systemu telekomunikacyjnego i przyznawanie uprawnień do realizacji połączeń w sieci przedsiębiorców telekomunikacyjnych, na potrzeby użytkowników wymienionych w § 4 ust. 1, dokonuje się na podstawie umowy zawartej przez nich z szefem właściwego terytorialnie węzła łączności.”;

6)   w § 9 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) umowy ramowe i szczegółowe z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi wskazanymi w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571) w sprawach:

a)   połączeń sieci (budowy punktów styku sieci),

b)   udostępniania łączy, traktów analogowych i kanałów cyfrowych w publicznej sieci telekomunikacyjnej do budowy elementów wojskowego systemu telekomunikacyjnego i jego rozbudowy,

c)   współpracy służb technicznych w zakresie eksploatacji urządzeń telekomunikacyjnych oraz przepływu informacji w celu zapobiegania i minimalizacji skutków awarii;”;

7)   w § 11:

a) w ust. 1:

— w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) finansowanych w ramach sum na zlecenie ze środków uzyskanych od użytkowników wymienionych w § 4 ust. 1;”,

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przyznawać uprawnienia do połączeń w sieciach przedsiębiorców telekomunikacyjnych wojskowym stacjom telefonicznym w kwaterach i lokalach mieszkalnych żołnierzy zawodowych i pracowników wojska — na podstawie zawieranych z nimi umów — bez przydzielania limitów finansowych.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadkach podyktowanych potrzebami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadaniami wynikającymi z art. 176 ustawy należy dążyć do organizacji punktów styku sieci na terenie wojskowych węzłów łączności. Dokumentacja związana z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia każdorazowo podlega zatwierdzeniu przez organizatora wojskowego systemu telekomunikacyjnego.”;

8)   § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Jeżeli komórki i jednostki organizacyjne używają urządzeń radiowych wykorzystujących częstotliwości lub zakresy częstotliwości współużytkowane z innymi użytkownikami widma częstotliwości radiowych, jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej właściwa w sprawach zarządzania częstotliwościami dokonuje uzgodnień koordynacyjnych z organem regulacyjnym w dziedzinie rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych.”;

9)   § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Dysponenci środków budżetowych, o których mowa w § 2 pkt 10, na wydatki związane z wykorzystywaniem urządzeń końcowych wojskowego systemu telekomunikacyjnego, ustalone przez organizatora wojskowego systemu telekomunikacyjnego w odrębnym trybie, przyznają limity finansowe dla komórek i jednostek organizacyjnych przez nich finansowanych.”;

10)  w § 19:

a)   wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Rozliczenia wydatków telekomunikacyjnych na rzecz przedsiębiorców telekomunikacyjnych wskazanych w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5, 7 i 8 ustawy, dokonuje się według następujących zasad:”,

b)   w pkt 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„za połączenia telefoniczne użytkowników wymienionych w § 4 ust. 1, realizowane za odpłatnością, na podstawie cenników usług telekomunikacyjnych, o których mowa w pkt 2:”,

c)   uchyla się pkt 4.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz. 903, z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 1308, Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20, poz. 104, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, Nr 127, poz. 1051, Nr 144, poz. 1178, Nr 168, poz. 1323, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 98, poz. 626, Nr 106, poz. 669, Nr 122, poz. 826, Nr 125, poz. 842, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307, z 2011 r. Nr 48, poz. 245 i 246, Nr 53, poz. 273, Nr 112, poz. 654, Nr 117, poz. 678, Nr 142, poz. 829, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 240, poz. 1430,1431 i 1438 i Nr 279, poz. 1645, z 2012 r. poz. 886, 1091, 1101, 1327, 1426, 1447 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 480, 765, 849, 1247, 1262, 1282 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 85.