ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych

Na podstawie art. 44a ust. 11 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych (Dz. U. Nr 81, poz. 680 oraz z 2010 r. Nr 150, poz. 1007) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Tworzy się Wojskowe Pracownie Psychologiczne z siedzibą w:

1) Białymstoku;

2) Bielsku-Białej;

3) Bolesławcu;

4) Bydgoszczy;

5) Czerwieńsku;

6) Częstochowie;

7) Elblągu;

8) Ełku;

9) Gdyni;

10) Gliwicach;

11) Gorzowie Wielkopolskim;

12) Kaliszu;

13) Kielcach;

14) Kłodzku;

15) Koszalinie;

16) Lublinie;

17) Łodzi;

18) Nowym Sączu;

19) Olsztynie;

20) Opolu;

21) Pile;

22) Radomiu;

23) Rzeszowie;

24) Siedlcach;

25) Sieradzu;

26) Słupsku;

27) Szczecinie;

28) Włocławku;

29) Zamościu.”;

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 227, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 217, poz. 1427 i Nr 240, poz. 1601 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114 i Nr 112, poz. 654.