ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wydawania przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wojskowego żołnierzom niepełniącym czynnej służby wojskowej

Na podstawie art. 67 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zasady wydawania przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wojskowego żołnierzom, którzy nie pełnią czynnej służby wojskowej, zwanym dalej „żołnierzami”, do celów związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony.

§ 2. Umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe wydaje wojskowa jednostka budżetowa, do której żołnierz posiada przydział mobilizacyjny.

§ 3. Żołnierz otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe zgodnie z normami należności przedmiotów zaopatrzenia mundurowego na okres wojny.

§ 4. W przypadku zmiany przydziału mobilizacyjnego żołnierz jest obowiązany do rozliczenia się z pobranego umundurowania i wyekwipowania wojskowego w wojskowej jednostce budżetowej, w której je otrzymał.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203.