ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalno-bytowych, które mogą być przyznane funkcjonariuszowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego i członkom jego rodziny

Na podstawie art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych, które mogą być przyznane funkcjonariuszowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego i członkom jego rodziny (Dz. U. Nr 174, poz. 1257) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dopłatę przysługującą za dany rok kalendarzowy wypłaca się na pisemny wniosek funkcjonariusza, złożony nie później niż do dnia 30 listopada danego roku kalendarzowego. Wzór wniosku określa załącznik do rozporządzenia.”,

b) w ust. 3:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nie wcześniej niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego, w wymiarze co najmniej 10 kolejnych dni roboczych, albo takiej części urlopu wypoczynkowego, która łącznie z dotychczas wykorzystanym urlopem w danym roku kalendarzowym wyniesie 10 dni roboczych, albo”,

— po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) na 30 dni przed upływem roku kalendarzowego, za który przysługuje dopłata, jeżeli nie zaszły okoliczności wymienione w pkt 1–3.”;

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 114, poz. 957, z 2010 r. Nr 113, poz. 745, Nr 182, poz. 1228, Nr 230, poz. 1510 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 677.