ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dz. U. Nr 78, poz. 528 i Nr 156, poz. 1099) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) procesie rządowego zapewnienia jakości (Government Quality Assurance — GQA) — należy przez to rozumieć nadzorowanie jakości wyrobów zamawianych przez państwa członkowskie Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, na potrzeby obronności tych państw, które ratyfikowały i wypełniają postanowienia porozumienia standaryzacyjnego — STANAG 4107 „Wzajemna akceptacja procesu rządowego zapewnienia jakości oraz stosowania publikacji standaryzacyjnych zapewnienia jakości;”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Specyfikacja techniczna wyrobu określa wymagania dotyczące:

1) trybu i zakresu oceny zgodności, uwzględniając w szczególności:

a) charakter ryzyka stwarzanego przez wyrób oraz stopień, w jakim jest możliwe zarządzanie tym ryzykiem za pomocą oceny zgodności,

b) potrzebę unikania procedur, które byłyby zbyt uciążliwe w stosunku do zidentyfikowanego ryzyka,

c) potrzebę potwierdzenia osiągnięcia kluczowych parametrów i charakterystyk oraz wymaganego poziomu interoperacyjności określonych w normach i przepisach technicznych oraz w dokumentach standaryzacyjnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego;

2) przeprowadzania oceny zgodności przy realizacji umów, o których mowa w § 9;

3) posiadania przez dostawcę wdrożonego i udokumentowanego systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami określonymi w dokumentach standaryzacyjnych zapewnienia jakości Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego lub z właściwą normą międzynarodową.

2. Wymagania określone w specyfikacji technicznej są uwzględniane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w innych dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Zasady opracowywania, ewidencjonowania, udostępniania i aktualizowania specyfikacji technicznych oraz przywoływanych w nich dokumentów określają odrębne przepisy publikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej i normy.”;

3) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. Ocena zgodności jest prowadzona w trybie I w szczególności w przypadku, gdy:

1) wyrób ma zatwierdzoną przez właściwą komórkę organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej dokumentację techniczną do produkcji seryjnej lub

2) wyrób jest wprowadzony do wyposażenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, lub

3) wyrób partii próbnej wytwarzany w ramach prac rozwojowych jest wprowadzany do użytku, lub

4) wyrób pozyskiwany jest w drodze umowy realizowanej na podstawie programów międzynarodowych lub jest w wyposażeniu Sił Zbrojnych państwa członkowskiego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.”;

4) w § 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) świadectwo lub świadectwa z badań wyrobu;”;

5) w § 15:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) broni palnej do zastosowań wojskowych, podlegającej ocenie zgodności, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;”,

b) pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„7) wojskowych urządzeń służących do wykrywania i identyfikacji materiałów chemicznych wysokotoksycznych, biologicznych, broni jądrowej oraz środków przeciwdziałających wymienionym materiałom, podlegających ocenie zgodności, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) materiałów wybuchowych, z wyjątkiem przeznaczonych do użytku cywilnego, oraz stałych i płynnych materiałów napędowych skonstruowanych i przeznaczonych do użycia z materiałami wyszczególnionymi w pkt 3, 4 i 7, określa załącznik nr 8 do rozporządzenia;”,

c) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) innych wyrobów, jeżeli spełniają kryteria określone w art. 3 pkt 15 ustawy, podlegających ocenie zgodności, określa załącznik nr 17 do rozporządzenia.”;

6) załączniki nr 1—17 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1—17 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 lipca 2008 r. (poz. 936)