ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie noszenia przez żołnierzy orderów, odznaczeń, medali i odznak innych niż wojskowe

Na podstawie art. 67 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zasady i sposób noszenia orderów, odznaczeń, medali i odznak innych niż wojskowe, zwanych dalej „odznakami”, przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej.

§ 2. Sposób i okoliczności noszenia orderów i odznaczeń oraz ich baretek regulują rozdziały 3 i 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak, orderów i odznaczeń (Dz. U. Nr 90, poz. 452).

§ 3. Na bluzach wyjściowych marynarskich nosi się ordery i odznaczenia 20 mm nad początkiem rozcięcia dekoltu, w następujący sposób:

1) odznakę pojedynczego albo pierwszego orderu lub odznaczenia umieszcza się w odległości 20 mm w lewo od krawędzi wyłożonego krawata marynarza;

2) w przypadku dwóch lub więcej orderów lub odznaczeń, w tym rzędu lub rzędów tych orderów lub odznaczeń, pierwszą wstążkę podkłada się do połowy pod krawędź krawata marynarza.

§ 4. W Marynarce Wojennej baretki nosi się na bluzach wyjściowych marynarskich 20 mm nad początkiem rozcięcia dekoltu, w następujący sposób:

1) pojedynczą lub dwie baretki umieszcza się 20 mm w lewo od krawędzi wyłożonego krawata;

2) rząd lub rzędy baretek nosi się tuż przy krawędzi krawata marynarza.

§ 5. 1. Odznaki nosi się:

1) w Wojskach Lądowych i w Siłach Powietrznych na bluzach polowych, w przypadkach wystąpień indywidualnych oraz przedsięwzięć reprezentacyjnych;

2) w Marynarce Wojennej na bluzach wyjściowych marynarskich.

2. Wielkość odznaki nie powinna przekraczać 1 600 mm2.

§ 6. 1. Na bluzach polowych odznaki nosi się na środku lewej i prawej połowy klapki prawej górnej kieszeni.

2. W miejscach, o których mowa w ust. 1, można nosić po jednej odznace, jeżeli kształt odznaki nie przekracza wymiarów 40 x 40 mm.

§ 7. W Marynarce Wojennej odznaki nosi się na prawej stronie bluz wyjściowych marynarskich, w odległości 80–120 mm poniżej dekoltu i 80–120 mm w prawo od środka przodu bluz; w przypadku równoczesnego noszenia odznak wojskowych i odznak – odległość pomiędzy górną krawędzią odznaki wojskowej a dolną krawędzią odznaki wynosi 10 mm.

§ 8. Sposób rozmieszczenia orderów, odznaczeń, medali, baretek i odznak na:

1) bluzach polowych – określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) bluzach wyjściowych marynarskich – określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 lipca 2004 r. (poz. 1883)

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203.

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 48/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 października 1995 r. w sprawie wprowadzenia przepisów ubiorczych żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz. 188 oraz z 1996 r. poz. 261), które utraciło moc na podstawie art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268).